Červen 2014

30.05.2014 | 00:00

3. červen 969

Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších českých duchovních písní. V jeho repertoáru byla např. známá píseň „Hospodine, pomiluj ny“. V roce 999 byl papežem Silvestrem II. prohlášen za svatého.

červen 1044

Jedno ze tří vojenských tažení Jindřicha III. (28. října 1017 – 5. října 1056) do Uher, při němž rovněž „asistovalo“ české vojsko knížete Břetislava (mezi 1002 až 1005 – 10. ledna 1055), který viděl novou příležitost k expanzi do sousedství českého státu. Zřejmě také proto vzbudily uherské výpravy v Čechách veliký zájem.

7. červen 1099

První křížová výprava v dějinách byla vyhlášena roku 1095 na clermontském koncilu papežem Urbanem II. a směřovala do Svaté země za znovudobytí Božího hrobu od muslimů. V roce 1099 vojsko křižáků dorazilo k Jeruzalému a zahájilo pět týdnů trvající obléhání.

červen 1384

Popuzený král Václav IV. (26. února 1361 – 16. srpna 1419) využil malicherného sporu o jez na Labi a zbavil arcibiskupa Jana z Jenštejna (27. prosince 1347 až 1350 – 17. června 1400), který byl českým šlechticem, duchovním, politikem i umělcem, jeho kancléřského úřadu, když ho předtím držel v zajetí na Karlštejně.

12. červen 1394

Moravský markrabě Jošt uzavřel v Praze s příslušníky vysoké české šlechty jednotu proti Václavu IV. Po zajetí krále Václava v Králově Dvoře u Berouna panskou jednotou v čele s markrabětem (jeho bratrancem) Joštem narychlo svolaný zemský sněm v Praze ustavil Jošta „zemským správcem“.

24. červen 1434

Na popud zemského správce Aleše z Riesenburka byl svolán Svatojánský sněm, kterého se účastnily české i moravské stavy a dohodly se nabídnout císaři Zikmundovi českou korunu. Táborské a sirotčí bratrstvo se tak vzdává obnovy polních vojsk a vlastních mandátů. Rozhodnutí krajského zřízení bylo totiž nekompromisní. Vyhlášeno roční příměří v zemi.

červen–listopad 1439

Připomeňme si velkou tragédii, která postihla naši zemi v roce 1439. V červnu u nás a v okolních zemích vypukla morová epidemie. Bohužel si vyžádala přes 50 tisíc životů. Mor do naší země dorazil za vlády Albrechta II. Habsburského, který nárok na český trůn získal sňatkem se Zikmundovou dcerou Alžbětou Lucemburskou.

5. červen 1469

Český sněm odmítl svévolnou olomouckou volbu Matyáše Korvína českým králem a na návrh Jiřího z Poděbrad uznal nástupnictví Vladislava Jagellonského, syna polského krále Kazimíra IV., s dodatkem, aby si Vladislav vzal za manželku Ludmilu, třináctiletou dceru Jiřího (k tomu ale nedošlo). Jiří se zřekl nástupnictví svých synů.

10. červen 1619

Vojsko českých stavů bylo poraženo císařskou armádou v jedné z prvních bitev české fáze třicetileté války, v bitvě u Záblatí, čímž nastal obrat ve vývoji českého stavovského povstání během třicetileté války. Jednalo se o přelomovou bitvu války, protože byla jedna z prvních, ve které stavové prohráli.

červen 1639

Severovýchodní Čechy byly zaplaveny švédským vojskem, oddíly Zděňka z Hodic pronikly až k hranicím Slezska. Švédové se také pokusili proniknout na Moravu, moravská zemská hotovost a studentská legie je však zastavily. Na severu Čech loupily jednotky generála Torstenssona, ten předtím operoval v Lužici a ve Slezsku.

15. červen 1754

Na farní zahradě v Příměticích u Znojma postavil svůj první bleskosvod farář Prokop Diviš. Svůj „meteorologický stroj“ sestrojil dříve než světově uznávaný vynálezce bleskosvodu Benjamin Franklin. Divišova koncepce byla odlišná od Franklinovy, jeho bleskosvod byl především uzemněný, a proto fungoval lépe.

1. červen 1829

V Ledeburském paláci v Praze proběhla výstava českých průmyslových výrobků. Poprvé zde byly udělovány zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Obdobné výstavy se poté v Praze konaly ještě několikrát. Byly k vidění například ve dnech od 22. června až do 31. července roku 1831, nebo také od 1. do 30. září v roce 1836.

17.–24. červen 1844

V Praze začali projevovat obrovskou nevoli tiskaři kartounu. Důvodem byly mzdy, které nerozlišovaly práci „snazší“ a „obtížnější“. Dělníci vstoupili do stávky především ve firmě bratří Porgesů na Smíchově. Po přidání dalších pražských kartounek došlo i na rozbíjení zatracovaných perotin. Zasáhnout muselo až vojsko, které vše vrátilo do „starých“ kolejí.

14. červen 1849

Císařským nařízením vstoupila v platnost od 1. července 1850 nová soudní organizace; správa soudnictví byla svěřena ministerstvu spravedlnosti a nejvyšší soudní úřad byl přeměněn v nejvyšší soudní a kasační dvůr. Stal se vrcholem organizace, kterou tvořily další tři stupně: vrchní zemské, zemské a okresní soudy.

