Hornická naučná stezka

14.04.2018 | 11:32
Hornická naučná stezka

Historie
V roce 1998 základní organizace České speleologické společnosti „Cunicunulus“ se sídlem v Jihlavě, na žádost Městského úřadu v Jihlavě, zhotovila projekt a následně vybudovala hornickou naučnou stezku na vrchu Rudný. V roce 2006 byla stezka nově osazena tabulemi v rámci projektu Jihlava – královské horní město. Poslední úprava proběhla v roce 2014.

Popis trasy – okruh pro pěší
Z parkoviště u krematoria ulicí Pod rozhlednou doleva. Zde se nachází východiště trasy. Trasa obsahuje 10 zastavení s informačními tabulemi. Zastavení 1–10 absolvujte dle přiložené mapy. Od stanoviště č. 6 doporučujeme sejít po sjezdovce – od stanice vleku doprava k tabuli č. 7. Zpět ke stanici vleku a po cestě směrem Zborná k tabuli č. 8. Pokračujte směrem k místní komunikaci vedoucí do Zborné a dejte se vlevo směrem k restauraci „U Lyžaře“. Pod restaurací první lesní cestou vpravo (rozcestník) a odtud po značené cestě až ke stanovišti č. 9 a č. 10. Zde končí uzavřený okruh Hornické naučné stezky.

1) „Stříbrná Jihlava“
Jihlava – kdysi jedno z nejvýznamnějších měst království a nejstarší královské horní město v českých zemích. Původně slovanská tržní ves, krátce po objevu bohatých stříbrných žil v letech 1237–1239 však již nově založené město na návrší na protějším břehu řeky. V průběhu 2. poloviny 13. století pak rychle se rozrůstající středověké sídlo, a to především díky příchodu důlních odborníků, řemeslníků a obchodníků z nejvýznamnějších evropských hornických středisek. Vznik města je tak neoddělitelně spojen s počátkem vyspělého dolování a kosmopolitní kolonizací, zároveň se Jihlava stává místem, kde lze uplatnit nové podnikatelské formy a novou dolovací techniku. Velké stříbrné bohatství z důlního podnikání a ražby mincí se velmi výrazně projevilo na rychlém rozkvětu města. Bohatí horní podnikatelé si mohli dovolit budovat v té době velmi nákladné a honosné kamenné domy. Výstavnost a velkorysost založení města (s velkým centrálním náměstím a pravoúhlou sítí ulic) pak byla umožněna privilegiem českého krále Přemysla Otakara II., který r. 1270 udělil městu nejstarší stavební řád v českých zemích. Vyrostlo tak horní město, jež mělo postavení města královského a velikostí se zařadilo na druhé místo v českých zemích, hned za Prahou.
Už od poloviny 13. století byla Jihlava proslulá také svým vlastním soupisem právních norem. Jihlavské německé horní právo se r. 1300 stalo základem pro proslulý horní zákoník krále Václava II: „Ius Regale Montanorum“. Výkon horního práva náležel Jihlavskému hornímu soudu, který se postupně stal vrchním soudem pro celý český stát. Koncem 13. a 14. století vyhledávala právní ponaučení v Jihlavě dokonce i Kutná Hora, kam byl pak tento soud počátkem 16. století také přenesen. Objev stříbra v Kutné Hoře však neznamenal konec hornické činnosti v Jihlavě. Ta se v Jihlavě a okolí provozovala s přestávkami až do r. 1781 – tedy více jak pět set let. Nejstarší, nejintenzivnější a nejslavnější etapa však trvala jen asi 150 let a skončila, když byla vytěžena nejbohatší ložiska a mnoho důlních děl bylo v důsledku několika zemětřesení zavaleno. Následovalo mnoho pokusů obnovit jihlavské dolování, nikdy se však již nepovzneslo na dřívější úroveň. Poslední historicky doložený pokus se vztahuje k létům 1773–1781. Poté již doly zůstaly ležet ladem, jámy se sesouvaly, štoly při ústích bortily a haldy zarůstaly stromy a křovinami. Z rozsáhlého jihlavského rudního revíru, který se
rozprostírá na katastru obcí Staré Hory, Helenín, Malý Beranov, Hruškovy Dvory, Kosov,
Sasov, Čížov, Vílanec, Rančířov, Pístov, Hosov, Rantířov, Hybrálec a Horní Kosov se do
dnešních dnů dochovalo jen velmi málo zřetelných pozůstatků hornické činnosti.
Tato naučná stezka prochází po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování, aby
návštěvníkům co nejvíce přiblížila zašlou slávu jihlavského stříbra…

