Září 2017

01.09.2017 | 18:26

září 1427 (590 let)
Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči radikálním husitům a stoupencům mistra Jana Husa. Ti v Praze totiž zavedli radikální husitismus pražského souměstí. Neboli prosazování čtyř pražských artikulů. Svou moc drželi až do bitvy u Lipan.

září 1652 (365 let)
Do Prahy přijeli říšští kurfi řti, kde na ně čekal Ferdinand III. Habsburský, aby projednali zvolení jeho syna budoucím císařem. Ferdinandovi se díky diplomatickému jednání podařilo uspět u rozhodování a jeho prvorozený syn se stal roku 1653 římským králem a později i císařem.

září 1732 (285 let)
V Meziříčí se konala kázání emigrantů, kteří vyzývali obyvatele k zakročení proti vrchnosti. O den později se vydali do Opočna na hrabství, kde žádali o navrácení staré víry. Hrabě Colloredo odmítl vyjednávat. Vzbouřenci neustoupili a předložili listinu Memoriál s požadavky vůči vrchnosti.

září 1742 (275 let)
V Praze se mezi místní posádku dostala zpráva o poslání sboru maršála Mailleboise na pomoc Francouzům. Vojsku se sice s pomocí podařilo vypudit nepřítele z Bavorska, ale netrvalo dlouho a rakouské sbory posílily vojsko v Čechách a vytlačily Francii. Praha si mohla na chvíli oddechnout.
 
1. 9. 1707 (310 let)
Švédský král Karel XII. a císař Josef I. uzavřeli mezinárodní smlouvu, která měla zlepšit postavení slezských evangelíků a umožnit jim pokojně konat bohoslužby. Církvi byly navráceny školy, kostely, evangeličtí kazatelé směli navštěvovat nemocné a vysluhovat jim večeři Páně.

1. 9. 1757 (260 let)
Za nepřítomnosti Fridricha II. rakouská vojska vpadla na území Slezska. Pochod byl velmi pomalý, ale nakonec princ Karel Lotrinský rozhodl, že společně s vojsky vtrhnou do slezské metropole Svídnice a obklíčí celou její část. Město padlo do rukou Rakušanů 12. listopadu.

1. 9. 1997 (20 let)
Podle zákona č. 140/1996 byly zpřístupněny svazky bývalé StB. Bylo umožněno studovat svazky kategorií tajných spolupracovníků StB a materiály osob sledovaných. Oprávněným žadatelům byly poskytnuty archiválie mladší 30 let jako studijní materiál. V archivu se nacházelo 60 tisíc dílů.

2. 9. 1602 (415 let)
Na nátlak papežského nuncia byla císařským nařízením zakázána činnost českobratrských sborů. Venkovanům a poddaným byl přikázán přestup ke katolictví. Trest vyhoštění čekal lid o Velikonocích, kdy při zpovědi přijali svátost oltářní jen pod způsobou chleba.

2. 9. 1947 (70 let)
Milionářské dávky, které měly pokrýt škody v zemědělství způsobené mimořádným suchem, byly vládou zamítnuty. Nekomunistické strany vedly spor s komunisty, kteří si chtěli prosadit svou. Nakonec vláda přijala kompromisní návrh o „mimořádné dávce z majetku a nadměrných zisků“.

9. 9. 1982 (35 let)
Při návštěvě vůdce libyjské revoluce Muammara Kaddáfího v tehdejším socialistickém Československu byla podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhiríjí. Podepsání se zúčastnil i 8. prezident Československa Gustáv Husák.

11. 9. 1697 (320 let)
Proběhla poslední velká bitva mezi křesťanskou Evropou a osmanskou říší – bitva u Zenty pod vedením prince Evžena Savojského. Tomu se podařilo společně s vojsky porazit Turky a donutit je zahájit mírová jednání. V turecké historii se porážka zapsala jako jedna z nejdrtivějších.

12. 9. 1277 (740 let)
Byla uzavřena dodatková smlouva k dohodě z 26. listopadu 1276. Smlouva zjišťovala správnost některých článků Zlaté buly sicilské z roku 1212, zavazovala českého panovníka k účasti na říšských výpravách, říšských sněmech a v neposlední řadě i k účasti na římské korunovační jízdě.

12. 9. 1277 (740 let)
Přemysl Otakar I. se vrací do Čech, kde se vedou pohraniční spory a nájezdy na královské zboží. Nesrovnalosti se Přemysl rozhodl řešit Dodatkovou smlouvou, která upravovala vztah českého krále k říši, upřesňovala Zlatou bulu sicilskou a nedotknutelnost hranic Českého království.

12. 9. 1782 (235 let)
Císařsko-královská a arcibiskupská univerzita v Brně. Tak se jmenovala dnes známá Univerzita Palackého v Olomouci, která byla na čas přestěhována do Brna. Netrvalo dlouho a roku 1782 císař Josef II. vydal dekret o přemístění univerzity zpět do rodného města.

15. 9. 1867 (150 let)
Narodil se básník Petr Bezruč (vlastním jménem Vladimír Vašek), autor básnické sbírky Slezské písně, které promlouvají za národní a sociální zájmy českých obyvatel Slezska. Historici se však dohadují, zda autorem některých básní nebyl blízký přítel Petra Bezruče.

17. 9. 1942 (75 let)
Zahájena akce E na příkaz Karla Hermanna Franka. V protektorátu gestapo hromadně zatýkalo rodiny emigrantů a příslušníků čs. armády v zahraničí, které žily ve společné domácnosti. To jim mělo zabránit v podpoře činnosti parašutistů. Počet rukojmích se v Čechách a Moravě pohyboval kolem 1 900 osob.

