Galerie, výstavy květen 2021

27.04.2021 | 21:49
PP_2021_05_Stranka_24

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 301 122
e-mail: info@ngprague.cz
www.facebook.com/NGPrague
www.ngprague.cz

 • otevírací doba: pondělí – neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
 • jednorázová vstupenka do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Schwarzenberský palác: 500 Kč (platnost vstupenky je 10 dní ode dne zakoupení)
 • vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha pro mladé do 26 let

VELETRŽNÍ PALÁC

Dukelských hrdinů 47, Praha 7
tel.: + 420 224 301 122

 • otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
 • bezbariérový vstup

VÝSTAVY

Viktor Pivovarov: Moskevská gotika Národní galerie Praha představí velkou retrospektivní výstavu díla malíře a ilustrátora Viktora Pivovarova. Expozice ukáže jeho bohatou životní dráhu v plné šíři, od surrealistických a konceptuálních obrazů, kreseb a alb vytvořených v Moskvě v sedmdesátých letech a po jeho přesídlení do Prahy v roce 1982 až po mimořádná nová díla, vystavená vůbec poprvé. Jednotlivé části budou zkoumat klíčové série, často na rozmarná či filozofická témata, které jsou doprovázeny audioprvky, jež vtáhnou diváka do Pivovarovova osobitého světa ještě hlouběji. Tato výstava bude rovněž vzácnou příležitostí spatřit některé Pivovarovovy nejvýznamnější obrazy, které budou exkluzivně zapůjčeny z Ruska | kurátorka: Julia T. Bailey | od 14. 5. do 21. 11. 2021

Dřevo/řez Výstava si klade za cíl představit málo známou uměleckou tvorbu propojující teritoria a estetické možnosti plastiky, grafiky i malby. Barevný dřevořez coby výtvarná grafická technika zažil kolem roku 1900 svou uměleckou konjunkturu. Z mezinárodního úhlu pohledu jej vnímala také pražská umělecká scéna. Na základě tvorby česko-německých umělců Walthera Klemma a Carla Thiemanna, kteří v letech 1905–1908 vytvořily v Praze obsáhlé a ambiciózní grafické dílo v barevném dřevořezu, výstava rozvine mezinárodní kontext středoevropské umělecké tvorby, zejména inovativní transfer estetických prvků neznající hranic a materiality výtvarného projevu | autorka: Eva Bendová | kurátorka: Petra Kolářová | od 14. 5. do 8. 8. 2021

SBÍRKOVÉ EXPOZICE

 • vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

1796–1918: Umění dlouhého století Koncepce expozice je založena na důležitých tématech, která jsou pro umění dané doby typická a charakteristická (portrét, krajina, historická, náboženská tématika apod.). Takový přístup umožňuje vystavit i díla ze sbírek Národní galerie, která se zatím ve stálých expozicích neobjevovala, přestože patří k významným příkladům dobového umění, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších | autorský a kurátorský tým: Veronika Hulíková (NGP), Otto M. Urban, Filip Wittlich

1918–1938: První republika Sbírková expozice ve 3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku Československé republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu a výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských autorů a autorek (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen...) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Claude Monet, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vincent van Gogh...), kterou československý stát nakoupil po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století | kurátorky: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

ŠTERNBERSKÝ PALÁC

Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1

 • otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
 • vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE

Staří mistři II Sbírková expozice Staří mistři II navazuje na expozici Staří mistři nacházející se v protějším Schwarzenberském paláci. Obě se vzájemně doplňují tak, aby utvořily jeden celek, a zároveň představují skvostná umělecká díla v různých souvislostech. Staří mistři II představují to nejlepší z unikátních fondů NGP a jejich partnerů – např. ojedinělou kolekci ikon, jež se dochovala v Praze a jež přibližuje mimořádnou osobnost sběratele Nikodema P. Kondakovova. Představena je zcela výjimečná kolekce italské malby 14. a 15. století, která byla z větší části shromážděna Františkem Ferdinandem d’Este. Tato sbírka je nejpočetnějším souborem tzv. italských primitivů dochovaná mimo vlastní území Itálie a umožňuje sledovat uměleckou tvorbu v italských městech Sieně, Florencii, Benátkách či Padově | kurátorky: Lucie Němečková, Olga Kotková, Martina Jandlová

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

Hradčanské nám. 2, Praha 1

tel.: + 420 233 081 713

 • otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
 • vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč
 • bezbariérový vstup

SBÍRKOVÁ EXPOZICE

Staří mistři Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet, Michael Leopold Willmann a jiní) | kurátor: Marius Winzeler

SALMOVSKÝ PALÁC

Hradčanské nám. 2, Praha 1
tel.: + 420 233 081 713

Salmovský palác je momentálně uzavřen.

