Červenec srpen 2015

01.07.2015 | 20:43

3. červenec 1945 (70 let)

Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa, odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv. sudetských Němců. Jejich odsun z Československa byl mezinárodně politicky a právně zakotven v Postupimské dohodě v srpnu 1945.

4. červenec 1915 (100 let)

T. G. Masaryk zveřejnil svou koncepci rozbití rakousko-uherské monarchie a vytvoření československé samostatnosti. V Ženevě přednesl významný projev, ve kterém formuloval koncepci nezávislého státu a nutnost boje proti habsburské nadvládě v rámci Rakouska-Uherska.

4. červenec 1945 (70 let)

Sociální demokrat Josef Šoltész vydal výnos o mzdovém a platovém zrovnoprávnění žen. Ženy patřily mezi pomocnice s odůvodněním, že nevlastní výuční listy. Uvažovalo se o tom, že ženy musí nejdříve získat odbornost, aby mohly nárokovat stejnou odměnu.

9. červenec 1530 (485 let)

Narodil se Vratislav II. z Pernštejna, zvaný Nádherný, český šlechtic, diplomat a nejvyšší kancléř Českého království. Ve své době výrazně ovlivňoval českou i moravskou zemskou politiku. Jen 49 let po jeho smrti roku 1582 vymřel rod Pernštejnů po meči.

10. červenec 1780 (235 let)

Ve městě Budišov nad Budišovkou se narodil český vědec František Ignác Kassián Halaška. Působil jako profesor fyziky na univerzitě v Praze a ve Vídni. Kromě fyziky se zabýval optikou, elektřinou, termodynamikou, magnetismem a v neposlední řadě i astronomií.

11. červenec 1960 (55 let)

Prezident republiky Antonín Novotný představil poslancům Národního shromáždění návrh „socialistické‟ ústavy. Ústava Československé socialistické republiky zavedla jak nový název republiky, tak nový státní znak. Dokument byl Národním shromážděním jednohlasně přijat.

16. červenec 1905 (110 let)

V Napajedlech se narodil český muzikolog Leoš Firkušný. Jeho bratrem byl světově proslulý klavírní virtuos Rudolf Firkušný. Jako odborník na Leoše Janáčka se zasloužil o prosazení jeho hudby v zahraničí. Byl jedním ze zakladatelů mezinárodního festivalu Pražské jaro.

18. červenec 1880 (135 let)

Ve městě Potštát u Přerova se narodila česká šlechtična a vojenská lékařka Marie Desfours-Walderode. Po absolvování studií na lékařské fakultě ve Vídni se stala všeobecnou doktorkou. Během 1. světové války působila jako vojenská lékařka na různých bojištích.

18. červenec 1880 (135 let)

Ve vojenském táboře d’Avor poblíž Bourges se narodila Alžběta od Nejsvětější Trojice, francouzská karmelitánka a autorka duchovních spisů. V roce 1901 vstoupila ke karmelitánkám v Dijonu. V roce 1984 byla slavnostně blahořečena papežem Janem Pavlem II.

20. červenec 1945 (70 let)

V rámci Benešových dekretů byl vydán tzv. Osidlovací dekret, podle kterého se zejména v pohraničí provádělo zemědělské osídlování konfiskovaných pozemků. Jednalo se o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel československého státu.

21. červenec 1380 (635 let)

V Paříži byla uzavřena smlouva o vzájemné ochraně a pomoci mezi králem Václavem IV. a Karlem V., francouzským králem z dynastie Valois. V září 1380 však Karel V. na následky nemoci umírá a na francouzský trůn nastupuje jeho syn Karel VI.

21. červenec 1940 (75 let)

Edvard Beneš vydal první z prezidentských dekretů. Celkem bylo od 21. července 1940 do 21. října 1945 podepsáno a vyhlášeno 143 dekretů, z toho 17 bylo ústavních. Převážná většina dekretů se vztahovala k aktuální činnosti zahraničního odboje a k vedení války.

21. červenec 1940 (75 let)

Britská vláda uznala s jistými výhradami prozatímní československou exilovou vládu vedenou Janem Šrámkem. Toho samého dne jmenoval Edvard Beneš J. Šrámka ministerským předsedou. O den později jmenoval Beneš také ostatní ministry exilové vlády a státní tajemníky.

