Duben 2017

11.04.2017 | 15:53

duben 817 (1200 let)
Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla nástupnickým řádem „Ordinatio imperii“ udělena pravomoc vládnout v Bavorsku. Moc zde vládnout si udržel až do roku 829, kdy mu ji sám Ludvík I. odebral a předal ji Karlovi II. zvanému Holý.

duben 837 (1180 let)
Mojmír I. se zmocnil území Nitranského knížectví. Tamní kníže Pribina byl nucen po porážce utéct do exilu. Dostal se ke správci franské Východní marky Ratbodovi, kde našel útočiště a na příkaz samotného Ludvíka II. Němce byl vyučen ve víře katolické a následně pokřtěn v kostele sv. Martina.

duben 852 (1165 let)
Král Ludvík nařídil, aby se na jaře konala synoda neboli církevní sněm. Místo konání bylo v Mohuči, tehdejší metropoli Německa. Sněmu předsedal tamní arcibiskup Hraban spolu se všemi biskupy a opaty. Vyslovili zde prosbu vyslat věrozvěsty, kteří by šířili slovo Boží.

duben 857 (1160 let)
Na jaře roku 857 vnikl Karloman Východofranský na území Moravy. Pokusil se získat území, které se tehdy nacházelo po Svratku. Během tohoto pustošení vypálil mnoho polí i obydlí vesničanů a zajal dívky, ženy a bojeschopné hochy. Mnoho poddaných i velmožů přišlo o život i o úrodu.

duben 862 (1155 let)
Kníže Velké Moravy Rastislav vyslal poselstvo k císaři Michaelu III. Žádal o vyslání biskupa a učitele, kteří by na jeho území šířili základy a učení církve, jež zde byly ohroženy politickým a náboženským vlivem Východofranské říše. Michael III. proto rozhodl vyslat Cyrila a Metoděje.

duben 1317 (700 let)
Mnohaleté spory mezi Janem Lucemburským a šlechtou měly svůj původ v touze po větší moci ve státě. V čele šlechty stál na jedné straně Jindřich z Lipé a na straně druhé Vilém Zajíc z Valdeka, který byl důvěrníkem královny Elišky. Tyto spory vyvrcholily roku 1317 v otevřené povstání.

1. 4. 1987 (30 let)
Po mezinárodním kongresu záchranných služeb AIRMED 85 vznikl plán zřídit Leteckou záchrannou službu (LZS) v Československu. V roce 1987 byl vypracován návrh na vybudování 12 středisek LZS. První letecká základna vznikla v Praze pod vedením ministerstva vnitra.

4. 4. 1897 (120 let)
Sjezd konaný tohoto dne mimo jiné ustanovil vznik české politické Radikálně pokrokové strany. Jejími stoupenci byli především příslušníci bývalého středu pokrokového hnutí v čele s A. Hajnem aj. V roce 1908 zanikla a stala se součástí Státoprávně pokrokové strany.

11. 4. 1852 (165 let)
Za vlády Františka Josefa I. byl obnoven Nejvyšší policejní úřad. Mezi jeho hlavní pravomoci patřila kontrola pohybu cizinců, vydávání časopisů, otevírání knihoven a měl také na starost činnost policie a části četnictva. Do té doby spravovalo tyto věci ministerstvo vnitra.

12. 4. 1012 (1005 let)
Poté co byli z Čech vypuzeni Poláci, přijal kníže Jaromír od římskoněmeckého krále Čechy v léno. Roku 1012 se zúčastnil povstání proti svému bratru Oldřichovi. Jaromír byl poražen a utekl k Jindřichovi II., který ho však nechal uvěznit v Utrechtu. Jaromír zde strávil 21 let.

20. 4. 1262 (755 let)
Po několikaleté snaze odloučit se od své ženy Markéty se Přemysl Otakar II. dočkal schválení rozvodu od papeže. Bulou byl potvrzen rozvod i jeho sňatek s Kunhutou, vnučkou Bély IV. Otakar tímto sňatkem zajistil mír s Bélou IV. a dočkal se vytouženého a právně uznávaného dědice.