PALÁC KINSKÝCH

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
tel.: + 420 233 081 713

Palác Kinských je momentálně uzavřen.

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

U Milosrdných 17, Praha 1
tel.: + 420 221 879 111

 • otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
 • vstupné: základní 220 Kč / snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE

Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy | kurátorka: Štěpánka Chlumská, spolupráce Tomáš Hladík, Marcela Vondráčková

LAPIDÁRIUM A PROHLÍDKOVÝ OKRUH ARCHITEKTUROU KLÁŠTERA

Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

SOCHAŘSKÁ ZAHRADA

Klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý) | otevírací doba: pondělí–neděle 10.00–18.00 | vstupné: zdarma

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA

Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana

 • otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
 • bezbariérový vstup

VÝSTAVA

Toyen: Snící rebelka Toyen patří k nejoriginálnějším a nejznámějším českým umělkyním 20. století. Zároveň se ještě za svého života proslavila i ve Francii, kde od roku 1947 trvale žila. Její výrazná tvorba i neotřelé životní postoje vzbuzují po celém světě čím dál větší zájem o její osobu i dílo. Málokde však měli diváci možnost zhlédnout její práci v celé šíři. Výstava Toyen: Snící rebelka kromě důležitých etap tvorby této surrealistické umělkyně vyzdvihne také témata, která se objevují průběžně v celém jejím díle, například erotiku či alchymii. Ukáže nejen obrazy a kresby, ale i bohatou ilustrátorskou práci Toyen. Důraz bude pak kladen na její zásadní spolupráci s přáteli jak z pražské, tak pařížské surrealistické skupiny | kurátorka: Anna Pravdová | do 15. 8. 2021

NGP ONLINE

Dočasně uzavřené výstavy a expozice se Národní galerie rozhodla návštěvníkům a milovníkům umění, kteří je nemohou momentálně vidět, postupně zprostředkovat online formou. Naše současné aktivity pro veřejnost směřujeme převážně na sociální sítě. Virtuální prohlídky, živé přenosy přednášek a diskuzí či workshopy online, to je jen stručný výčet toho, co pro naše publikum chystáme. Pokryjeme přitom nejen nedávno otevřené výstavy, ale i sbírkové expozice či místa, která zůstávají návštěvníkům běžně skryta.

BALET MEZI OBRAZY: REMBRANDT A SASKIA

Osudový láskyplný vztah mezi nizozemským malířem Rembrandtem Harmenszoonem van Rijn a Saskií van Uylenburgh ožívá. Děje se tak díky neobvyklému spojení Národní galerie Praha a Baletu Národního divadla, které připravily speciální vizuální překvapení inspirované Rembrandtovým dílem a životním osudem. Projekt se váže na výstavu Rembrandt: Portrét člověka, která probíhala v paláci Kinských.

Video ke zhlédnutí na YTB kanálu Národní galerie Praha

NGP ON AIR | SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA

Série online diskuzí otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

Brutální selekce – jak dál s přeživší poválečnou architekturou?

Pandemie mění svět (architekturu)?

Jak se svět (umění) dokáže vypořádat s pandemií?

Sdílené město a pandemie?

Virtualita, společenské struktury a příroda

NGP ON AIR | SBÍRKY

Cyklus online přednášek představí sbírky a sbírkové expozice kurátoři Národní galerie Praha. Prostřednictvím tematických celků budou reflektovat průběh roku v intencích přírodních změn, zvyků, náboženských tradic a významných historických výročí.

