Září 2014

27.08.2014 | 00:00
21. září 1109 (905)

Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z olomoucké větve dynastie Přemyslovců, byl nejdříve knížetem olomouckého údělu, v letech 11071109 pak českým knížetem.Svatopluk uskutečnil významnou společenskou a vojenskou reformu. Velká Morava potvrdila své silné postavení ve střední Evropě.

4. září 1184 (830)

Velké zatmění Slunce, za bílého dne byly spatřeny hvězdy. Ve 12. století šlo pro tehdejší obyvatele o velmi obtížně pochopitelný jev, ve kterém hledali náboženské a mystické důvody. Úplné zatmění Slunce nastává na Zemi průměrně 4x za století. Nejbližší úplné zatmění Slunce uvidíme v Evropě 12. 8. 2026.

září 1204 (810)

Jednání Přemysla s Filipem Švábským(ten předtím prohlásil Přemysla za sesazeného a udělil Čechy v léno Děpoltovi III.) přineslo vzájemné usmíření. Po zavraždění Filipa Švábského začal Přemysl podporovat papežského kandidáta na říšský trůn – Fridricha, krále sicilského (syna Jindřicha VI.).

9. září 1414 (600)

Zemřel Oldřich Zajíc z Házmburka, mocný šlechtic z původně středočeského rodu Buziců a jejich větve Zajíců z Valdeka, píšící se podle svého severočeského sídla, hradu Házmburku. Byl bratrem Zbyňka Zajíce z Házmburka (zemřel 28. 9. 1411), od roku 1402 pražského arcibiskupa.

začátek září 1419 (595)

V Praze se sešel sjezd české šlechty. Na sjezdu převládli sympatizanti české reformace, a proto byly přijaty předběžné podmínky, za kterých byla šlechta ochotna přijmout Zikmunda za krále. Mezi podmínkami stálo na prvním místě přijímání z kalicha, které měl Zikmund pro Čechy vymoci na církvi.

28. září 1479 (535)

Král Vladislav svolal do Prahy tzv. svatováclavský sněm.Na něm došlo k usmíření Vladislava Jagellonského s panskou jednotou. Do království se opět vrátil klid a mír. Bohužel ne nadlouho, protože do popředí se dostaly náboženské spory, které v prvních letech Vladislavovy vlády utlumovala válka s Korvínem.

21. září 1529 (485)

Obklíčení Vídně Turky– město se s chabými silami a nedostatečnými opevněními zázračně ubránilo proti 20 tisícům pěšáků a 1600 jezdcůa po 23 dnech donutilo vyhladovělé Turky k potupnému „návratu“ na jih v čele se sultánem Sulejmánem „Nádherným“.

8. září 1559 (455)

Z větší části vyhořelo město Tábor při velkém požáru, který úmyslně založili dva kumpáni, již byli potrestáni za smilstvo. Jejich pomsta se jim ale nevyplatila, protože byli chyceni a upáleni. Požár zničil většinu měšťanských domů, často ještě dřevěných. Následně se Tábor definitivně změnil v kamenné město

15. září 1564 (450)

V Brandýse nad Orlicí se narodil moravský šlechtic, politik a spisovatel Karel starší ze Žerotína. Patřil k významným představitelům moravského zemského patriotismu. Po bitvě na Bílé hoře (1620) mu bylo jako jednomu z mála nekatolíků nabídnuto, že smí zůstat na svém panství. Pomáhal obětem rekatolizace Moravy a Čech.

26. září 1619 (395)

Fridrich Falcký (zimní král) oznámil českým stavům, že přijímá nabídnutou českou korunu (korunován na českého krále byl 4. listopadu 1619). Po bitvě na Bílé hoře opustil Fridrich Pražský hrad a odjel do Vratislavi. Stalo se tak jeden rok a čtyři dny po jeho korunovaci. Ztratil České království a byl uvržen do říšské klatby.

25. září 1649 (365)

Byly vydány první dva protireformační dekretypražských místodržících, jimiž byli vypovídáni nekatoličtí kazatelé ze země a nekatolickým poddaným bylo vyhrožováno přísnými tresty (nejen konfiskací majetku, ale i smrtí), nepřihlásí-li se do tří neděl ke katolické víře. Heslem, s nímž se protireformační tlak obnovoval, byl mariánský kult.

konec září 1744 (270)

Rakouská armáda Karla Lotrinského vstoupila u Domažlic na českou půdu, cestou se k ní připojily i regimenty saského kurfiřta Augusta III., který se k ní přidal, když Prusové obsadili jeho zem. Od začátku října pak začaly spojené armády vytlačovat Prusy z Čech. Na Moravě a ve Slezsku je podporovaly uherské pluky Esterházyho.

10. září 1799 (215)

Nejvyšším dekretem byla zřízena Akademie výtvarných umění v Prazepři Soukromé společnosti vlasteneckých přátel umění. Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou na našem území. Vznikla císařským dekretem původně jako kreslířská akademie a rok nato zahájila svoji činnost.

5. září 1829 (185)

V Praze se narodilJosef Václav Frič, českýspisovatel, novinářa politik, představitel romantismu. Několikrát za život byl vězněn za spiknutí proti Rakousku a v roce 1859 byl nucen odejít do emigrace. Po návratu do Čech roku 1880 se z politického života úplně stáhl a věnoval se pouze literatuře. Podílel se také na vydání almanachu Máj.