22. 4. 1947 (70 let)
Jiří Hanzelka a  Miroslav Zikmund vyjeli na svou první cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Vrátili se až v roce 1950. Celou tuto výpravu absolvovali ve voze značky Tatra T 87.  Z této cesty bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží, pořídili celkem 10 000 fotografi í a natočili množství fi lmového materiálu.

22. 4. 1467 (550 let)
Mnohaleté spory mezi Jiřím z Poděbrad a Zdeňkem ze Šternberka vyvrcholily válkou, kterou mu Jiří nepřímo vyhlásil v dopise, kde napsal, že je nutné proti němu jednotně zakročit ve smyslu práva. Válka probíhala mezi Jiřím z Poděbrad a Jednotou zelenohorskou, již v té době vedl Zdeněk.

23. 4. 1632 (385 let)
Roku 1630 byl Albrecht z Valdštejna odvolán na sněmu v Řezně z vedení císařské armády. Věnoval se proto podnikání, založil mlýny, pivovary, textilní manufaktury a žil ve Valdštejnském paláci. Císařská armáda začala upadat, a  proto byl Valdštejn o dva roky později opět požádán, aby nad ní převzal velení.

24. 4. 1547 (470 let)
Vítězství v bitvě u Mühlberka mělo rozhodující dopad na Šmalkaldskou válku. Císař Karel V. a jeho spojenci zde porazili sbor protestantských kurfi řtů v čele s Janem Fridrichem. Výsledek této bitvy umožnil českému králi Ferdinandovi potrestat stavy za neposkytnutí pomoci.

24. 4. 1577 (440 let)
Po odchodu Ferdinanda II. Tyrolského vedli správu zemští úředníci, kteří získali titul místodržící. Až roku 1577 pro ně vydal Rudolf II. přesnější instrukce a získali pravomoc policejní, politickou a dohlíželi na apelační soud. Dále získali samostatnou pečeť a vlastní kancelář.

25. 4. 1372 (645 let)
Právnická univerzita byla jednou ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy. Mnohaletý spor mezi právníky a ostatními třemi fakultami zapříčinil založení samostatné právnické univerzity, která však stále podléhala pražskému arcibiskupovi. Další spory pak zapříčinily její zánik v roce 1419.

25. 4. 1917 (100 let)
Osm tisíc konfekčních dělnic v Prostějově demonstrovalo proti obtížné zásobovací situaci v době první světové války. Při zákroku vojska zde zemřelo 23 osob a 33 bylo zraněno. Další tzv. hladové demonstrace následovaly v Praze, Brně, Ostravě a na dalších místech.

27. 4. 1937 (80 let)
Konrád Henlein přednesl program národních katastrů, které by měly vlastní samosprávu. V reakci na tento podnět vypracoval Sudetendeutsche Partei návrh šesti zákonů o povinném hlášení občanů k určité národnosti a jejich zapsání do národnostních katastrů.

30. 4. 1422 (595 let)
Litevskému velkoknížeti Vitoldovi byla husity nabídnuta česká koruna od Viléma Kostky z Postupic. Jako svého zástupce vyslal do Čech knížete Zikmunda Korybutoviče, který se svým vojskem dobyl Uničov. Na sněmu v Čáslavi byl zvolen zemským správcem a písemně stvrdil svůj souhlas se čtyřmi pražskými artikuly.
 

Bořivoj I.852 (1165 let)
kníže Bořivoj I.
r. 852 nebo 853 se narodil první
historicky doložený Přemyslovec

gilotina 1792 (225 let) gilotina
11. 4. 1792 prvně použita
za Velké francouzské revoluce
 

František Ondříček 1857 (160 let) František Ondříček
* 29. 4. 1857 † 12. 4. 1922
český houslista, virtuos
a hudební skladatel

Jaromír John 1882 (135 let) Jaromír John
* 16. 4. 1882 † 24. 4. 1952
český spisovatel, novinář,
profesor, výtvarný estetik a kritik

