Naučná stezka Hudební osobnosti Jihlavy

14.04.2018 | 11:32
Naučná stezka Hudební osobnosti Jihlavy

Hudební tradice Jihlavy sahá do 16. století, které je v Jihlavě nazýváno „velkým“. Město se v té době stalo největším střediskem soukenictví ve střední Evropě, rozkvětu dosáhla i další řemesla jako cínařství, zlatnictví, kloboučnictví nebo pivovarnictví. Hospodářský rozvoj podnítil i rozvoj v oblasti školství, architektury a kultury. V roce 1571 povolila městská rada po opakovaných žádostech vznik bratrstva mistrů pěvců. Bratrstvo pořádalo čtyřikrát do roka veřejná vystoupení. Naposledy se pěvecká slavnost bratrstva konala v roce 1620, posledním veřejným vystoupením byl pohřeb soukenického mistra a člena bratrstva Abrahama Letschera v roce 1621.
V 18. století si získal věhlas vokálního centra kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde působili ve funkci regenschori Ladislav Spinar a Páter Donat.
V letech 1728–1734 studoval na jihlavském gymnáziu Jan Vaclav Stamic, zakladatel Mannheimské hudební školy.
Další rozvoj hudební tradice nastal v 19. století. V roce 1819 byl založen Hudební spolek (Musik-Verein), jehož úkolem byla podpora hudebního vzdělání a zušlechtění hudebního ducha ve městě. Členství ve spolku bylo záležitostí především měšťanských elit. Podporovateli ale byli i velitelé místní vojenské posádky, zejména Johann Franz Kempen von Fichtenstamm. Od roku 1820 byl ředitelem spolku Jan Ferdinand Pokorný, o vysokou profesionální kvalitu hudebních produkcí se zasloužili také další hudebníci a pedagogové: Páter Evermond, Eduard Baťka a Viktorin Maťocha. V roce 1825 byl založen další významný hudební spolek Mužský pěvecký spolek, jehož sbormistrem byl v roce 1858 zvolen H. Fischer. Zásadní vliv na rozvoj kulturního života v Jihlavě měly také vojenské hudby, které v Jihlavě působily u jednotlivých pluků. Právě toto prostředí i konkrétní osobnosti měly vliv na utváření hudební osobnosti významného hudebního skladatele Gustava Mahlera, který v Jihlavě žil v letech 1860-1875.
V 2. polovině 19. století se v kulturním životě Jihlavy začal výrazně prosazovat také český živel, byla založena Beseda Jihlavská, která spolupracovala s dalšími spolky, především Školskou maticí jihlavskou a spolkem Jihlavská Budeč. Jihlava se na konci 19. století nabízela bohaté kulturní a hudební prostředí, které dalo vyniknout mnoha talentům, nabízela možnost pěstování a šíření vznešeného umění, podněcovala zájem o vzdělání.
Kulturní a hudební tradice Jihlavy se dále rozvíjela a rozvíjí i v dalších letech. Svědčí o tom např. mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler Jihlava, který se koná od roku 2000, a který každoročně hostí interprety domácího i světového věhlasu.
1) Dům Gustava Mahlera
Rodina hudebního skladatele Gustava Mahlera přišla do Jihlavy 22. října 1860 a usadila se v tomto domě v tehdejší Brtnické ulici. Gustavovo hudební nadání se projevovalo od raného dětství, od čtyř let se pokoušel hrát na klavír, v pěti prý „koncertoval“ na náměstí na harmoniku pro trhovkyně. Otec jeho hudební nadání podporoval a opatřil mu učitele hudby, z nichž největší podíl na hudebním růstu malého Gustava měl Heinrich Fischer, regenschori v kostele sv. Jakuba a sbormistr Mužského pěveckého spolku, který bydlel ve vedlejším domě.
2) Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba byl vysvěcen roku 1257 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka.
V roce 1870 byl regenschorim jmenován Heinrich Fischer. Fischer byl předním nositelem jihlavského kulturního života 2. poloviny 19. století. Podílel se na založení Mužského pěveckého spolku, jehož sbormistrem byl zvolen roku 1858 zvolen. Organizoval benefiční operní koncerty, ale i pěvecké slavnosti, na kterých byla uváděna náročná operní díla. Významné je též jeho kompoziční dílo, zejména mužské pěvecké sbory, mnohdy v lidovém tónu, četné taneční skladby a koncerty pro hoboj. Právě Fischer pomohl spoluvytvářet světově proslulé kompoziční dílo Gustava Mahlera.