2) Střecha Evropy
Hlavní evropské rozvodí je pomyslná čára, která protíná ČR a také Vysočinu. Jde o úzký pás země na vyvýšeninách, oddělující dvě oblasti, z nichž potoky, říčky a řeky tečou na dvě různé strany. Jedná se o hlavní evropské rozvodí, které lze také definovat jako hranici dvou hlavních evropských povodí. Toky pramenící na jedné straně této hranice směřují k Severnímu moři, toky pramenící na straně druhé směřují k moři Černému.

3) Obvaly
V okolí šachty sv. Jiří se nachází 25 větších hromad vykopaného materiálu – tzv. obvalů. Svědčí to o sledování rudní žíly ve směru východ – západ v délce až 400 m. Původně byla většina průzkumných i těžebních šachet vydřevena srubovým způsobem. Těžní plošina u ústí jámy se nazývala hejpánek. Nad ústím byla postavena šachetní budova, nazývaná bechyně nebo kavna, kde bylo místo pro těžní zařízení a pro havíře.

4) Šachta sv. Jiří
Šachta pochází z nejstarší etapy dolování. V roce 1592 zde byla již jen stará zatopená šachta. O její obnovu se pokusil Vít Baroch za pomoci jihlavské obce. Havíři zde čerpali třicet dní a nocí vodu a hladinu pak udržovali v hloubce 60 m od ústí šachty. Pro slabý výtěžek stříbrných rud bylo dílo opuštěno. Další pokus o průzkum a těžbu byl podniknut v roce 1734, ale po dvou letech nezbylo, než ze stejných důvodů práce ukončit.

5) Vodotěžný stroj
K vodotěžnému stroji, jež byl nad šachtou sv. Jiří instalován, byla přiváděna voda ze vzdálenosti 1 km pomocí vodního náhonu. Tento náhon, dnes již nefunkční a suchý, existuje dosud téměř v celém svém průběhu a je přerušen pouze lesními cestami a lyžařským vlekem. Začíná na okraji Zborné, u cesty vedoucí podél Zlatého potoka.

6) Rozhledna na vrchu Rudný
Na vrchu Rudný (Šacberk) se nacházela rozhledna ve tvaru osmiúhelníku o výšce 27 m. Jako první navrhl postavit rozhlednu starosta Peter Ernst Leopold von Löwenthal v roce 1853. Byla dřevěná (zničena 1870). Nová rozhledna byla slavnostně otevřena roku 1907. Na vyzděném základu, který se dodnes zachoval, bylo pět dřevěných pater. Rozhledna byla v provozu 37 let. Po požáru v roce 1940 již nebyla obnovena.

7) Horniny v okolí vrchu Rudný
Vrch Rudný je budován velmi silně přeměněnou (metamorfovanou) horninou, tzv. migmatitem. Ve svahu jsou vidět rulové balvany, rozvolněné mechanickým zvětráváním za ledových dob ve starších čtvrtohorách. Stojí za připomínku, že ruly (migmatity) patří k
převládajícím horninám Českomoravské vrchoviny a zároveň v této oblasti i k horninám nejstarším (u některých je stáří vypočteno až na 1,5 miliardy let).

8) Hornický náhon
Hornický náhon, jehož vodním proudem byl poháněn vodotěžný stroj na šachtě sv. Jiří, byl napájen ze starého báňského rybníka, po němž se zachovala hráz na levé straně silnice při vjezdu do Zborné od Jihlavy. Starší horníci pracovali poměrně jednoduchými nástroji –
želízko, mlátek, špičák, kopáč, lopata a různé sochory. Protože nástroje musely být ostré, pracovali v blízkosti dolu i důlní kováři.

