Září 2016

01.09.2016 | 01:28

září 1301 (715 let)
Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát Mikuláš Boccasini, pozdější papež Benedikt XI., aby prosazoval nároky Karla Roberta z Anjou na uherský trůn. Současně tlumočil nesouhlas římské kurie s Václavovým obsazením uherského stolce.

1. 9. 1126 (890 let)
Kníže Soběslav I. se sešel na moravsko-uherské hranici s uherským králem Štěpánem; jednali spolu o urovnání vztahů mezi oběma státy. Současně Soběslav zbavil na Moravě údělu syny Oty II. a dosadil v Olomouci za vládce Přemyslovce Václava.

2. 9. 1996 (20 let)
Rok 1996 znamenal pro český školní systém změnu. V novém školním roce byla na základních školách po 20 letech obnovena tradice povinné devítileté školní docházky. Vůbec poprvé měli studenti také možnost studovat na vyšších odborných školách.

7. 9. 1641 (375 let)
Narodil se kníže Jan Kristián I. z Eggenbergu, český šlechtic původem ze Štýrska, vévoda krumlovský. Za jeho života byla zahájena první barokní přestavba krumlovského zámku. Vlastnil rozsáhlé panství v jižních Čechách, které však přešlo postupně do rukou Schwarzenberků.

10. 9. 1871 (145 let)
Císař František Josef I. vydal reskript, v němž souhlasil s korunovací českým králem a současně vyzval český sněm, aby zahájil jednání o vypořádání českých státoprávních poměrů v souladu se státoprávními poměry říše. Dokument vydaný na toaletním papíře se však ukázal býti bezcenným.

11. 9. 1951 (65 let)
Tzv. „vlak svobody“ na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Šlo o jeden z nejznámějších masových útěků na západ; většina cestujících se ale za hranice dostala nečekaně a 77 z nich se vrátilo zpět do vlasti.

11. 9. 1416 (600 let)
Pražská univerzita osvědčila pravověrnost učení i bezúhonnost Jana Husa a Jeronýma Pražského. Kostnický koncil vydal rozhodnutí proti pražské univerzitě, jímž byla její činnost zastavena pro sympatie k Husovu učení, univerzita se však tomuto rozhodnutí nepodřídila.

13. 9. 1781 (235 let)
Rakouský panovník a římskoněmecký císař Josef II. zavedl rozumné toleranční soustavy. Na základě teze, že víra je privátní záležitostí občana, povolil soukromou bohoslužbu a udělování občanských práv luteránům, kalvinistům, pravoslavným a Židům.

18. 9. 1801 (215 let)
Císařským dekretem byla svěřena cenzura policii. „Revidující komise“, vytvořená v roce 1803, zkoumala všechny spisy, které vyšly od roku 1780 (vyřazeno bylo na 2 500 knih). Knihy se třídily do čtyř kategorií: zakázané, povolené s podmínkou, trpěné a schválené.

18. 9. 1916 (100 let)
Zhruba po roce od otevření se protrhla přehrada Desná v Jizerských horách. Největší katastrofa v českých zemích v historii přehrad si vyžádala 65 lidských životů. Za příčinu neštěstí se považuje nevhodně zvolená technologie pro stavbu hráze.

19. 9. 1936 (80 let)
V Piešťanech proběhl sjezd Hlinkovy slovenské ludové strany, na němž zazněla mj. kritika kurzu československé zahraniční politiky, zejména vůči spojenecké smlouvě se SSSR. Strana se de facto přihlásila k tehdejšímu fašistickému hnutí nastupujícímu v Německu.

22. 9. 1596 (420 let)
Společné vojsko česko-moravské hájilo uherskou pevnost Jager (Eger) proti tureckým oddílům sultána Mohameda III. Přestože místní obyvatelé pevnost bránili proti turecké armádě čítající 80 tisíc vojáků, po třítýdenním obléhání se pevnost vzdala turecké přesile.

22. 9. 1931 (85 let)
Herec-mim Ladislav Fialka (zemřel 22. 2. 1991) byl pierotem, jedním ze zakladatelů české moderní pantomimy, autorem všech her souboru Pantomima Na Zábradlí. Se svou pantomimickou skupinou tu vytvořil mnoho pozoruhodných inscenací a českou pantomimu proslavil i v zahraničí.

23. 9. 1916 (100 let)
V Bohumíně byl zahájen provoz elektrické tramvaje vypůjčeným vozem Slezských zemských drah, který byl 2. 1. 1918 vrácen zpět, takže musel být krátkodobě obnoven parní provoz. Po dodání nového motorového vozu se již natrvalo vrátil elektrický provoz 23. července 1916.

25. 9. 1726 (290 let)
Tzv. reskriptem byl stanoven numerus clausus (úředně stanovený počet) sňatků mezi Židy s cílem redukce židovského obyvatelstva. V té době vyšlo také několik nařízení směřujících k omezení židovského obchodu v zemích Koruny české; už v 30. letech ale dosáhli Židé řady úlev.

25. 9. 1791 (225 let)
Na zasedání Královské české společnosti nauk za přítomnosti císaře Leopolda II. vystoupil Josef Dobrovský s projevem, v němž vyjádřil mj. jazykové požadavky českých vlastenců. Jeho řeč vyšla tiskem i v Krameriových novinách a z učeného osvícence se stal naráz národní buditel.

27. 9. 1941 (75 let)
Reinhard Heydrich se stal zastupujícím říšským protektorem pro Protektorát Čechy a Morava. Jeden z hlavních organizátorů holocaustu, prominentní nacista a blízký spolupracovník Heinricha Himmlera zemřel na následky atentátu provedeného čs. parašutisty 27. 5. 1942.