22. červenec 1290 (755 let)

Král Václav II. získal od římského krále Rudolfa Habsburského v léno knížectví vratislavské uvolněné smrtí vratislavského vévody Jindřicha IV. Probuse. Rudolf současně potvrdil Václavovi II. a jeho dědicům držení úřadu říšského číšníka a volební právo při volbě římských králů.

22. červenec 1815 (200 let)

V obci Korouhev u Poličky se narodil český spisovatel, historik a kněz Josef Ehrenberger. Jeho povídky byly velmi oblíbené a patřily k tzv. lidovému čtení. Později se stal sídelním kanovníkem Vyšehradské kapituly. Na Vyšehradě byl také po své smrti pochován.

22. července 1895 (120 let)

V Čakovicích se narodil Václav Vlček, plukovník československého letectva a oběť komunistického režimu. Účastnil se odboje i květnového povstání. Po vypuknutí 1. světové války byl vyslán k balonovému oddílu. V roce 1949 byl odsouzen za velezradu a degradován.

22. červenec 1900 (115 let)

Narodil se český historik a spisovatel Zdeněk Kalista. Je znám především jako historik baroka. Po absolvování studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřil na československé dějiny, které na fakultě přednášel. Jeho univerzitní kariéru však zastavila německá okupace.

24. červenec 1650 (365 let)

Císař Ferdinand III. vydal příkaz sloužit slavnostní mši Te Deum ve všech kostelích Čech a Moravy na oslavu uzavření Vestfálského míru a odchodu Švédů ze země. Ve městech se konala velkolepá procesí za zvuku bubnů a hlaholu trub ze zámeckých věží.

24. červenec 1930 (85 let)

V obci Kouty u Třebíče se narodil český spisovatel a kronikář Jiří Joura. Zajímal se zejména o historii Třebíče. Deset let byl jejím kronikářem a psal příspěvky do třebíčského zpravodaje. V roce 2007 získal čestné občanství města Třebíče. Zemřel 23. března 2013.

25. červenec 1895 (120 let)

V Teplicích byl zahájen provoz první pravidelné městské elektrické tramvaje v Čechách. Elektrická tramvaj tak nahradila pražskou koňku. Roku 1896 vznikla linka v Praze, v roce 1897 následovala linka v Liberci a o dva roky později linky v Olomouci a Plzni.

25. červenec 1920 (95 let)

Byl uskutečněn první transatlantický oboustranný rozhlasový přenos, který vedl z Paříže do Marylandu. Jednalo se o velký posun v oblasti telekomunikace, na který navázal ve 20. letech 20. století vznik faxu, jednoho z nejvýznamnějších inovací své doby.

29. červenec 2005 (10 let)

Hubbleův vesmírný dalekohled HST objevil nový objekt Kuiperova pásu, což je oblast nacházející se za Neptunem a zahrnující i planetu Pluto. Objekt dostal předběžné označení UB313. Vzhledem k velikosti byl označen za 10. planetu sluneční soustavy.

6. srpen 1945 (70 let)

Přesně v 8 hodin a 15 minut svrhly Spojené státy atomovou bombu na japonskou Hirošimu. Exploze nejničivější zbraně okamžitě zabila nebo smrtelně zranila 80 000 lidí. Hirošima byla tehdy sedmým největším japonským městem, 90 % města bylo při explozi zničeno.

7. srpen 2010 (5 let)

Na severu Čech začala jedna z nejničivějších povodní. Vytrvalý déšť se projevil prudkým vzestupem hladin vodních toků. Akutní nebezpečí protržení hrází rybníků na severu Čech přimělo k evakuaci obyvatele tamních vesnic. V Čechách zahynulo při povodních pět lidí.

13. srpen 1775 (240 let)

Císařovna Marie Terezie vydala nový robotní patent, ve kterém stanovila maximální délku roboty na tři dny v týdnu a délku pracovního dne – v zimě na 8 hodin, v létě na 12 hodin. Tento patent současně rozděloval poddané do 11 tříd podle jejich majetku.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec - srpen 2015

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.