Novoročenky Josefa Berglera

Pašije a expozice v Klášteře sv. Anežky České

Jaro v Umění dlouhého století

NGP ON AIR | VÝSTAVY

Pokračování pravidelných čtvrtečních online přednášek pod novým názvem NGP On Air | Výstavy. Kurátoři a edukátoři NGP, ale i hosté napříč obory, nabídnou širokou řadu témat a odborných komentářů zaměřených na aktuální výstavy konané v Národní galerii.

Hudba v době Rembrandtově

Zeptejte se kurátora – Rembrandt: Portrét člověka

Rembrandt – jak umělce vnímali mistři 19. a 20. století

Móda v době Rembrandtově

Rembrandt a kresba

After Rembrandt

Přízraky fašismu a války v díle Toyen

ARCHIV PŘEDNÁŠEK A DISKUZÍ

Diskuze Kurt Gebauer a Zdenek Hůla

Dílo Mikuláše Medka v kontextu zahraniční umělecké scény

Rembrandt – revoluce v grafice

Edgar Allan Poe a kniha jako výtvarný objekt

Mikuláš Medek a středověk. Barva, tvar, symbol

Svět mytologie, reality a fantazie malířky Hermíny Laukotové

Rembrandt, Malíř člověka

Umělecké dvojice v českém umění v 2. polovině 20. století

Mikuláš Medek očima jeho dcery

Mikuláš Medek a kritická reflexe jeho díla

ONLINE PROGRAM KVĚTEN

04. 05. | 15.15 | Ateliér pro teenagery 10+ – tvůrčí online ateliér s Terezou Beranovou zaměřený na tendence moderního a současného umění. Zahrnuje setkání přes aplikaci ZOOM (pozvánka bude zaslána po registraci a zaplacení programu), vlastní tvorbu a konzultaci výstupů | cena: 150 Kč/osoba | doba trvání: 60–90 min | místo setkání: ZOOM NGP | rezervace na GoOut

10. 05. | 18.00 | NGP On Air | Sbírky: Podoby lásky ve sbírkách NGP – online přednáška s kurátorkou Sbírky umění 19. století a klasické moderny Alicí Němcovou | cena: zdarma | doba trvání: cca 70 min | místo setkání: FB NGP | bez rezervace

11. 05. | 15.15 | Ateliér pro teenagery 10+ – tvůrčí online ateliér s Terezou Beranovou zaměřený na tendence moderního a současného umění. Zahrnuje setkání přes aplikaci ZOOM (pozvánka bude zaslána po registraci a zaplacení programu), vlastní tvorbu a konzultaci výstupů | cena: 150 Kč/osoba | doba trvání: 60–90 min | místo setkání: ZOOM NGP | rezervace na GoOut

18. 05. | 15.15 | Ateliér pro teenagery 10+ – tvůrčí online ateliér s Terezou Beranovou zaměřený na tendence moderního a současného umění. Zahrnuje setkání přes aplikaci ZOOM (pozvánka bude zaslána po registraci a zaplacení programu), vlastní tvorbu a konzultaci výstupů | cena: 150 Kč/osoba | doba trvání: 60–90 min | místo setkání: ZOOM NGP | rezervace na GoOut

20. 05. | 18.00 | NGP on Air | Výstavy: Ztracené klíče – Viktor Pivovarov a staří mistři – online přednáška s Mášou Černou Pivovarovou, externí kurátorkou výstavy Viktor Pivovarov: Moskevská gotika | cena: zdarma | doba trvání: cca 60 min | místo setkání: FB NGP | bez rezervace

23. 05. | celý den | MÁME OTEVŘENO! – Festival galerií na Praze 7 (v rámci Art District 7) – v případě otevření prostor NGP v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními – vstup zdarma na výstavu Viktor Pivovarov: Moskevská gotika a do Otevřeného depozitáře Umění Asie ve Veletržním paláci

25. 05. | 15.15 | Ateliér pro teenagery 10+ – tvůrčí online ateliér s Terezou Beranovou zaměřený na tendence moderního a současného umění. Zahrnuje setkání přes aplikaci ZOOM (pozvánka bude zaslána po registraci a zaplacení programu), vlastní tvorbu a konzultaci výstupů | cena: 150 Kč/osoba | doba trvání: 60–90 min | místo setkání: ZOOM NGP | rezervace na GoOut

