DODAVATEL

KAM po Česku z. s.registrováno u MV ČR pod číslem VS/1-1/73867/08-R
datová schránka: ID f4yvgd7
IČ: 26576252;
DIČ: CZ26576252
bankovní spojení Raiffeisenbank Praha 3
číslo účtu: 3870726001/5500
Dodavatel je plátcem DPH.(dále jen "dodavatel")

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
facebook: facebook.com/kampocesku
www.kampocesku.cz

OBJEDNÁVKA - pravidla nákupu
1) Každá nabízená publikace na portálu www.kampocesku.cz obsahuje:
a)Cena (včetně DPH)
b) poštovné a balné (včetně DPH)
c) Koupit (tlačítko pro vstup do obchodu)

KOUPIT publikace z KAM Edition zákazník je přesměrován do poptávkového formuláře:

ZVOLTE ZPŮSOB ODBĚRU■ osobní odběr na adrese do:(vyplní zákazník) ■ zaslat na doručovací adresu:jméno: (vyplní zákazník)příjmení: (vyplní zákazník)adresa pro doručení:(vyplní zákazník)■ souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zaslání

ZPŮSOB ÚHRADY:dobírkou, dle platných předpisů České pošty KOUPIT publikace od jiných subjektůzákazník je přesměrován do obchodu jiného subjektu, který se řídí obchodními podmínkami daného subjektu Zaslání zbožíZákazník souhlasí s poskytnutím údajů potřebných pro doručení na jeho doručovací adresu. Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv osobního odběru zboží.Dodací lhůtaObjednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od expedice objednávky. Zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Způsob dopravyDopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky, prostřednictvím České pošty. Náklady na dopravu jsou dány sazebníkem České pošty. Způsob uhrazení ceny za zbožíZákazník má několik možností jak uhradit kupní cenu za zboží: a) zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele b) dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím zásilkové služby České pošty c) poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikujeZásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.Převzetí zbožíZákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelemDalší komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.Osobní odběr zbožíPokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá osobně, dodavatel pouze informuje zákazníka, telefonicky nebo elektronickou poštou, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou ažzaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vadyZáruční doba 2 let začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Kdanému výrobku záruční list neexistuje, jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.ReklamaceV případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.■ pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.kampocesku.cz, kontaktuje redakci KAM po Česku (dodavatele) elektronickou poštou nebo telefonicky a domluví si detaily o dalším postupu■ dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.Odstoupení od smlouvyZákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru". Právo dodavatele na odstoupeníDodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu redakce@kampocesku.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží(neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE
■ dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pro komunikaci vrámci objednávek zákazníků v budoucnu
■ osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
■ údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to zasláním e-mailu na: redakce@kampocesku.cz
■ svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na redakce@kampocesku.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne zveřejnění na www.kampocesku.cz, to je od 24. 5. 2018,pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.© KAM po Česku z.s.