Červenec srpen 2014

24.06.2014 | 00:00

11. červenec 1184 př. n. l.

Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské války. Avšak přesný letopočet války o Tróju lze jen stěží určit, už starověcí historici se ve svých názorech rozcházejí. Jednalo se o válku obchodní, neboť Trója byla jedním z významných měst stojících na obchodní cestě.

18. červenec 64

V noci na 19. července vypukl v Římě obrovský požár, který postihl velkou část Říma. Požár proslul tím, že císař údajně sledoval požár z bezpečné vzdálenosti a hrál přitom na lyru a zpíval. Požár údajně trval 6 dní. Poté Nero vyvinul značné úsilí, aby dal město do pořádku, a začal s rozsáhlou rekonstrukcí města.

24. srpen 79

Erupce Vesuvu zničila města Pompeje a Herculaneum. Jednalo se o první zaznamenanou erupci pliniovského typu. Tuto sopečnou erupci pozoroval Plinius starší. Odhaduje se, že během erupce vzniklo až 37 kilometrů vysoké pyroklastické mračno tvořené sopečným prachem a sopečnými plyny, jež zasahovalo až do stratosféry.

srpen 864

V srpnu roku 864 Ludvík Němec překročil řeku Dunaj a napadl Velkomoravskou říši. Svou vojenskou výpravu podnikl proto, aby svému protivníkovi Rostislavovi oplatil příkoří, která mu Rostislav v minulosti připravil. K napadení došlo na hradišti Dowina, pravděpodobně se jednalo o dnešní Děvín u Bratislavy.

srpen 1304

V srpnu roku 1304 došlo ke vpádu uherských Kumánů (tzv. Polovci) doVelkomoravské říše. Při vpádu lehla popelem značná část jižní Moravy, zejména oblast Břeclavska, Třebíčska, Znojemska a okolí Brna. Řada vesnic a osad již nebyla nikdy po drancování obnovena.

1. srpen 1394

Král Václav IV.byl propuštěn z vězení. Byl zatčen svými příbuznými, když slyšeli stížnosti na nepořádky ve správě země i říše a na opomíjení nároků panstva, a také proto, že se kamarádíčkoval s příslušníky z řad nižší šlechty. Byl osvobozen až svým nevlastním bratrem Janem Zhořeleckým.

6. červenec 1419

Těžce nemocný král Václav IV.se i přes svůj vážný zdravotní stav (zemřel v srpnu roku 1419) rozhodl zasáhnout ve vypjaté situaci v Praze. Na radnici dosadil nové konšely, kteří byli složeni z Husových odpůrců. Odstartovali tím lavinu, která měla za následek první pražskou defenestraci a následné husitské války.

16.–17. srpen 1419

Na Novém hradě u Kunratic zemřel král Václav IV. Rozrušen zprávou o první pražské defenestraci dostal záchvat mozkové mrtvice nebo epilepsii. Den po jeho smrti došlo k prvnímu velkému útoku pražského lidu proti kostelům a klášterům, které

pokračovaly i v dalších letech a přerostly v husitské války, jež skončily až bitvou u Lipan roku 1434.

10. srpen 1429

V Praze zemřel náboženský reformátor Jakoubek ze Stříbra, který zavedl roku 1414 spolu s Mikulášem z Drážďan (a po písemné poradě s Husem, tehdy již v Kostnici) přijímání podobojí. Tato idea podávání svatého přijímání „pod obojí způsobou“ se nakonec stala pro husitství natolik klíčovou, že tvořila jeden ze Čtyř artikulů pražských, na jejichž vzniku se Jakoubek též podílel.

22.–29. srpen 1434

Na říšském sněmu v Řezně jednalo české poselstvo se Zikmundem o uznání kalicha pro celou zemi, nikoli tedy jen pro husity. Po týdenním jednání se nedospělo k žádnému závěru. Jednání probíhala až do 29. srpna.

srpen 1449

Do Jihlavy byl svolán valný sněm, na kterém se mělo za účasti císaře Fridricha III. Štýrského jednat o smíření znepřátelených stran v Čechách. K jednání nakonec nedošlo, protože moravští stavové, včetně hejtmana Jana Tovačovského z Cimburka, se nedostavili. Omluvil se i císař.

