Říjen 2017

01.10.2017 | 14:31

říjen 897 (1120 let)
Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se Češi rozhodli poslat své posly do Řezna s žádostí o pomoc. Císař jí jim následně slíbil a zdržoval se celý podzim v blízkosti českých hranic, aby svým
novým spojencům mohl rychle přispěchat na pomoc.

říjen 1212 (805 let)
Za pomoci Přemysla Otakara I. byl „římský protikrál“ Ota Brunšvický poražen vojskem Fridrichovým. Defi nitivně byl Ota odstraněn z možnosti působit na českou politiku po porážce u Bouvines (27. července 1214).

říjen 1347 (670 let)
Karlovo mocné vojsko zamířilo přes Domažlice k bavorskému pomezí, aby se střetlo s císařem Ludvíkem IV. Ten však byl 14. října postižen mrtvicí na lovu medvěda. Karel se tak stal nejen formálně, ale i fakticky pánem evropského křesťanstva.

říjen 1462 (555 let)
Vídeňané spolu s vojskem Albrechta VI. oblehli císaře Fridricha III. Císař žádal Jiřího z Poděbrad o pomoc a ten této žádosti vyhověl. Vojenským zásahem Jiřího z Poděbrad (jednotce velel Zdeněk ze Šternberka) byl císař osvobozen. Císař projevil českému králi vděk, potvrdil kladské hrabství a Jiřího mladší syny Jindřicha a Hynka jmenoval říšskými knížaty.

říjen 1902 (115 let)
Volby do morav ského zemského sněmu proběhly ještě podle starého volebního řádu. Výrazně posílili němečtí nacionalisté. Celkem na sněmu zasedalo 98 volených poslanců a 2 virilisté. V této podobě moravský zemský sněm s drobnými úpravami existoval až do roku 1905, kdy došlo k tzv. Moravskému paktu.

říjen 1912 (105 let)
Začal spor o smysl českých dějin – v časopise Čas byly uveřejněny kritické články proti Gollově historické škole. Na tuto polemiku odpověděl J. Pekař kritikou Masarykova nábožensky humanitního pojetí českých dějin. Sporu se účastnila jak starší, tak mladší generace historiků a filozofů.

5. 10. 1547 (470 let)
Byl obnoven svatojakubský mandát proti jednotě bratrské. Sbory v Mladé Boleslavi, Litomyšli a další byly násilně uzavřeny, stoupenci byli vypovězeni ze země. Biskup Jan Augusta byl zatčen a uvězněn na Křivoklátě. Středisko jednoty bratrské se přesunulo na Moravu.

12. 10. 1492 (525 let)
Kryštof Kolumbus přistál u ostrova, kterému dal jméno „San Salvador“. Ačkoliv šlo o Bahamy, Kolumbus se domníval, že přistál v Indii. Proto zdejší obyvatele nazval Indové (odtud Indiáni). Téhož roku objevil pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy.

12. 10. 1882 (135 let)
Ministr Alois Pražák vydal výnos, jímž nařizoval soudcům ve Slezsku – v Opavě, Klimkovicích, Bílovci, Vítkově a Těšíně – přijímat podání také v češtině (v Těšíně i v polštině). Tomu předcházelo několik kroků ke zrovnoprávnění češtiny a němčiny v Čechách i na Moravě.

13. 10. 1307 (710 let)
Na rozkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného začalo rozsáhlé zatýkání templářů v celé Francii. Jako důvod jejich zatýkání uvedl, že mu templáři údajně odmítli přispět na jeho válečné výlohy. Zatčení templáři strávili téměř rok ve vězení a nakonec králi vinu přiznali.

15. 10. 1972 (45 let)
V tento den vyjela v Praze naposledy trolejbusová linka č. 51, která od roku 1969 jezdila po trase z Bělocerkevské ulice, kolem Orionky, dále přes náměstí Míru, Karlovo nám. a přes Hřebenka na Strahov. Ke konci svého provozu jezdila na zkrácené trati ze Strahova k Orionce.