31. 05. | 18.00 | NGP On Air | Současné umění a architektura: Proměny bydlení – online diskuze kurátorky Sbírky architektury Heleny Huber-Doudové s hosty | cena: zdarma | doba trvání: cca 70 min | místo konání: FB NGP | bez rezervace

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV

Podívejte se s námi do výstavních prostor spolu s jejími autory. Výstavami vás provedou kurátoři a edukátoři NGP. Promyšlený koncept obsahuje více různých aktivit souvisejících s jednotlivými projekty – komentovaná videa, interaktivní workshopy pro děti nebo také 3D prohlídky a další speciální programy. Videa budou postupně zveřejňována na sociálních sítích a webu NGP.

Komentovaná prohlídka výstavy Rembrandt: Portrét člověka

Krátké komentáře k výstavě Rembrandt: Portrét člověka

Krátké komentáře k výstavě Mikuláš Medek: Nahý v trní

MOJE NEJ DÍLO

Moje nej dílo je nová série videí, ve které zaměstnanci představují svá nejoblíbenější díla ze sbírek. Jako první se můžete těšit na výběr ředitelů sbírek Národní galerie Praha!

Michal Novotný | Contemporary monument

Alena Volrábová | Zima

Veronika Hulíková | Vražda v domě

Markéta Hánová | Opice sahající po odrazu měsíce ve vlnách

DO YOU HAVE A MINUTE?

Úspěšná série krátkých videí o vybraných dílech ze sbírek NGP pokračuje na InstagramuYoutube kanálu NGP.

360° VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Národní galerie Praha a nadační fond Bohemian Heritage Fund společně připravily interaktivní virtuální prohlídky vybraných sbírkových expozic Národní galerie. Technické zpracování prohlídek zajistila studia VR_MUSASHI a Scan3D. Přístupné jsou divákům zdarma.

První virtuální prohlídka v expozici 1796–1918: Umění dlouhého století zahrnuje také krátké kurátorské texty.

Nově vzniklá virtuální prohlídka mapuje rozsáhlou expozici Staří Mistři ve Schwarzenberském paláci, která je rozdělena do tří částí. Pomocí zeleného tlačítka se mohou diváci podívat i do dalších pater výstavních prostor.

EDUKAČNÍ PROGRAMY

Od tipů na doma až po studijní materiály k výstavám. Edukátoři NGP pro vás připravují pravidelný přísun aktivit, které jsou inspirovány díly z našich sbírek a výstav. Dostupné jsou pro jakoukoliv věkovou skupinu, zapojit se tedy může každý. Pracujeme s materiály, které má téměř každý ve své domácnosti. Vyzkoušet tak můžete výzvy doma, ale i venku. Více naleznete na FB stránce NGP dětem a na webových stránkách v sekci pro pedagogy.

Umění (být) doma

Umění (být) venku

Umění si hrát

Techniky (u)mění

Workshop | Mikuláš Medek: Nahý v trní

Workshop | Rembrandt: Portrét člověka

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU RESTAUROVÁNÍ DĚL

Podívejte se na našem Youtube kanálu na sérii videí o průběhu restaurování vybraných děl ze sbírkové expozice Staří mistři a 1796–1918: Umění dlouhého století. S odbornými komentáři restaurátorů NGP!

ONLINE SBÍRKY

Galerie disponuje bohatým archivem děl, který neustále doplňuje. Její online sbírky lze nalézt na odkazu sbirky.ngprague.cz. Díla si tak můžete prohlížet z pohodlí domova a zkoumat jejich jemné nuance a detaily.

SLEDUJTE NÁS

www.facebook.com/NGPrague

www.facebook.com/NGPdetem

www.instagram.com/ngprague

 

GALERIE A–Z

AD GALERIE

Uhelný trh 11/416, 110 00 Praha 1
mobil: +420 732 160 647
e-mail: jkdudycha@gmail.com
www.ceskeumeni.com (internetový prodej)
www.adgalerie.cz

 • po uvolnění restrikcí otevřeno: po–pá 10.00–18.00, so 13.00–18.00
 • vstup volný
 • do té doby výdejní místo pro e shop: www.ceskeumeni.com

EXPOZICE

Pestrá nabídka obrazů, plastik, grafik, keramiky, porcelánu, šperků a skla od českých umělců (O. Zoubka, J. Uchytilové, K. Kodeta, I. Hüttnerové, J. Velčovského, O. Vyleťalové, O. Jelena, J. Dudychy, R. Linhartové, V. Vlčkové a dalších tří set výtvarníků).