25. červenec 1564

Ve věku 61 let zemřel ve Vídni císař a král Ferdinand I. Patřil mezi nejschopnější habsburské panovníky, byl tvůrcem středoevropské politiky a položil základy habsburské monarchie. Před svou smrtí rozdělil vládu v rakouských zemích mezi své tři syny: Maxmilián dostal Rakousy, a stal se tak českým králem Maxmiliánem II.

9. červenec 1609

Přesně před 405 lety byl podepsán Majestát na náboženskou svobodu, listina vydaná Rudolfem II., známá obvykle jako Rudolfův majestát. Tato listina potvrzovala náboženskou svobodu v království. Dokument zároveň potvrzoval i Českou konfesi z roku 1575. Podle Majestátu nesměl být nikdo nucen k žádnému náboženství.

19. srpen 1619

Ferdinand II. byl sesazengenerálním sněmem zemí Koruny české z českého trůnu; návrhy na zvolení saského a savojského vévody neprošly, většina se nakonec přiklonila ke kandidatuře vůdce Protestantské unie v Německu, falckého kurfiřta Fridricha Falckého.

26. srpen 1619

Generální sněm zemí Koruny české zvolil třiadvacetiletého Fridricha Falckého českým králem. Jeho volbou skončila dosavadní vláda třiceti direktorů a nově zvolený král poté obsadil všechny nejvyšší zemské úřady svými přívrženci. Nejvyšším kancléřem se stal Václav Vilém z Roupova.

9. červenec 1654

Tento den si připomínáme výročí úmrtí římského, českého a uherského krále z rodu Habsburků – Ferdinanda IV. Habsburského (8. září 1633 – 9. červenec 1654). Byl to první syn Ferdinanda III. a jako prvorozený byl náležitě připravován na úlohu následovníka trůnu a dědice habsburské monarchie. Zemřel po infekci neštovicemi.

4. červenec 1789

V tento den začaly vycházet Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny. Byly to první ryze české vlastenecké noviny a založil je Václav Matěj Kramerius, český spisovatel a průkopník českého novinářství. Noviny vycházely týdně a roku 1791 byly přejmenované na Vlastenecké. Byly velice oblíbené a zanikly po 34 let v roce 1823.

14. červenec 1789

Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 napadením věznice Bastilla. Revoluce ve Francii probíhající 2 roky znamenala pro Francii konec starého režimu a nastolení nového, přechod od absolutismu k občanství. Po Velké francouzské revoluci do Čech odešel francouzský šlechtický rod Rohanů.

11. srpen 1804

Poslední římský císař František II. přijal titul císaře rakouského jako František I., a reagoval tak na korunovaci Napoleona I. Bonaparta francouzským císařem. Tento akt dovršoval státoprávní jednotu habsburské monarchie, rakouský státní centralismus. Patent nerušil právní subjektivitu jednotlivých korunních zemí.

27. červenec 1834

J. K. Tyl se skupinou svých přátel uspořádal v malém soukromém Kajetánském divadle (umístěném v bývalém refektáři kajetánů na Malé Straně v Praze) divadelní představení pro zvané hosty, k nimž patřili J. Jungmann, F. Palacký, V. Hanka a další. Od února 1835 se zde začalo hrát pod Tylovým vedením i pro veřejnost.

3. červenec 1854

Kdo by neznal známého českého skladatele Leoše Janáčka. Právě letos slavíme 160 let od jeho narození. Narodil se v obci Hukvaldy, byl to hudební skladatel nejen českého významu, ale uznával ho i celý svět. K operám, které složil, patří Její pastorkyňa, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a mnoho dalších.

22. srpen 1864

V Ženevě byla přijata první Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v polních armádách. Na jejím základě jsou sanitní vozidla, vojenské nemocnice a zdravotnický personál považovány za neutrální, jako takové jsou chráněny a bojujícími stranami respektovány. Nemocní a ranění vojáci, bez ohledu na to, ke které válčící straně patří, budou posbíráni a ošetřeni.