3) Bývalá Sängerhalle Mužského pěveckého spolku
Mužský pěvecký spolek (Männergesang-Verein) byl založen v roce 1852. Podnět k založení dali Franz Steiner a Heinrich Fischer. Program koncertů se zpočátku orientoval na sborový zpěv, později byla do veřejných produkcí zařazována komorní hudba, sólový zpěv, ale i orchestrální skladby. Spolek se ocitl na vrcholu na přelomu 70. a 80. let 19. století, kdy úzce spolupracoval i s vídeňskými umělci i brněnským hudebním prostředním. V roce 1885 zakoupil spolek do té doby pronajaté spolkové prostory, tzv. Sängerhalle v Hluboké ulici, kde se pořádaly koncerty v zahradě.
4) Městská knihovna
Budova dnešní Městské knihovny byla postavena v letech 1720-27 jako jezuitské gymnázium. V září 1869 sem, na tehdejší německé gymnázium, vstoupil Gustav Mahler. Studia zakončil v 6. ročníku. Od roku 1875 již ale navštěvoval také konzervatoř ve Vídni, proto poslední dva roky studoval gymnázium v Jihlavě jako privatista. Od maturity v řádném termínu 6. července 1877 odstoupil a složil ji až 12. září. Během studií na gymnáziu navázal s několika spolužáky přátelství, které trvalo po celý život, byli mezi nimi Josef Steiner, Quido Adler, Emil Feud a především Theodor Fischer, syn Mahlerova učitele hudby Heinricha Fischera.
5) Tradice vojenské hudby
Obrovský rozmach vojenských hudeb v Evropě nastal v 19. století. Také Jihlava byla neodmyslitelně spjata s vojenskou posádkou, vojáci a rodinní příslušníci tvořili významnou část obyvatelstva. Posádkovým městem byla Jihlava od roku 1751. Díky armádní reformě v roce 1851 se kapelníkem armádní kapely mohl stát pouze absolvent konzervatoře, čímž došlo k výraznému zkvalitnění hudební produkce. Neodmyslitelnou součástí kulturního života v Jihlavě se stala hudba 69. pěšího pluku, který byl umístěn ve Velkých kasárnách v Křížové ulici. Každý rok provedla kapela více jak 30 samostatných koncertů, více jak deset ve spolupráci s Mužským pěveckým sborem. Neopomenutelné jsou i další vojenské kapely posádek, které byly umístěny v dalších jihlavských kasárnách.
6) Bývalý Besední dům
V 2. polovině 19. století se začalo projevovat silné emancipační české hnutí. Ve spolkové rovině se projevilo krátce poté, co byl ustanoven spolek Beseda jihlavská. Spolek se stal hlavním střediskem českého kulturního života v Jihlavě. V roce 1894 byl slavnostně otevřen Besední dům na dnešním náměstí Svobody, v němž se nacházela čítárna, restaurace, sál pro schůze, divadelní představení a koncerty. Beseda jihlavská byla spjata i s dalšími českými spolky a zprostředkovávala kvalitní české umění. Beseda uspořádala např. recitály houslového virtuosa Františka Ondříčka nebo koncert Českého smyčcového kvarteta. Jihlavané se díky ní mohli seznámit např. nejen se symfonickou hudbou Antonína Dvořáka, ale také osobně se samotným skladatelem.
7) Horácké divadlo Jihlava
Historii divadla jako součásti jihlavského kulturního života lze sledovat až do doby pobělohorské. První stálejší divadlo provozovali v Jihlavě jezuité. Vedle církevního divadla existovalo v Jihlavě i divadlo světské. V roce 1793 byla pro potřeby divadla upravena kaple sv. Alžběty u bývalého špitálu, naproti dnešní budově divadla. Tyto divadelní prostory se ale brzy staly nevyhovujícími a od roku 1825 se divadlo hrálo v sále hostince „U Tří knížat“. V polovině 19. století vyvstala potřeba divadla odpovídajícího tehdejšímu významu města, které bylo po Praze a Brně třetí největší v českých zemích. V roce 1850 zakoupil podnikatel J. E. Okonsky budovu někdejšího kapucínského kláštera v dnešní Komenského ulici, kterou nechal přestavět na divadlo. První představení se zde konalo 16. listopadu 1850. V roce 1856 divadlo koupilo město a převzalo jej do vlastní správy.