ATELIÉR JOSEFA SUDKA

Újezd 30,110 00 Praha 1
tel. +420 725 723 410

www.atelierjosefasudka.cz

 • otevřeno: denně kromě pondělí 12.00–18.00 nebo podle aktuálního vládního vyhlášení
 • vstupné: 10 Kč, pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

VÝSTAVA

Jiří Hroník / Comtesse Pro Ateliér Josefa Sudka připravil Jiří Hroník nový projekt s názvem „Comtesse“. Místo samotné autora inspirovalo k práci s intimitou a hledání trajektorie vztahů k přírodě a s ní úzce provázané problematice ornamentu. V projektu Comtesse se projevuje Hroníkův zájem o otázku vztahu člověka k přírodnímu prostředí a modernistické touze prostředí ovládat – kde je hranice mezi přijetím krásy a ošklivosti ve své přirozené podobě a mezi touhou upravovat své okolí k obrazu stylizovanému, manipulovanému a zmrtvělému? | od 13. 5. do 19. 6.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

Poupětova 1, 170 00 Praha 7
tel.: +420 295 568 123
e-mail: info@dox.cz
www.dox.cz

 • spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 6, 12 – Ortenovo náměstí
 • otevřeno: do odvolání zavřeno
 • změna programu vyhrazena, sledujte prosím program na webových stránkách

Největší centrum současného umění v České republice Multifunkční prostor pro prezentaci soudobého umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor zde najdete unikátní architektonickou intervenci Vzducholoď Gulliver, kavárnu, knihkupectví, designový obchod, bistro s terasou a letním kinem Evergreen.

VÝSTAVY

Vanitas Náměty pomíjivosti, smrti a umírání se už od renesance objevují ve výtvarném umění v podobě zátiší s lidskou lebkou a květinami. Výstava Vanitas představí tvorbu více než čtyř desítek umělců, kteří tento motiv zpracovávají nově a originálně.

Sigfried Herz: O lásce Výstava umělce, který více než deset let tvoří v naprosté izolaci. Jeho dílo se vyznačuje nespornou kvalitou, hloubkou a citlivostí. Herz sleduje náš každodenní shon z jiné perspektivy, jeho čas plyne jinak, má odlišný rytmus a řád. Výstava O lásce je prvním veřejným představením výtvarného díla Siegfrieda Herze, jeho maleb, kreseb, fotografií i videa.

Fenomeander Dětské nakladatelství Meander na českém trhu působí již 25 let a toto výročí oslavíme výstavou Fenomeander. Seznámíte se s několika generacemi českých výtvarníků, kteří v jedinečném dialogu s autory textu spoluvytváří naše povědomí o knize.

#Datamaze – Začarovaný kruh Telefon se stal naším amuletem, propojené počítače symbolem planetárního vědomí. Kam se ale ztratil člověk? Dozvíte se v expozici #Datamaze zaměřené na kritický přístup k naší existenci v digitálním prostředí. | dlouhodobá výstava

ONLINE AKCE

SLEDUJEME!

Každé úterý na Facebookovém profilu Centra DOX můžete shlédnout online diskusi SLEDUJEME! Aktuální společenské problémy rozebere se svým hostem Daniela Retková (DOX).

UROBOROS

Festival kritického designu a umění Uroboros probíhá od 5. do 18. května 2021.

MÁME OTEVŘENO

22. 05. | 14.00–16.30 | Počkej, milá smrti. Rodinná výtvarná dílna s ilustrátorkou Kateřinou Suškovou k výstavě Vanitas. Pro rodiny s dětmi od 5 let.

22. 05. | 14.00–16.30 | Storybox. Rodinná výtvarná dílna inspirovaná metodikou Narrative 4 k výstavě Fenomeander. Pro rodiny s dětmi od 5 let.