17. srpen 1869

V Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v Českých zemích. Brno se tak stalo pátým městem v Rakousku-Uhersku, které zavedlo tento druh městské hromadné dopravy. Provoz byl zahájen převážně na jednokolejné trati Kiosk–Kartouzy s výhybnami, v úseku Kiosk–Mýto byla trať dvoukolejná.

3.–26. červenec 1874

Před 140 lety se uskutečnily volby do Českého zemského sněmu. Poprvé v nich vystoupila s vlastní kandidaturou strana mladočechů a strana staročechů. Strany vystoupily jako dvě navzájem si konkurující si strany s vlastními předvolebními provoláními. Ve volbách zvítězila staročeská strana se 77 mandáty.

21. červenec 1904

V Rusku byla dokončena stavba Sibiřské magistrály v roce 1904. Transsibiřská trať spojuje Moskvu a Vladivostok. Jedná se o nejdelší dvojkolejnou trať, je dlouhá 9 289 km a celá cesta by trvala 7 či více dní. Trať začal stavět roku 1886 car Alexandr III. Sibiřská magistrála byla aktivně využívána československými legiemi.

25. červenec 1909

Louis Blériot uskutečnil první let přes kanál La Manche ve svém motorovém letounu Blériot XI poháněném benzinem Shell Spirit. Jeho let z Les Barraques (blízko Calais) do Doveru trval něco málo přes 40 minut. Stejné letadlo si pořídil náš Ing. Jan Kašpar, který letadlo typu Blériot XI (stroj výrobního čísla 76) koupil za 18 000 franků.

23. srpen 1914

Ve Francii vznikla první česká dobrovolnická vojenská jednotka – rota Nazdar. Tvořilo ji 300 dobrovolníků z řad našich krajanů žijících ve Francii. Rota byla součástí cizinecké legie. Dvouměsíční výcvik prodělala rota v jihofrancouzském Bayonnu. 23. října byla rota Nazdar převelena na champagnské bojiště a stala se součástí Marocké divize.

20. červenec 1919

Před necelým stoletím se narodil sir Edmund Hillary, novozélandský horolezec, který se proslavil prvenstvím v dobytí Mount Everestu, nejvyšší hory na naší planetě. Vrcholu hory dosáhl 29. května 1953 společně s Tenzingem Norgayem. Hillary do svých 10 let neviděl sníh ani hory, ale po školním výletě do hor nežil pro nic jiného.

23. srpen 1939

V Moskvě byl podepsán pakt Ribbentrop-Molotov, smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Obě strany se zavázaly, že nepoužijí vojenskou sílu proti druhé straně a nespojí se s jejími nepřáteli. Smlouva znamenala zásadní obrat ve vztazích obou zemí a byla v podstatě dodržována až do doby, kdy nacistické Německo napadlo Sovětský svaz.

29. srpen 1944

Vypuklo Slovenské národní povstání, centrem se stala Banská Bystrica. Organizačně je připravila Slovenská národní rada spolu se svým vojenským ústředím. K povstání se připojily nejen partyzánské oddíly, ale proběhla i mobilizace slovenské armády. Slovenská národní rada převzala jménem československé vlády veškerou moc na Slovensku.

31. červenec 1944

Zemřel francouzský spisovatel a letec Antoine de Saint-Exupéry. Světoznámý autor Malého prince vzlétl toho dne z Korsiky k letu nad Francií, ze kterého se již nevrátil. Desítky let se vedou diskuze, jak vlastně zemřel. V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille.

16. srpen 1949

Zemřel herec, básník, scenárista, režisér a filmový podnikatel Vladimír Slavínský. Patřil mezi průkopnické osobnosti moderní české kinematografie. Mezi jeho nejhodnotnější snímky patří předválečné filmy natočené podle námětu Olgy Scheinpflugové s Hugo Haasem v hlavní roli (Okénko, Madla z cihelnya Její lékař).