12. červen 1869

Převodem Waldsteinských závodů do vlastnictví Emila Škody vznikla firma Škoda Plzeň. Celková dohodnutá kupní cena byla 167 642 zlatých. Nový majitel začal plzeňskou strojírnu ihned úspěšně rozvíjet. Koupil malou továrničku s 33 dělníky, ze které brzy vybudoval mamutí podnik, v němž pracovalo 4 000 dělníků a 200 techniků.

14. červen 1894

V Karviné došlo k důlnímu neštěstí, při kterém zemřelo 235 horníků. Postihlo doly Jindřicha Larisch-Mönnicha a bylo doposud největším důlním neštěstím v Ostravsko-karvinském revíru. Výbuch zasáhl důl Františka, následný požár se rozšířil i do sousedních dolů Hlubina a Jan Karel, které s ním byly v podzemí propojeny.

30. červen 1894

Slavnostní otevření zvedacího mostu Tower Bridge v Londýně. Postaven byl v souvislosti s rozmachem průmyslové výroby ve východní části Londýna. Aby nebyla omezena lodní doprava, muselo se najít ideální řešení stavby mostu. Ve veřejné soutěži zvítězil návrh městského architekta Horace Jonese.

10. červen 1909

Britský parník Slavonia poprvé použil mezinárodní tísňový signál v Morseově abecedě SOS. Sestává ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček vysílaných bezprostředně za sebou. Teprve později vznikla zpětně anglická věta „Save Our Souls“ (česky „Spaste naše duše“) nebo také „Save Our Ship“ (česky „Zachraňte naši loď“).

červen 1919

Nastalo období velkého poklesu zahraničního kurzu koruny. V květnu 1919, kdy měla koruna nejvyšší kurs, se platilo 34 švýcarských franků za 100 korun českých. V červnu se za stejnou sumu platilo už jen 29 franků a v prosinci téhož roku tato částka spadla jen na 9,25 franků. Pokles koruny v tuto dobu byl opravdu výrazný.

15. červen 1919

V českých zemích (na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v důsledku válečných akcí nebyly organizovány) se konaly volby do obecního zastupitelstva. Zvítězila v nich sociální demokracie, následovali agrárníci, socialisté, pak lidovci a teprve za nimi národní demokraté. Kramářova vláda podala 7. července 1919 demisi.

16. červen 1919

Vyhlášena Slovenská republika rad pod ochranou maďarské Rudé armády. Byl tak nastolen pokus o vytvoření diktatury proletariátu. Poté co maďarská vojska opustila území Slovenska, republika zanikla. Při tomto válečném konfliktu padlo 1018 čs. vojáků. ČSR vynaložila 1 miliardu a 234 milionů na válečné výdaje.

28. červen 1919

Podepsáním Versailleské mírové smlouvy končí 1. světová válka, a to po šestiměsíčním jednání na Pařížské mírové konferenci. Byla požadována plná odpovědnost Německa za vypuknutí války, včetně zaplacení 132 miliard marek státům Dohody za válečné reparace. V důsledku této smlouvy Německo přichází i o značná území.

9. červen 1934

Československá republika uznala de iure Sovětský svaz. V návaznosti na to s ním začala udržovat diplomatické styky. Demokratická ČSR několik let nechtěla SSSR uznat, protože nesouhlasila s komunistickým převratem, zavražděním cara a celé jeho rodiny a Leninskou, později i Stalinskou násilnou bolševizací celé země.

30. červen 1934

Začala na příkaz Adolfa Hitlera jednorázová akce Noc dlouhých nožů, která zlikvidovala velitelský sbor SA, včetně jejího velitele a tehdejšího spolubojovníka Hitlera Ernsta Rohma a dalších dvou generálů a jednoho důstojníka. Byla tak radikálně vyřešena obava z ohrožení Hitlerovy moci.

21. červen 1939

K. von Neurath vydává nařízení o židovském majetku. Začíná tak nová etapa židovského uplatňování kritérií podle Norimberských zákonů. Konfiskaci židovského majetku za nacizmu a následnému převodu do rukou tzv. „árijců“ podléhaly i akciové společnosti s 25% židovskou účastí.

9.–11. červen 1959

Na sjezdu socialistické kultury vyzvalo stranické vedení tvůrčí pracovníky „k vysoké odpovědnosti za uskutečnění cílů socialistické kulturní revoluce, za široké osvojování marxistického světového názoru, k aktivní účasti na překonání ideologického dědictví minulosti a na formování socialistického člověka“.

19. červen 1979

Zemřel český herec a divadelní režisér Václav Vydra ml. Byl uznávanou osobností na divadelních jevištích. Hrál jak role komediální, tak vážné. V letech 1949–1951 učil na DAMU. V roce 1957 získal ocenění zasloužilý umělec. Se svojí chotí Danou Medřickou měli syna Václava Vydru – nynějšího převážně komediálního herce.

29. červen 1989

Zveřejněn manifest Několik vět, který se hlásil ke svobodě a demokracii. Obsahoval např. větu: „Vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným změnám a že tyto změny jsou skutečná demokratická diskuze.“ Petici podepsaly tisíce občanů.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2014

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.