23. 05. | 16.00 | Data Detv. Interaktivní přednáška není
o skrývání, ale o tom, jak může „to, co děláme dnes“ ovlivnit naše budoucí rozhodování.

23. 05. | 14.00–18.00 | Máme otevřeno – vstup do Centra DOX zdarma

23. 05. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Vanitas – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Otto M. Urbanem

GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA

Strahovské nádvoří 136/9,118 00 Praha 1 (kostel sv. Rocha)
tel.: +420 233 354 066
e-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz
www.trebbia.eu

 • dle nařízení Vlády ČR je galerie pro veřejnost dočasně uzavřena

VÝSTAVA

Grafika – Braque, Chagall, Dix, Doig, Dokoupil, Fautrier, Kirchner, Kornatovský, Miró, Penck, Picasso | do 31. 5.

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

Národní 30, 110 00 Praha 1
e-mail: info@galerievaclavaspaly.cz
www.galerievaclavaspaly.cz

 • otevřeno: denně 11.00–19.00 nebo podle aktuálních vládních opatření

VÝSTAVY

Miroslav Polách – „Open End“ Výstava obrazů | do 30. 5. (znovuotevřeno 3. 5.)

Alena Anderlová – „Iluze rovnováhy“ Výstava obrazů | od 3. 6. do 11. 7.

GALERIE VILLA PELLÉ

Pelléova 10, 160 00 Praha 6

tel.: +420 224 326 180

e-mail: info@villapelle.cz

www.villapelle.cz

 • spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
 • otevřeno: út–ne 13.00–18.00 nebo podle aktuálních vládních opatření
 • vstupné: 120/90 Kč – základní/snížené

VÝSTAVA

Galina Miklínová: Muzeum Lichožroutů – vstup vítaný!!! Výběrová multimediální retrospektiva vynikající ilustrátorky, výtvarnice a filmařky Galiny Miklínové (*1970 v Ostravě), kterou pro malé i velké návštěvníky připravila Villa Pellé. Její dílo, které plynule přechází z tradiční formy ilustrace do komiksu či animovaného filmu a rozumí si se slovem i hudbou, umožňuje dát důraz na multimediální pojetí výstavy. Dominovat budou pochopitelně Lichožrouti, jejichž příběhy kongeniálně vytvořila spolu s básníkem Pavlem Šrutem. Vesměs sympatičtí pletení rošťáci, kteří se stali nepřehlédnutelným a univerzálním knižním i filmovým i fenoménem, však nechají prostor i pro další povedená dítka své stvořitelky, jako jsou například Cílovníci nebo Strašidýlko Stráša. Muzeum Lichožroutů, do kterého je vstup vítaný, připravili spolu s autorkou kurátor Radim Kopáč, scénograf Jan Tomšů a grafické studio Carton Clan | výstava prodloužena do 23. 5. |

DOPROVODNÝ PROGRAM

V galerii Villa Pellé chystáme květnový program a pevně doufáme, že tentokrát se bude možné jej uskutečnit! Aktuální termíny doprovodných programů (komentované prohlídky, besedy, tvůrčí dílny) sledujte na www.villapelle.cz a sociálních sítích.

06. 05. | 18.00 | Beseda s Alenou Mornštajnovou

09. a 23. 05. | 15.00 | Tvůrčí dílny s Galinou Miklínovou

13. 05. | 18.00 | Beseda s Petrem Stančíkem

15. 05. | 17.00 | Večer Pavla Šruta

20. 05. | 18.00 | Beseda s Evou Papouškovou

MALÁ GALERIE VILLA PELLÉ

Aldin Popaja – Žiješ jen dvakrát Výstava představí výtvarnou tvorbu bosensko-českého malíře, který ve své tvorbě dlouhodobě zkoumá vizuální podobu kamenných bosenských nekropolí a jejich symboliku, kterou vyjadřuje prostřednictvím barevných ploch a náznakem iluze | do 16. 5.