7. srpen 1954

Byl zahájen proces s národohospodářskými pracovníky (J. Goldmann, F. J. Kolár, J. Jičínský a další). Všichni obvinění byli odsouzeni k vysokým trestům vězení. Kromě toho se konalo v roce 1954 několik procesů s jednotlivci (například s J. Pavlem, J. Smrkovským a E. Outratou).

20. červenec 1969

Přesně před 45 lety přistála na Měsíci posádka vedená Neilem Armstrongem. Astronauti přistáli přesně ve 21 hodin, 17 minut a 39 sekund. Let trval 4 dny. Neil Armstrong spolu s Buzzem Aldrinem byli také prvními lidmi, kteří přistáli na povrchu Měsíce. Zpět na Zemi se vrátili 24. července, přistáli na hladině oceánu.

15. srpen 1969

Začal první ročník hudebního festivalu ve Woodstocku. Byl považován za jeden z největších a klíčových okamžiků v historii populární hudby. Časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 50 momentů, které změnily historii rokenrolu. Jako organizátoři festivalu jsou uváděni Michael Lang, John P. Roberts, Joel Rosenman a Artie Kornfeld.

18. srpen 1969

V srpnu 1969 vyšla petice Deset bodů, jejímiž autory byli Václav Havel a Ludvík Vaculík. Poté vyšlo ještě několik podobných petic, organizátoři a signatáři byli perzekvováni, a tak byl postupně odpor vůči okupaci zlomen a začala tzv. éra normalizace. Ta postihla daleko víc Česko než Slovensko.

22. srpen 1969

Předsednictvo Federálního shromáždění přijalo zákonné opatření č. 99/1969 Sb., tzv. pendrekový nebo obuškový zákon, který legalizoval krvavé zásahy proti demonstrantům při 1. výročí srpnové okupace. Podepsali jej prezident republiky Ludvík Svoboda, předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček a předseda federální vlády Oldřich Černík. Platil do 31. prosince 1969.

1. červenec 1979

Začátkem července slaví 35. výročí hudební přehrávač Walkman firmy Sony. Značka sice vznikla o rok dříve, ale začala se prodávat právě v roce 1979, a to pouze v Japonsku. V ostatních zemích se prodávala pod názvy Soundbout, Freestyle či Stowaway. Pojmenování walkman přežilo a v současné době se již neprodává.

19. červenec 1994

V tento den odešel do hudebního nebe Rudolf Firkušný, český klavírista a skladatel, kterého uznával celý svět. Narodil se v roce 1912 v chudé rodině a jeho hudební nadání se projevilo již v útlém mládí, a proto se dal na hudební studia. Setkal se i s Leošem Janáčkem. V červenci roku 1994 podlehl těžké chorobě.

19. srpen 1994

Zemřel spisovatel Ladislav Fuks. Jeho dílo je velice osobité a svébytné, vyznačuje se složitou metaforikou a stavěním příběhu na detailech a opakujících se motivech. Mezi nejznámější díla patří Spalovač mrtvol, Příběh kriminálního rady, Pan Theodor Mundstock, Moje zrcadlo nebo Zpráva o Barbaře z Mníšku.

11. srpen 1999

V České republice došlo k částečnému zatmění Slunce. Na jihu Čech to bylo nejvíce, např. v Českých Budějovicích bylo zakryto 98,2 % Slunce. Na severu Čech jen 92 %. První doložené úplné zatmění u nás proběhlo v roce 878, další v roce 1415 a zatím poslední viditelné úplné zatmění nastalo 12. května 1706. Další úplné zatmění Slunce pozorovatelné z našeho území bude 7. října 2135!

9. srpen 2004

Zemřela herečka a zpěvačka Zdenka Sulanová. Nejvíce se do povědomí diváků dostala díky filmům režiséra Václava Binovce Lízin let do nebez roku 1937 a Lízino štěstíz roku 1939. V roce 1940 natočila další úspěšný snímek Madla zpívá Evropě.

Naposledy se v českém filmu objevila ve filmu Bludná pouťz roku 1945.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.