9) Obyvatelé místních lesů
Lesy jsou tvořeny porosty s převahou jehličnatých dřevin, hlavně smrku. Na některých místech je vyšší zastoupení jedle. Místy jsou zbytky přirozených smíšených lesů, tvořené bukem, smrkem a jedlí. Hnízdí zde sýkora parukářka i uhelníček, brhlík lesní, čížek lesní, datel černý, strakapoud velký a vzácně i žluna šedá. Z dravců kromě káně lesního i krahujec obecný a z nočních dravců kalous obecný a puštík obecný.

10) Šachetní dolování
Ložisko muselo být otevřeno důlním dílem, pak teprve dostal zájemce propůjčku. Začala se razit tzv. nálezná jáma. Hlavními důlními díly byly úklonné šachty, zakládané na žilném pásu hustě vedle sebe, protože umožnily uplatnění většího počtu těžařů a havířů, aby ložisko mohlo být co nejrychleji a nejúplněji vydobyto. Úklon jámy nebyl pravidelný. Profil byl takový, aby se do jámy vešly schody a okov s těžním lanem.

Další lokality Hornické naučné stezky
Štola sv. Jana Nepomuckého (trpasličí jeskyně) – od parkoviště u krematoria jeďte autem po silnici č. 38, sjezd Praha, Humpolec. Jakmile sjedete na ulici Romana Havelky, ihned odbočte směr Hybrálec, ostře vpravo mezi domy. Přijedete k rybníku Borovinka, kde můžete nechat auto a dál jít po hrázi rybníka a podél lesa k štole.
Štola byla otevřena v roce 1776 a po několika letech činnosti dosáhla délky 330 metrů. Dílo bylo raženo po cca 1 m, mocné, chudě zrudněné křemenné žíle. Pro problémy s přívalem důlní vody a nízkou výtěžnost rudy bylo dílo v roce 1780 opuštěno. Štola je v současné době nepřístupná a zatopená. Výtok vody ze štoly je upraven jako studánka.
Lokalita Bílý Kámen – od parkoviště u rybníka Borovinka se vraťte zpět na ulici Romana Havelky, jeďte doprava a na příští odbočce opět doprava směr Humpolec po silnici č. 523 k rybníku za obcí Bílý Kámen. Parkovat lze na hrázi rybníka, lokalita se nachází ve stráni naproti rybníku.
Jedná se zde o první etapu těžby asi v 2. polovině 13. století a jde o tzv. těžbu „do dne“. Šachty zde byly raženy do takové hloubky, kam dopadalo denní světlo, a sledovaly tah rudní žíly. Rudní žíla ve směru SZ – JV byla sledována v délce 225 m jednou řadou šachet, po
nichž se dochovalo 27 jam (pinek) o průměru okolo 10 m a hloubky do 5 m.
Lokalita Rounek – po silnici č. 523 se vraťte směr Jihlava, odbočka Hlávkov – Vyskytná nad Jihlavou – Rantířov – zde odbočka Rounek. U „křížku“ doprava. Auto lze nechat u dopravní značky „Zákaz vjezdu“ a pokračovat po lesní cestě pěšky až k hájence. Zde doleva ke kutišti. Toto kutiště, přesto že není v žádné historické hornické mapě, lze datovat od 1. pol. 13. století do počátku 15. století. Je dlouhé 135 m, průměr jam je 1,5–8 m. Sekaná šachtice má čtvercový půdorys a celková hloubka jámy i se šachtou je 8 metrů. Svou zachovalostí je v jihlavském horním revíru ojedinělá.

Virtuální prohlídka: jihlava.maps.arcgis.com
Oblíbené informační centrum roku 2022 - Vysočina kraj

Turistické informační centrum Pelhřimov Vítěz ankety v Kraji Vysočina Turistické informační centrum Pelhřimov sídlí...