15. září 1859 (155)

Připomeneme si výročí úmrtí českého dramatika, spisovatele a zakladatele novodobého českého dramatuVáclava Klimenta Klicpery(* 23. 11. 1792). Byl členem sdružení pražských vlastenců, jejichž cílem bylo pozvednout českou literaturu a hrát české hry v Praze. Působil v královéhradeckém ochotnickém divadle, které neslo od počátku jeho jméno.

2. září 1894 (120)

Víte, kdo založil Klub českých turistů? Byl jím Vojtěch Náprstek(* 17. 4. 1826), český vlastenec, mecenáš a bojovník za pokrok, a právě letos v září má výročí úmrtí. I když pocházel z pivovarské rodiny, Vojtěch měl jiné ambice. Žil nějakou dobu v Americe a po návratu do Čech se zasazoval o šíření osvětové činnosti a také propagoval emancipaci žen.

7. září 1899 (115)

Kdo by neznal Karolinu Světlou(*24. 2. 1830), českou spisovatelku a představitelku generace májovců. Pocházela ze slavné měšťanské rodiny Rottů. Věnovala se emancipaci žen, působila i jako novinářka a jejím hlavním tématem bylo postavení žen ve společnosti. Ve svých dílech často narážela na sociální tematiku. Velkým vzorem pro ni byla Božena Němcová.

21. září 1914 (100)

Lev Sychrava, český právník, novinář, diplomat a politik, odešel jako první český politický exulant do emigrace do Švýcarska s jasným politickým záměrem – informovatzahraniční neutrální tisk o českých národních zájmech. Odešel na popud svého kolegy Edvarda Beneše. V Ženevě rozvinul také propagandu za samostatný český stát.

září 1914 (100)

Možná ani netušíte, že České republika neměla být původně republikou, ale konstituční monarchií, tedy královstvím. To vyplývá z prvního projektu československého státu, který nechal vypracovat T. G. Masaryk v září 1914. V projektu mělo být Československo rozděleno na české země a „slovenské kraje uherské“.

16. září 1929 (85)

Jednou z církevních památek Olomouce je kostel sv. Cyrila a Metoděje. V půlce září se slaví výročí zahájení stavbytohoto kostela. Kostel je zajímavý tím, že jednoduchý exteriér je v kontrastu s vnitřní výzdobou kostela. Kostel je postaven ve stylu neoklasicizující moderny. Stavbou byli pověřeni stavitelé Kylián a Šipka.

28. září 1929 (85)

Tento den došlo za účasti prezidenta T. G. Masaryka k dostavbě nejvýznamnější dominanty Pražského hradu, katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Kromě bohoslužeb je katedrála pokladnicí českých korunovačních klenotů a prostor sloužil pro korunovaci českých králů. Je místem uložení ostatních svatých patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

1. září 1939 (75)

Německo zaútočilo na Polsko, což následně vyústilo v druhou světovou válku. Přesně ve 4:45 zahájila německá bitevní loď Schleswig-Holstein palbu na polský poloostrov Westerplatte. Ten samý den odpoledne oznámil Adolf Hitler anexi Gdaňska, kterou vysvětlovaljako odplatu za „násilné provokace Polska“.

26. září 1944 (70)

Italská vláda prohlásilamnichovskou dohodu a vídeňskou arbitráž za neplatnou(z 2. listopadu 1938). Po pádu Mussoliniho režimu v srpnu 1944 si nová italská diplomacie uvědomovala význam vztahů s Československem a byla i pod tlakem spojenců. Italské prohlášení bylo pro Československo ze všech nejpříznivější.

14. září 1959 (55)

Sovětská sonda Luna 2ztroskotala na Měsíci, a stala se tak prvním lidským objektem, který doletěl na Měsíc. Sonda odstartovala z kosmodromu Bajkonur 12. září 1959. Celý let probíhal bez problémů a sonda druhého dne ve 22:02 světového času dopadla do oblasti PalusPutredinis, což v češtině znamená Bažina hniloby.

1. září 1979 (35)

Americká vesmírná sonda Pioneer 11 se stala prvním vesmírným plavidlem, které dosáhlo planety Saturn. Sonda byla bohatě vybavena výzkumnými přístroji. K Saturnu se sonda přiblížila na pouhých 10 000 km, pořídila snímky planety a prstenců a objevila dva nové měsíce. Zároveň sledovala Saturnovu magnetosféru a měsíc Titan.

20. září 1979 (35)

Zemřel bývalý prezident Ludvík Svoboda. Během druhé světové války vedl jako tehdejší československý generál a politik 1. československý armádní sbor na východní frontě. V roce 1968 byl zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. V roce 1975 však onemocněl, a proto přestal vykonávat funkci prezidenta.

3. září 1984 (30)

Zemřel Jan Zábrana (* 4. 6. 1931, Herálec na Vysočině), český překladatel, básník a autor deníkových záznamů. V roce 1957 debutoval v časopise s vlastní básnickou tvorbou. V roce 1965 vydal svoji první sbírku básní Utkvělé černé ikony. V roce 1976 Zábrana onemocněl diabetem a v roce 1984 umřel na rakovinu.

11. září 1989 (25)

Mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem se otevřela železná opona. Přes otevřenou hranici odešly tisíce východních Němců na západ. Československá železná opona za sebou nechala během let 1948–1989 celou řadu obětí. Pohraničníků při výkonu služby zemřelo celkem 654. Mrtvých civilistů bylo 450.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku září 2014

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.