13. října 1870 zde koncertoval Gustav Mahler. Jednalo se o jeho první veřejné vystoupení, jihlavské noviny již tehdy prorokovaly nadanému umělci velkou budoucnost. Budova divadla byla několikrát opravována, zásadní rekonstrukce se uskutečnila v 90. letech 20. století, kdy byla zbourána stará scéna a vybudováno divadlo nové.
8) Park Gustava Mahlera
Hlavní myšlenkou architektonické koncepce parku je kontrast krajiny s městem. Ústředním prvkem parku je socha hudebního skladatele Gustava Mahlera, další prvky odkazují na Mahlerovu hudební tvorbu. Autorem sochy i dalších sochařských děl je Jan Koblasa. Deset vodních střiků u jezírka představuje počet Mahlerových symfonií. V prostoru parku jsou odkryty základy bývalé synagogy vypálené nacisty v roce 1939.
Přibližně na místě „Hotelu Czap“ (dnes Dělnický dům) stával původně zájezdní hostinec „Na Holubníku“. Hotel byl slavnostně otevřen v roce 1869, hudební doprovod k této události obstaral velký orchestr, který dirigoval Heinrich Fischer. 12. září 1876 koncertoval ve velkém sále Gustav Mahler. Jednalo se o koncert ve prospěch německého gymnázia na nákup učebních pomůcek, kde vystoupili s Mahlerem dva členové orchestru Dvorní opery ve Vídni a spolužák z konzervatoře Rudolf Krzyzanowský. Na koncertě zazněla kromě děl Schuberta a Chopina i vlastní díla obou studentů. Mahler prezentoval Sonátu pro housle a klavír a Kvartet pro klavír, dvoje housle a violu.
9) Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel je jednou z nejstarších církevních staveb v Jihlavě, byl postaven těsně po roce 1250 a jedná se o trojlodní baziliku s dlouhým kněžištěm a krátkou příčnou lodí.
V 18. století si chrám získal věhlas vokálního centra. Jako choralisté zde zpívali a učili se hudbě budoucí skladatelé a klavírní virtuosové Jan Ladislav Dusík a Václav Jan Tomášek. Učitelem Dusíka byl regenschori Ladislav Spinar, učitelem Tomáška regenschori Páter Donat. V 19. století zde funkci regenschoriho vykonávali dva vynikající hudebníci: Johann Ferdinand Pokorný a Henrich Fischer. Pokorný jako uznání mnohostranných zásluh v roce 1830 obdržel čestné občanství města Jihlavy.
10) Dům „U Tří knížat“
Od 16. století je zde doložen hostinec „U Divého muže“. Hostinec byl přestavěn v roce 1825, kdy také získal název „U Tří knížat“. Do velkého sálu ve druhém poschodí, kde se konala divadelní představení, se vešlo asi 300 lidí. Z rodiny majitele domu pocházel také mladý hudební talent Hans Bruckmüller, jehož hudební nadání upoutalo i hudebního skladatele Franze von Suppé, který se stal jeho rádcem, učitelem i mecenášem. Bruckmüller často vystupoval jako sólista na hudebních akcích Mužského pěveckého spolku. Bruckmüller vytvořil řadu hudebních děl, která byla provedena hudebními spolky v Brně a v Jihlavě, přátelství ho pojilo také s Gustavem Mahlerem.
11) Dům Smetanova 2
V domě Smetanova 2 žil významný český skladatel Bedřich Smetana v letech 1835-1836. V Jihlavě se měl Smetana na přání otce zlepšit v němčině a hře na housle. Jeho učitelem se stal Viktorin Maťocha, který si jako vynikající hudebník krátce po svém příchodu do Jihlavy v roce 1826 otevřel soukromou hudební školu. Na akademiích vystupoval často jako sólista a v roce 1838 byl Hudebním spolkem jmenován koncertním mistrem. Smetana na pobyt v Jihlavě nevzpomínal nejlépe s výjimkou osobnosti Viktorina Maťochy. Jeho zásluhou poznal řadu starších i tehdy současných autorů. Zřejmě se spolu se svým učitelem účastnil také akademií Hudebního spolku.