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii

Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle...

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii

Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle...

Výlet na Zámek Žďár nad Sázavou

Ať už přijíždíte autem nebo na kole, místo pro váš dopravní prostředek se na zámku (bývalém cisterciáckém...

Naučná stezka kolem Zelené hory

Mezi zámeckým areálem a Zelenou horou je naučná stezka, která vede kolem Konventního rybníku. Příjemná procházka...

Rekreační areál Pilák

Pohodlně zaparkujete na rozlehlém parkovišti u moderního rekreačního areálu Pilská nádrž. Teď už jen stačí vytáhnout deku a...

Za zážitky do Velkého Meziříčí

Starobylé město na Vysočině leží v malebném a hlubokém údolí na soutoku řek Oslavy a Balinky, kde tvoří jakési...

Pelhřimov si zamiluješ

Přijeďte do jednoho z nejmalebnějších měst Vysočiny, a vstupte tak do regionu symbolicky „bránou Vysočiny“. Procházejte se,...

Ochutnej Vysočinu

Cestujte a sbírejte zážitky nejen gurmánské. Vydejte se na výlety s chutí Vysočiny a objevujte při tom zajímavá místa....

Čtyři palice

Na Vysočině najdete mnoho přírodních krás, ale mezi nejzajímavější patří skalní útvar Čtyři palice,...

Čertův kámen u Melechova

Při cestě na Melechov, nejvyšší vrchol Světelska a Ledečska, doporučujeme navštívit přírodní památku Čertův kámen....

Šibenice v Třebíči

„Ten skončí na šibenici!“ Možná jste o někom něco podobného někdy už slyšeli. V Třebíči mají dlouhodobé...

Beton v přírodě?

Asi vám to přijde jako nevhodná kombinace. Ale jsou případy, kdy to neplatí. Co byste takhle řekli sochám a plastikám Michala Olšiaka....

Čtyři palice

Co takhle výlet do přírody a na skály. Můžete na ně i lézt nebo je jen obdivovat s jistotou pevné půdy pod nohama. To jsou Čtyři palice...

Nová destinační společnost na Vysočině

Zástupci měst Pelhřimova, Humpolce, Pacova, Kamenice nad Lipou a podnikatelského sektoru spojili síly na poli cestovního ruchu. Výsledkem je vznik...

Za západem slunce na běžkách

Když napadne sníh, má chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy neobyčejné kouzlo. Láká pak všechny běžkaře na...

Kraj Vysočina Vás zve

Vážení čtenáři, cestujeme, abychom poznali a zažili něco nového, dosáhli vrcholů, které na pokoření čekaly, abychom měli...

Za betlémy jedině do Třeště

Betlémářství v Třešti vzniklo počátkem 19. století a je jedním z fenoménů města, který daleko...

Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči ožije přehlídkou lidových muzik

V sobotu 16. a v neděli 17. října se v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči představí lidové muziky z Vysočiny,...

Dům přírody Žďárských vrchů můžete navštívit po celý rok

Jedinečné návštěvnické centrum v obci Krátká vám ukáže, jak se v minulosti utvářela zdejší krajina....

Poznejme Hrotovicko

Hrotovicko je jednou z oblastí Třebíčska, nacházející se v moravské části Českomoravské vrchoviny. Třebíčsko...

Pestrý podzim ve městě jako z pohádky

Pelhřimov potěší všechny smysly! Měli jste v létě pořádně toulavé boty a nestihli jste zavítat do Pelhřimova?...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky v Kraji Vysočina

Turistické informační centrum Pelhřimov Vítěz ankety v Kraji Vysočina Turistické informační centrum v Pelhřimově...

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou 24. - 31. 7. 2021 Magické prostředí zámeckého parku s mohutnými stromy se...

Slavná historie hradu v Polné

Kunštátský sál polenského hradu odkazuje ke slavné minulosti města Polné. Polenský hrad a panství se...

Poznejte Třebíč! Město kultury a památek

V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny...