17. 10. 1937 (80 let)
V Teplicích došlo k zinscenovanému incidentu poslance Sudetendeutche Partei a bývalého knihkupce z Lokte nad Ohří Karla Hermana Franka s policií, při němž Frank bezdůvodně napadl a zranil tři policisty. Německá diplomacie využila incidentu k propagandistické kampani proti ČSR.

19. 10. 1747 (270 let)
Univerzita Karlova vydala nový studijní a zkušební řád, který vysokoškolské studium více přizpůsobil potřebám tehdejšího života. Filozofi cká studia zkrátil na dva roky, zavedl výuku fyziky, botaniky a chemie. Každoročně se organizovaly promoce a začaly se vydávat vysokoškolské učebnice.

20. 10. 1827 (190 let)
Byla založena První česká vzájemná pojišťovna, která zpočátku nabízela pouze pojištění proti požáru. Později, v druhé polovině 19. století, si již získala silné postavení na trhu a nyní je jednou z předních pojišťoven na našem území, a to pod názvem Česká pojišťovna.

22. 10. 1797 (220 let)
André-Jacques Garnerin – vynálezce parašutismu. Svůj první seskok uskutečnil s hedvábným padákem 22. října 1797 z balonů nad Parc Monceau v Paříži. Po seskoku z 900metrové výšky přistál bez zranění. Jeho žena Jeanne Geneviève byla první ženou, která kdy seskočila padákem.

24. 10. 1517 (500 let)
V Českém království panovaly rozbroje mezi šlechtou a městy. K jednomu stolu je svedla Svatováclavská smlouva, která měla situaci narovnat. Šlechta přiznala zástupcům měst právo třetího hlasu na zemských sněmech a města udělila šlechtě právo na vaření piva a další hospodářské činnosti.

27. 10. 1992 (25 let)
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky muselo respektovat usnesení České národní rady a Národní rady Slovenské republiky o návrhu zákona o zániku České a Slovenské Federativní Republiky, které vešlo v platnost 31. 12. 1992.

28. 10. 1017 (1000 let)
Narodil se Jindřich III., zvaný Černý, který měl v plánu ovládnout Itálii, kde preferoval diplomatické jednání před vojenskými zásahy. Avšak v zemích východních sousedů říše, v Čechách, Uhrách a Polsku neváhal zasáhnout vojensky, neboť cítil příslušnost vůči vnitřním poměrům.

28. 10. 1942 (75 let)
Exilová vláda Československa byla uznána Spojenými státy americkými. Společně s tehdejším prezidentem E. Benešem zabezpečili mezinárodně právní obnovu Československa v předmnichovských hranicích. Vládě však nebylo umožněno, aby se vrátila ve své funkci na osvobozené území.

31. 10. 1967 (50 let)
Studenti ze strahovských kolejí uspořádali spontánní demonstraci proti neustálému vypínání proudu na kolejích, čímž byli odříznuti nejen od světla, ale také od topení. Do ulic vyrazili se svíčkami a hlásali hesla jako např. „Chceme světlo“. Akci násilně ukončila VB. Několik desítek studentů bylo zraněno.

rotunda sv. Vavřince1232
(785 let)
rotunda sv. Vavřince
říjen 1232
přešla do vlastnictví řádu templářů

kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu 1707
(310 let)
kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu
1707–1712 byl postaven podle
projektu Alliprandiho

opera Don Giovanni 1787
(230 let)
opera Don Giovanni
29. 10. 1787 premiéra
v Nosticově divadle (autor W. A. Mozart)

plzeňské pivo 5. 10. 1842 1842
(175 let)
plzeňské pivo 5. 10. 1842
pod vedením sládka J. Grolla
byla uvařena první várka pivax

Jan Janský 1907
(110 let)
čtyři základní krevní skupiny
říjen 1907 objevil český lékař
Jan Janský

Pavel Tigrid1917
(100 let)
Pavel Tigrid
* 27. 10. 1917 † 31. 8. 2003
český spisovatel, publicista a politik