27. 9. 1891 (125 let)
V Růžďce u Vsetína se narodil evangelický duchovní a spisovatel Oskar Josef Odstrčil. Působil jako farář na mnoha místech Moravy. V letech 19221937 byl soukromým knihovníkem Tomáše G. Masaryka a v období 1932–1940 ředitelem Ústavu T. G. Masaryka. Zemřel 31. října 1951 v Praze.

28. 9. 1991 (25 let)
Byla založena Ostravská univerzita v Ostravě jako nejmladší vysoká škola v tomto městě. Poskytuje kompletní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Prvním rektorem byl prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. (1991–1995).

28. 9. 1931 (85 let)
Historie pražské zoologické zahrady sahá do roku 1881, kdy v novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka. První návštěvníci ale prošli branou Zoo Praha, i když šlo stále ještě o „staveniště“ (na ploše 24 hektarů), až 28. září 1931. Jejím prvním ředitelem se stal Jiří Janda.

1306 (710 let)
Jindřich Korutanský
po smrti Václava III. provolán českým
králem

1331 (685 let)
Jan Lucemburský
vpadl do Polska a oblehl Poznaň

 

1561 (455 let)
Antonín Brus z Mohelnice
5. 9. 1561
byl jmenován pražským arcibiskupem
 

1771 (245 let)
Ferdinand Maria Chotek
* 8. 9. 1771
† 5. 9. 1836
hrabě z Chotkova, 4. arcibiskup olomoucký

1781 (235 let)
Jiří František August Buquoy
* 7. 9. 1781 –
† 19. 4. 1851
český šlechtic, matematik a vynálezce

1791 (225 let)
Leopold II.
6. 9. 1791
byl korunován českým králem
 

1831 (185 let)
Jaroslav Čermák
* 1. 9. 1831 –
† 23. 4. 1878
český realistický malíř a romantik

1836 (180 let)
Ferdinand I. Dobrotivý
7. 9. 1836
byl posledním korunovaným českým králem
 

1891 (125 let)
Saša Rašilov starší
* 6. 9. 1891
† 3. 5. 1955
český herec, komik a kabaretiér

1891 (125 let)
Ferenc Futurista
* 7. 9. 1891
† 19. 6. 1947
český herec, scenárista, režisér a sochař

1921 (95 let)
Oldřich Velen
* 15. 9. 1921
† 4. 5. 2013
český filmový a divadelní herec

1946 (70 let)
Petr Svojtka
* 25. 9. 1946
† 9. 5. 1982
český filmový a divadelní herec


Svatá babička

(1095 let) Na příkaz své snachy Drahomíry byla 15. září 921 na Tetíně surově zavražděna kněžna Ludmila, první česká a slovanská světice (*860). Existují dvě legendy...

Rakouské vévodství

(860 let) Před 860 lety v roce 1156 došlo k povýšení Markrabství rakouského na vévodství. Učinil tak německý a římský císař Fridrich I. Barbarossa listinou...

Václav IV. – vláda ústupků a kapitulací

(615 let) „Je to flamendr, slaboch a lhář!“, „Je to neodpovědný vladař, který se obklopuje kumpány z nižší šlechty!“, „Má na svědomí politickou...

Soběslav II. dobyl Olomouc

(855 let) Po smrti svého otce Soběslava I. a prosazení Vladislava II. na český knížecí trůn odešel Soběslav II. do Německa. V roce 1148 se pokusil zmocnit českých zemí, byl ale zajat...

Syn velkého otce

(745 let) Tak lze nazývat Václava II., jediného přeživšího syna železného a zlatého krále Přemysla Otakara II. Prožil nesnadný a kvůli nemoci i poměrně krátký...

Věčný světák

(85 let) Vyučený zámečník, kdysi mrštný házenkář, ale především vynikající český filmový a divadelní herec Jan Rudolf Libíček se...

Laskavý šlechtic a vlastenec

(245 let) Nejvyšší maršálek Království českého Kristián Kryštof Clam-Gallas se narodil v zemské české šlechtické rodině 3. září...

Po stopách skladatele

(175 let) Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi, jako první z osmi dětí. Muži v Dvořákově rodu byli odjakživa řezníci, a tak se automaticky předpokládalo,...

Mistr abstrakce

(145 let) Jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství, český malíř a grafik František Kupka, pátý syn notářského úředníka, se narodil 23....

Bojovník proti tovární šabloně

(135 let) Řeč je o Františku Kyselovi (4. 9. 1881 – 20. 2. 1941), českém malíři, grafikovi a výtvarníkovi. Malíř stylu art deco byl mimo jiné zakládajícím členem...

Pravda vítězí, ale dá to fušku

(130 let) Vzpomínáte si na citát Jana Masaryka, který byl ve své době nejoblíbenějším politikem tehdejšího Československa? Národ ho doslova miloval a nazýval...

Jaroslav Seifert, rodák žižkovský

(115 let) Představovat obšírněji Jaroslava Seiferta, českého básníka, spisovatele, novináře a překladatele, by nejspíš bylo opakováním již mnohokrát...

Život je jen náhoda…

(110 let) A dále pokračuje „… jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne jak voda a smrt je jako moře…“. Slavnou písní si dnes připomínáme geniálního...

Žít bez dětí neuměla

(85 let) Od narození herečky, scenáristky, dramaturgyně, dlouholeté televizní moderátorky a vypravěčky pohádek pro děti Štěpánky Haničincové uplynulo již 85 let. Děti,...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.