Nejlepší dovolená na Třebíčsku

Objevte kouzlo Třebíčska a zamilujte se do našich památek UNESCO, zámků, rozhleden a čisté přírody. www.destinace-trebicsko.cz  ...

Přírodní bohatství městského parku Hrádek

V srdci města Třebíče najdeme kromě historické zástavby i zelenou oázu, park Hrádek. Ten se může pyšnit naučnou stezkou s názvem...

Výlet po Velkém Meziříčí

Projít se městem znamená putovat dávnou historií, ale i současností. Cílem výletu se kromě zámku, zámeckého parku a...

Na kole okolo Velkého Meziříčí

Pojďte šlápnout do pedálů a poznat krásné okolí Velkého Meziříčí. Jsme na Vysočině, takže trasa nemůže být už...

Nejlepší dovolená na Třebíčsku

Objevte kouzlo Třebíčska a zamilujte se do našich památek UNESCO, zámků, rozhleden. www.destinace-trebicsko.cz Projekt „DMO Třebíčsko...

Město Telč - tipy na výlety

Současná Telč nabízí vedle historických památek a galerií i hudební festivaly různých žánrů, výstavy, kulturní...

Na konec světa

Z parkoviště u žďárského zámku se vydáme po žluté značce směrem na Starý dvůr. Rozcestník U Jordánku nám...

S dětmi k moři Vysočiny

Z volnočasového areálu Pilák se vydáme po cyklostezce EV4 přes obec Polnička k největšímu rybníku na Vysočině – Velkému...

Rokštejn chtěli utopit

Hradní zřícenina Rokštejn měla štěstí. Je to k nevíře, ač se jedná o hradní zříceninu na skále, měla...

Areál historické železárny, Milovy

Je libo se trochu projít probouzející se přírodou a zároveň poznat trochu z technické historie? Zkuste třeba areál...

Památník Štoky

Dvě zpozdilé armády mířící ke Slavkovu se potkaly u Štoků na Jihlavsku. Zapomenutá bitva zůstala ve stínu té mnohem...

Proč v roce 2021 do kraje Vysočina

Proč v roce 2021 právě do našeho kraje? Vážení čtenáři, uvědomuji si, že plánovat budoucí dovolenou není tak...

Chotěbořsko – fantazie pod Železnými horami

Vydejte se s námi na výlet za dobrodružstvím i zážitky do severní oblasti Vysočiny, do podhůří Železných hor. Staletí...

Pozvánka do muzea v Humpolci

Nestihli jste o prázdninách navštívit neandertálce v Muzeu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci? Nevadí! Ještě si...

Žákova hora

Na Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou, se nachází téměř panenská příroda v podobě národní přírodní...

Zažijte Třebíč! Město kultury a památek UNESCO

Seznamte se s příběhem třebíčského Wintona, Antonína Kaliny, zachránce tisícovky židovských dětí z koncentračního...

Muzeum na hradě Polná

Polenský hrad představuje i letos pestrou nabídku prohlídkových tras a sezonních výstav. Základy hradu pocházejí...

Velké Meziříčí má bohatou historii

Starobylé městečko leží na soutoku řek Oslavy a Balinky na Vysočině. První zmínka sahá až do roku 1281. Centrum města, areál zámku...

Chudobínská krasavice

Jedná se o borovici, přesněji borovici lesní, jejíž stáří se odhaduje na 350 let a obvod kmene na úctyhodných 177 cm. Ze...

Historie za sklem

Výstavy jsou v těchto termínech zrušeny. Náhradní termíny budou brzy zveřejněny na webových stránkách sklonavysocine.cz...

Na kole projeďte Vysočinu

Vysočina nabízí nepřeberné množství nejrůznějších cyklostezek, které nepochybně uspokojí i ty...

Přehlídka lidových muzik v Třebíči

Netradiční nedělní odpoledne s tradiční lidovou hudbou Jedna z prvních akcí pro širší veřejnost se uskuteční v Centru...

Za zábavou i poznáním do Třebíče

Třebíč je městem významných památek zapsaných na Seznam UNESCO. Město ale nabízí bohaté vyžití i pro rodiny...