LETNÍ DĚTSKÁ SYMPOZIA

Ateliér Pellé

 • Přijímáme přihlášky na Letní dětská sympozia - Po stopách Bauhausu (9. – 12. 8.) a Avantgarda očima dětí (16. – 19. 8.) | více info na www.villapelle.cz nebo e-mailu info@villapelle.cz

PO STOPÁCH BAUHAUSU (9. – 12. 8.)

Druhý srpnový týden se uskuteční ve znamení jedné z nejvýznamnějších škol umění, designu a architektury, která před nedávnem oslavila 100. výročí. Pojďme se společně vydat na cestu výtvarného objevování tvorby významných osobností Bauhausu. Pokud rádi vytváříte prostorové věci, pak si přijdete na své při tvorbě inspirované baletními kostýmy Oskara Schlemmera nebo sochami a objekty Nauma Gaba. Dále nebudou chybět ani tradiční techniky, jako je kresba či malba. Jistě vás pobaví také výtvarné hry se šablonami a spreji, experimenty s barevnými fóliemi a další výtvarničení s méně obvyklými materiály.

AVANTGARDA OČIMA DĚTÍ (16. – 19. 8.)

Rádi malujete, kreslíte, prostorově vytváříte a zkoušíte nové techniky? Pak neváhejte a přidejte se k nám. Hravou formou si přiblížíme některé umělecké směry první poloviny 20. století. Vyzkoušíte si malbu v duchu expresionismu a fauvismu, vytvoříte prostorový objekt inspirovaný Bauhausem, surrealistickou kresbu nebo abstraktní kompozici. V průběhu programu si najdeme čas i na prohlídku galerie a aktuální výstavy. Jako správní výtvarníci si na závěr našeho sympozia vytvoříme malou improvizovanou vernisáž.

FRESH SENIOR PRAHA 6

 • komunikace v době protipandemických opatření: Fresh Senior nabízí všem zájemcům o naše pořady (včetně těch, které jsou vedeny online či korespondenční formou) individuální rozesílání mailových pozvánek na pravidelné akce. Vyzýváme tedy všechny zájemce o pravidelné informace k zasílání mailových  kontaktů na adresu: info@porteos.cz nebo karolina@freshsenior.cz

04. 05. | 16.00 | Z Pohořelce na Nový Svět – komentovaná vycházka s Marií Hátleovou malebnou lokalitou mezi Úvozem a Loretánskou ulicí | sraz v 15.45, Pohořelec – tramvajová zastávka č. 22 – ve směru od Pražského hradu

11. 05. | 16.00 | Jižní zahrady Pražského hradu – projdeme si společně s Marií Hátleovou jižní zahrady Pražského hradu, k nimž se řadí Rajská zahrada a na ni navazující zahrada Na Valech, kterou se dá dojít až k Opyši | na tuto akci je NUTNÁ REZERVACE na karolina@freshsenior.cz nebo tel. 224 326 180 | sraz: před vstupem do zahrady Na Valech – vstup od Opyše, východní brána Pražského hradu (výstup po Starých zámeckých schodech)

18. 05. | 16.00 | Botanická zahrada v Tróji – exkurze. Venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji byly pro veřejnost slavnostně otevřeny v roce 1992. Od té doby se neustále upravují a vyvíjí. Od dubna roku 2004 je k areálu přidružena také památkově chráněná Vinice sv. Kláry. V roce 2011 byly do té doby samostatné části zahrady propojeny v jeden celek | Trojská 800/196, Praha 7, sraz 15.45 před hlavním vchodem

25. 05. | 16.00 | „Děláme radost hudbou“ – Sami Dva je hudební projekt houslisty Jana Bradáče a akordeonisty Stanislava Samuela Rašky, který vznikl v roce 2018. Na koncertě uslyšíte především autorskou tvorbu inspirovanou jazzem, francouzským šansonem nebo balkánskými písněmi. Na závěr koncertu zazní improvizace na téma zadané publikem | Písecká brána | na tuto akci je NUTNÁ REZERVACE na karolina@freshsenior.cz nebo tel. 224 326 180.

Jiří Hroník, Comtesse II., 2020

Miroslav Polách, Filozofická škola, 2020, olej na plátně, 200 × 300 cm, detail

Alena Anderlová, Opice, 2019, akryl a olej na plátně, 120 × 150 cm


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.