23. 9. 1937 (80 let)
Po dohodě s československou vládou byla vydána bula, která sjednotila hranice československých diecézí a uvedla je do souladu se státními hranicemi. Výjimkou byly jejich severovýchodní časti. Bula byla pro Československo velkou výhodou z důvodu zabezpečování státních hranic.

24. 9. 1932 (85 let)
Po vyčerpávajícím vyšetřování se konal soud s funkcionáři organizace Volkssport. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně byli všichni obžalovaní uznáni vinnými z vlastizrady, neboť úzce spolupracovali s NSDAP a SA v Německu.

28. 9. 1092 (925 let)
Den, kdy byla vydána Břetislavova dekreta. Soubor právních předpisů a nejstarší česká právní památka, která měla směřovat k zmizení všech pohanských zvyků a obsahovat informace o raně středověké společnosti. Dekreta byla vyhlášena českým knížetem Břetislavem I. v Hnězdně.

28. 9. 1322 (695 let)
Proběhla rozhodující bitva u Mühldorfu. Vojenský střet mezi bavorským vévodou Ludvíkem Bavorem a rakouským vévodou Fridrichem Sličným o královský titul v římské říši poblíž města Mühldorf na Innu. Díky přesile českých vojsk v čele s králem Janem Lucemburským Bavorsko zvítězilo.

kníže Bedřich1182
(835 let)
kníže Bedřich
září 1182 vyhnán ze země

Jan Lucemburský1322
(695 let)
Jan Lucemburský
28. 9. 1322
dostal za pomoc v bitvě u Mühldorfu jako zástavu Chebsko

Karel IV. 1347
(670 let)
Karel IV.
2. 9. 1347
byl korunován českým králem

Ladislav Pohrobek 1457
(560 let)
Ladislav Pohrobek
v září 1457
přijel do Prahy, aby se zde ujal vlády

Matyáš Habsburský1612
(405 let)
Matyáš Habsburský
* 24. 2. 1557 † 20. 3. 1619
usedl na císařský trůn Svaté říše římské

Albrecht z Valdštejna 1632
(385 let)
Albrecht z Valdštejna
1.–4. 9. 1632
v bitvě u Fürthu porazil Švédy

Jan Sladký Kozina1652
(365 let)
Jan Sladký Kozina
* 10. 9. 1652 † 28. 11. 1695
vůdce chodského povstání

J. E. Purkyně1837
(180 let)
J. E. Purkyně
19. 9. 1837
vyslovil svou buněčnou teorii stavby živočišných těl

plynové lampy v Praze 1847
(170 let)
plynové lampy v Praze
15. 9. 1847
byly poprvé použity k veřejnému osvětlení ulic

Otakar Motejl 1932
(85 let)
Otakar Motejl
* 10. 9. 1932 † 9. 5. 2010
první český veřejný ochránce práv

Radoslav Brzobohatý1932
(85 let)
Radoslav Brzobohatý
* 13. 9. 1932 † 12. 9. 2012
český herec

papežská bula1937
(80 let)
papežská bula
2. 9. 1937
o zevní delimitaci československých diecézí


Český kníže

(835 let) V roce 1182 dlouhodobá nespokojenost s panujícím knížetem vedla k propuknutí vzpoury šlechty v českých...

Obsazení Nitranska

(975 let) Břetislav I., syn knížete Oldřicha a neurozené dívky Boženy, se po dobu své vlády (1034–1055), jako všichni...

O dobytí Sionu…

(580 let) Hrdinský epos o urputné řeži posledního husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé, jež končí jeho popravou....

Pohané, kliďte se

(925 let) Břetislav II. z rodu Přemyslovců († 22. 12. 1100) byl nejstarším synem knížete a krále Vratislava II. Datum jeho...

Novokřtěnci, opusťte Moravu!

(395 let) Novokřtěnci jsou zvláštní protestantskou skupinou nacházející na přelomu 16. a 17. století azyl na tehdy poměrně...

Jak Jiřík k Táboru přišel

(565 let) Jiří z rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad (1420–1471) byl zvolen zástupci zemských stavů do...

Podvod ve jménu dobra

(200 let) Může obstát tvrzení, že podvod prospěje dobré věci? Mohou Rukopisy královédvorský a zelenohorský ospravedlnit svůj...

Spojení pohybu a vlastenectví

(195 let) Jindřich Fügner (12. 9. 1822 – 15. 11. 1865) a Miroslav Tyrš byli zakladatelé tělocvičného spolku Sokol. Tak byly položeny základy...

Lovec kaktusů

(135 let) V roce 1882 se narodil český etnograf, botanik a cestovatel Alberto Vojtěch Frič. Zatímco jeho otec, Vojtěch Frič, budoval úspěšnou...

Záhadná Toyen

(115 let) Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová, se narodila na pražském Smíchově 21. září 1902. Česko-francouzská...

Kouzelník eskamotér – průkopník kinematografie

(110 let) Konec 19. století přivál do českých zemí nový druh umění – fi lm. Pro tehdejší společnost to bylo cosi...

Pochválil ho sám Funès

(110 let) František Filipovský patřil k nejosobitějším českým hercům. Za svou více než šedesátiletou kariéru...

Česká lokomotiva

(95 let) Tak poznal svět českého atleta a československého čtyřnásobného olympijského vítěze v atletice Emila Zátopka,...

Tři „srdečné pozdravy“ z Krčmaně

(70 let) Únor 1948 byl komunistickým převratem, jenž předznamenal nástup otevřené násilné moci. Komunisté ale „vystrkovali...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku září 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.