Otmar Mácha 1922
(95 let)
Otmar Mácha
* 2. 10. 1922 † 14. 12. 2006
český hudební dramaturg, skladatel a režisér

A. Švehla1922
(95 let)
vláda tzv.
Všenárodní koalice
7. 10. 1922 v čele s A. Švehlou

Jan Hána 1927
(90 let)
Jan Hána
* 28. 10. 1927 † 20. 9. 1994
český sochař

Jan Špáta 1932
(85 let)
Jan Špáta
* 25. 10. 1932 † 18. 8. 2006
český režisér a kameraman

Sputnik 11957
(60 let)
Sputnik 1
4. 10. 1957 byl vypuštěn
z kosmodromu Bajkonur

kraje České republiky 1997
(20 let)
kraje České republiky
23. 10. 1997 PS ČR schválila
zákon o ustanovení krajů


Porušení smíru

(775 let) Fridrich II. Babenberský, vévoda štýrský a rakouský, byl proslulý svou bojechtivostí a nesnášenlivostí....

Poslední Karlova vůle

(640 let) Podle závěti císaře Karla IV. (1316–1378) dostal Václav IV. České království a českou korunu s právem vykonávat...

Svatováclavská smlouva

(500 let) Poté co byl 28. září 1517 v Praze zahájen zemský sněm, došlo 24. října k ujednání mezi šlechtou a...

Rok kratší o jedenáct dní

(435 let) Když byl roku 1582 papežem Řehořem XIII. zaveden gregoriánský kalendář, nahradil tak doposud užívaný kalendář...

Tábor poražen

(565 let) Poté co roku 1452 český král Jiří z Poděbrad (1420–1471) dobyl Tábor, zlikvidoval tábority politicky i nábožensky. Coby...

Utužení poddanství

(530 let) Sněmovní usnesení postihující poddané, kteří opustili svůj grunt bez vědomí vrchnosti, bylo vydáno 1. října...

Slib poslušnosti, ale...

(390 let) Valašská povstání mezi lety 1620–1644 v oblasti východní Moravy postavila proti sobě Valachy a vrchnost, přesněji Valachy proti...

První ministr financí ČSR

(150 let) JUDr. Alois Rašín se narodil 18. října 1867 v Nechanicích, nedaleko Hradce Králové. Studoval na gymnáziích v Novém...

O postavení strany ve společnosti

(50 let) Na jednání 30.–31. 10. 1967 se hned několik členů ÚV KSČ kriticky vyjádřilo o dosavadní činnosti strany. Včetně Alexandra Dubčeka,...

Československý armádní sbor v Rusku

(100 let) Vzniku Československa v roce 1918 předcházelo mnoho důležitých událostí. Především pak v souvislosti s první světovou...

Pánové, vytvořte návrhy ústavy!

(100 let) Skoro to vypadá, jako kdyby úkol zadal fundovaným odborníkům sám Jaroslav Hašek. Ale pozor, pouze v duchu „mírného...

České srdce

(100 let) Dobročinná sociální organizace České srdce vznikla na podporu českých dětí žijících ve Vídni v roce 1917....

Skončili v Mauthausenu

(75 let) Letos je tomu 75 let, co bylo 23. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen popraveno 262 československých podporovatelů výsadku...

Zemánkova groteska

(75 let) Brněnský rodák Bohumil Zemánek se narodil 10. října 1942. Tento český sochař a restaurátor právem patřil k...

Znáte operaci Antimony?

(75 let) Kdo by neznal příběh a okolnosti předcházející atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942. Na blyštivou akci...

Strážcem Krkonoš je nejen Krakonoš

 (80 let) Dělostřelecká tvrz Stachelberg (Ježová hora) vznikala v letech 1937–1938 jako součást stálého československého...

„Doktore, jedete letos zase do Afriky?“

(170 let) „Doma bude, už se narajzoval dost…“ odvětila za velkého cestovatele jeho manželka. Scéna z filmu Jára Cimrman ležící,...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.