Virtuální prohlídka: jihlava.maps.arcgis.com
počet zhlédnutí: 2104

Oblíbené informační centrum roku 2022 - Vysočina kraj

Turistické informační centrum Pelhřimov Vítěz ankety v Kraji Vysočina Turistické informační centrum Pelhřimov sídlí...

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii

Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle...

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii

Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle...

Výlet na Zámek Žďár nad Sázavou

Ať už přijíždíte autem nebo na kole, místo pro váš dopravní prostředek se na zámku (bývalém cisterciáckém...

Naučná stezka kolem Zelené hory

Mezi zámeckým areálem a Zelenou horou je naučná stezka, která vede kolem Konventního rybníku. Příjemná procházka...

Rekreační areál Pilák

Pohodlně zaparkujete na rozlehlém parkovišti u moderního rekreačního areálu Pilská nádrž. Teď už jen stačí vytáhnout deku a...

Za zážitky do Velkého Meziříčí

Starobylé město na Vysočině leží v malebném a hlubokém údolí na soutoku řek Oslavy a Balinky, kde tvoří jakési...

Pelhřimov si zamiluješ

Přijeďte do jednoho z nejmalebnějších měst Vysočiny, a vstupte tak do regionu symbolicky „bránou Vysočiny“. Procházejte se,...

Ochutnej Vysočinu

Cestujte a sbírejte zážitky nejen gurmánské. Vydejte se na výlety s chutí Vysočiny a objevujte při tom zajímavá místa....

Čtyři palice

Na Vysočině najdete mnoho přírodních krás, ale mezi nejzajímavější patří skalní útvar Čtyři palice,...

Čertův kámen u Melechova

Při cestě na Melechov, nejvyšší vrchol Světelska a Ledečska, doporučujeme navštívit přírodní památku Čertův kámen....

Šibenice v Třebíči

„Ten skončí na šibenici!“ Možná jste o někom něco podobného někdy už slyšeli. V Třebíči mají dlouhodobé...

Beton v přírodě?

Asi vám to přijde jako nevhodná kombinace. Ale jsou případy, kdy to neplatí. Co byste takhle řekli sochám a plastikám Michala Olšiaka....

Čtyři palice

Co takhle výlet do přírody a na skály. Můžete na ně i lézt nebo je jen obdivovat s jistotou pevné půdy pod nohama. To jsou Čtyři palice...

Nová destinační společnost na Vysočině

Zástupci měst Pelhřimova, Humpolce, Pacova, Kamenice nad Lipou a podnikatelského sektoru spojili síly na poli cestovního ruchu. Výsledkem je vznik...

Za západem slunce na běžkách

Když napadne sníh, má chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy neobyčejné kouzlo. Láká pak všechny běžkaře na...

Kraj Vysočina Vás zve

Vážení čtenáři, cestujeme, abychom poznali a zažili něco nového, dosáhli vrcholů, které na pokoření čekaly, abychom měli...

Za betlémy jedině do Třeště

Betlémářství v Třešti vzniklo počátkem 19. století a je jedním z fenoménů města, který daleko...

Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči ožije přehlídkou lidových muzik

V sobotu 16. a v neděli 17. října se v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči představí lidové muziky z Vysočiny,...

Dům přírody Žďárských vrchů můžete navštívit po celý rok

Jedinečné návštěvnické centrum v obci Krátká vám ukáže, jak se v minulosti utvářela zdejší krajina....

Poznejme Hrotovicko

Hrotovicko je jednou z oblastí Třebíčska, nacházející se v moravské části Českomoravské vrchoviny. Třebíčsko...

Pestrý podzim ve městě jako z pohádky

Pelhřimov potěší všechny smysly! Měli jste v létě pořádně toulavé boty a nestihli jste zavítat do Pelhřimova?...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky v Kraji Vysočina

Turistické informační centrum Pelhřimov Vítěz ankety v Kraji Vysočina Turistické informační centrum v Pelhřimově...