Přijeďte na Vysočinu obdivovat práci sklářů

Rok 2020 bude na Vysočině věnován sklářství. Prastarému řemeslu, které k tomuto kraji neodmyslitelně patří stejně jako čistý...

Proč v roce 2020 právě do Kraje Vysočina

Vážení čtenáři, všiml jsem si, že plánování výletů a dovolených dnes probíhá především...

Odhalení pamětní desky Bedřichu Kružíkovi

Revitalizovaný areál bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině bude v úterý 3. září 2019 odpoledne...

Tajemná zákoutí polenského hradu

Původní hrad v Polné byl založen na přelomu 12. a 13. století. V průběhu staletí prošel rozšířením a mnoha...

Zažijte v Třebíči léto plné zážitků

V Třebíči je pro vás v letošním roce připravena spousta nových atraktivit a zážitků. K projití areálu baziliky sv. Prokopa a...

Hodiny, hodinky a hrací strojky na zámku v Polné

Město Polná překvapuje turisty množstvím kulturních památek. K návštěvě zve židovské město se synagogou...

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na...

Procestujte Vysočinu na kole

Kopce zahalené do zelených větví stromů, barvami hýřící rozkvetlé louky, údolí prozářené paprsky letního...

Za zábavou a poznáním do Třebíče

Kromě významných památek zapsaných na seznam UNESCO Třebíč nabízí dětem také vzdělávání zábavnou formou....

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Chcete zpestřit žákům vyučování nebo realizovat zajímavý školní výlet? Pak navštivte novou antropologickou expozici...

Výstava o třebíčských koželuzích

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči-Borovině připravilo ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč novou tematickou výstavu věnovanou (nejen)...

Vysočina - pozvání hejtmana

Milí čtenáři, na otázku „Proč v roce 2019 právě do našeho kraje?“ odpovím zcela jednoduše. Neexistuje důvod, proč...

Pozvánka do Jihlavy

Vážení a milí, za námi je rok plný významných událostí spojených s „osmičkami“ a před...

Vánoční čas v Humpolci

28. 11. – A vánoční přichází čas Vánoční tvoření v knihovně 5. 12. – Mikuláš na náměstí...

Zažijte kouzelnou adventní atmosféru v Třebíči

Město Třebíč připravuje na dobu adventu řadu kulturních akcí a koncertů. Kromě těchto akcí jsou však přístupné také...

Zažijte kouzelnou adventní atmosféru v Třebíči

Město Třebíč připravuje na dobu adventu řadu kulturních akcí a koncertů. Kromě těchto akcí jsou však přístupné také...

Benefiční koncert operních árií

Sobota 10.11.2018 19:00 Místo konání: Humpolec, Divadelní scéna kina Humpolec Harmony Foundation, Inc . a MěKIS v Humpolci...

Infocentrum Humpolec

Proč právě k nám? Z ptačí perspektivy: Podívejte se na naše město s nadhledem! Čeká na vás vyhlídková...

Na Třebíčsku si to zamilujete

Třebíčsko se nachází v moravské části Českomoravské vrchoviny a je součástí Kraje Vysočina. Tvoří je oblasti...

Navštivte to nejlepší z Třebíče

Město Třebíč se rozkládá v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina na obou březích řeky Jihlavy. Město s...

Hrad Polná – procházka historií pro malé i velké

Historie hradu Polná se píše již od 13. století. Hradby, které tehdy měly bránit jeho obyvatele před lapky i nepřáteli, stojí dodnes....

Třebíčskem křížem krážem

Koncem dubna se naše redakce zúčastnila zajímavého press tripu, který se konal pod záštitou Czech Travel Press a Vysočiny Tourism. Naše...

Naučná stezka Vítězslava Nováka

Na tříkilometrové trase od zámku k myslivně Johanka seznamuje návštěvníky s přírodou, lesním hospodářstvím a...

Procházka podél říčky Kamenice v Kamenici nad Lipou

Smyslem projektu Procházka podél říčky Kamenice bylo vytvořit stezku s jednotným systémem, který by logicky propojil veškeré aktivity...