Jaroslav Benda 1882 (135 let) Jaroslav Benda
* 27. 4. 1882 † 12. 1. 1970
český malíř, grafi k, typograf,
autor poštovních známek

Jaroslav Kvapil 1892 (125 let) Jaroslav Kvapil
* 21. 4. 1892 † 18. 2. 1958
český klavírista, dirigent, hudební
skladatel a pedagog

Karel Kramář 1892 (125 let)
Manifest mladočeské strany
24. 4. 1892 byl publikován,
Karel Kramář, osobnost mladočeské strany

Břevnov 1907 (110 let)
Břevnov 27. 4. 1907
povýšen Františkem Josefem I.
na město

Stella Zázvorková 1922 (95 let)
Stella Zázvorková
* 14. 4. 1922 † 18. 5. 2005
česká herečka

Karel Nepraš 1932 (85 let)
Karel Nepraš
* 2. 4. 1932 † 5. 4. 2002
český sochař, kreslíř, grafik

Jan Kaplický 1937 (80 let)
Jan Kaplický
* 18. 4. 1937 † 14. 1. 2009
český architekt a vizionář moderní architektury

František Venclovský 1932 (85 let)
František Venclovský
* 25. 4. 1932 † 13. 12. 1996
jako první Čech přeplaval kanál La Manche

 


Když Arnulf táhl (1125 let)

Arnulf Korutanský (kolem 850 – 8. 12. 899), východofranský a italský král a římský císař, byl vévodou bavorským a...

Žalovat se nemá, ale… (1120 let)

Do Řezna roku 897 dorazilo opakovaně poselství zástupců českých knížat, které si tu stěžovalo na útisk ze strany Moravanů. Stalo se to za...

Mučednická smrt Slavníka (1020 let)

Životní dráha prvního misionáře na území pohanských Prusů a druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha se končí 23. 4....

Boj bez krve (1095 let)

Vratislavův syn se ujímá vlády po jeho smrti někdy po roce 921, nejpozději roku 935. Kníže Václav se vždy snažil se všemi vycházet v...

Když se žení budoucí panovník… (765 let)

… tak to bývá většinou velká sláva a na nějaký ten věkový rozdíl se nekouká. Jenže v případě Přemysla...

Zákony hrdelních zločinů (230 let)

Teprve za vlády císaře Josefa II. dochází k naplnění záměrů jeho matky – císařovny Marie Terezie. Zemím Koruny české...

Klášter cisterciáků na Zbraslavi (725 let)

Roku 1268 nechal Přemysl Otakar II. na místě dnešního kláštera vystavět lovecký dvůr, který o deset let později, po bitvě na...

Korybutovičův pokus o převrat (590 let)

Husitský hejtman, kníže litevský a český zemský správce Zikmund Korybutovič (okolo 1395 – 1. 9. 1435) byl synem Korybuta Dimitrije,...

Vojna je krásná, ale krátká… (215 let)

Tento úsměvný slogan absolventů základní vojenské služby přestává u nás platit s Novým rokem 2005, kdy vzniká...

Autor slavného portrétu (210 let)

Jméno významného českého malíře Josefa Vojtěcha Hellicha (17. 4. 1807 – 22. 1. 1880) nese ulice i gymnázium na pražské Malé...

Renomé Zítek (185 let)

Český architekt Josef Zítek se narodil 4. dubna 1832 v chudinském předměstí pražského Karlína. Přesto vystudoval pražskou i vídeňskou...

Od expresionismu ke kubismu (135 let)

Jeden z našich nejvýznamnějších malířů Emil Filla se narodil v Chropyni 4. dubna 1882. Přední osobnost meziválečné avantgardy dnes...

Dadaistická revue (90 let)

Vest pocket revue, první hra Osvobozeného divadla, byla poprvé uvedena 19. dubna 1927 ve dvoraně Umělecké besedy na Malé Straně pro pobavení...

Letiště v Praze Ruzyni (80 let)

Pokud na své letence máte informaci o odletu z Prahy, potom se zcela jistě z Letiště Václava Havla Praha, dříve Letiště Ruzyně,...
počet zhlédnutí: 2090

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.