Bazilika sv. Prokopa Třebíč

Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od 1. poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera,...

Cesty časem - procházky třebíčskou historií

Interaktivní expozice Cesty časem je umístěna v zrekonstruovaném zámeckém křídle, které je součástí areálu baziliky sv....

Brtnická stezka

Brtnická stezka začíná u hradu Rokštejna, nedaleko soutoku říčky Brtnice s řekou Jihlavou. Pak ji opouští, aby se k ní na konci...

Historické památky Brtnice

V Brtnici najdete např. tyto památky: Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně–historickou...

Muzeum autíček v Přísece

Navštivte nově zrekonstruovaný hrad Příseka Ve čtyřech podlažích najdete tisíce významných historických autíček....

Brtnický zámek

Původní gotický hrad vznikl v 30. letech 15. století. Koncem 16. století za Hynka Brtnického z Valdštejna přestavěl italský architekt...

Hrad Rokštejn

Nad údolím se tyčí hrad Rokštejn se zbytky dvou paláců a mohutná hranolová věž, vysoká 17 m. Poprvé je hrad...

Historické město roku 2017 - Brtnice

Brtnice – město s bohatou historií Historii v Brtnici potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách,...

Letecké muzeum v Koněšíně otevírá

Letecké muzeum v Koněšíně na Třebíčsku je od 21. dubna 2018 po zimní přestávce opět pravidelně přístupné turistům. Na...

Brtnice

Historii v Brtnici potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách, shlížejících z mostních oblouků, v renesančním...

Vycházková trasa Město Telč a historie

Vycházková trasa historickým středem města, přibližná délka 2 kilometry. „Moravské Benátky“, „perla...

Státní zámek Telč

V druhé polovině 14. století vybudovali páni z Hradce v Telči gotický hrad, jednoduchou budovu ve tvaru písmene L, která měla...

Za historií Bystřicka

Trasa po historických, architektonických a technických památkách a zajímavostech regionu. Kratší varianta vede přes zříceniny...

Za permoníky

Cesta přes hluboké údolí Svratky vás zavede do Štěpánova nad Svratkou, který byl rudním revírem a průmyslovým centrem...

Okolo Vírské přehrady

Krásný výlet přírodním parkem Svratecká hornatina okolo přehradní nádrže. Návštěva rozhledny Horní les bude...

Přes tři hrady

Tato trasa vás zavede ke třem tajuplným zříceninám na Bystřicku do turistického centra na řece Svratce - Víru, kde je nejen několik...

Hrad Kámen

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První...

Křemešník

Na úpatí vrchu Křemešník vzdáleného 10 km od Pelhřimova se v minulosti dolovalo stříbro. Z jedné zasypané štoly...

Klášterní komplex Opatství Želiv

Klášterní komplex Opatství Želiv se nachází 18 km od Pelhřimova ve směru na Červenou Řečici v malebné obci Želiv, poblíž...

Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Předměstská židovská čtvrť v Nové Cerkvi se nachází v severní části městečka v okolí Rubešovy ulice. Židé zde...

Pivovarská naučná stezka

Vážení, čeká Vás procházka pivovarskou naučnou stezkou. Snoubí v sobě historii královského města Jihlavy a příběh jednoho z...

Naučná stezka Hudební osobnosti Jihlavy

Hudební tradice Jihlavy sahá do 16. století, které je v Jihlavě nazýváno „velkým“. Město se v té době stalo...

Naučná stezka Jihlavská pevnost

Jihlavské městské opevnění je významné nejen svým nebývalým rozsahem pevnostních zařízení a...

Naučná stezka Stará plovárna

  Tato naučná stezka se nachází jihovýchodní části území města Jihlavy. Byla vybudována v roce 2013 s cílem...

Humpolec na kole

V Humpolci jsme pro všechny cyklisty připravili užitečnou novinku: Do vašeho chytrého telefonu si nainstalujte aplikaci HUMPOLECKO NA KOLE a získáte 6...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.