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou 24. - 31. 7. 2021 Magické prostředí zámeckého parku s mohutnými stromy se...

Slavná historie hradu v Polné

Kunštátský sál polenského hradu odkazuje ke slavné minulosti města Polné. Polenský hrad a panství se...

Poznejte Třebíč! Město kultury a památek

V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny...

Nejlepší dovolená na Třebíčsku

Objevte kouzlo Třebíčska a zamilujte se do našich památek UNESCO, zámků, rozhleden a čisté přírody. www.destinace-trebicsko.cz  ...

Přírodní bohatství městského parku Hrádek

V srdci města Třebíče najdeme kromě historické zástavby i zelenou oázu, park Hrádek. Ten se může pyšnit naučnou stezkou s názvem...

Výlet po Velkém Meziříčí

Projít se městem znamená putovat dávnou historií, ale i současností. Cílem výletu se kromě zámku, zámeckého parku a...

Na kole okolo Velkého Meziříčí

Pojďte šlápnout do pedálů a poznat krásné okolí Velkého Meziříčí. Jsme na Vysočině, takže trasa nemůže být už...

Nejlepší dovolená na Třebíčsku

Objevte kouzlo Třebíčska a zamilujte se do našich památek UNESCO, zámků, rozhleden. www.destinace-trebicsko.cz Projekt „DMO Třebíčsko...

Město Telč - tipy na výlety

Současná Telč nabízí vedle historických památek a galerií i hudební festivaly různých žánrů, výstavy, kulturní...

Na konec světa

Z parkoviště u žďárského zámku se vydáme po žluté značce směrem na Starý dvůr. Rozcestník U Jordánku nám...

S dětmi k moři Vysočiny

Z volnočasového areálu Pilák se vydáme po cyklostezce EV4 přes obec Polnička k největšímu rybníku na Vysočině – Velkému...

Rokštejn chtěli utopit

Hradní zřícenina Rokštejn měla štěstí. Je to k nevíře, ač se jedná o hradní zříceninu na skále, měla...

Areál historické železárny, Milovy

Je libo se trochu projít probouzející se přírodou a zároveň poznat trochu z technické historie? Zkuste třeba areál...

Památník Štoky

Dvě zpozdilé armády mířící ke Slavkovu se potkaly u Štoků na Jihlavsku. Zapomenutá bitva zůstala ve stínu té mnohem...

Proč v roce 2021 do kraje Vysočina

Proč v roce 2021 právě do našeho kraje? Vážení čtenáři, uvědomuji si, že plánovat budoucí dovolenou není tak...

Chotěbořsko – fantazie pod Železnými horami

Vydejte se s námi na výlet za dobrodružstvím i zážitky do severní oblasti Vysočiny, do podhůří Železných hor. Staletí...

Pozvánka do muzea v Humpolci

Nestihli jste o prázdninách navštívit neandertálce v Muzeu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci? Nevadí! Ještě si...

Žákova hora

Na Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou, se nachází téměř panenská příroda v podobě národní přírodní...

Zažijte Třebíč! Město kultury a památek UNESCO

Seznamte se s příběhem třebíčského Wintona, Antonína Kaliny, zachránce tisícovky židovských dětí z koncentračního...

Muzeum na hradě Polná

Polenský hrad představuje i letos pestrou nabídku prohlídkových tras a sezonních výstav. Základy hradu pocházejí...

Velké Meziříčí má bohatou historii

Starobylé městečko leží na soutoku řek Oslavy a Balinky na Vysočině. První zmínka sahá až do roku 1281. Centrum města, areál zámku...

Chudobínská krasavice

Jedná se o borovici, přesněji borovici lesní, jejíž stáří se odhaduje na 350 let a obvod kmene na úctyhodných 177 cm. Ze...

Historie za sklem

Výstavy jsou v těchto termínech zrušeny. Náhradní termíny budou brzy zveřejněny na webových stránkách sklonavysocine.cz...

Na kole projeďte Vysočinu

Vysočina nabízí nepřeberné množství nejrůznějších cyklostezek, které nepochybně uspokojí i ty...

Přehlídka lidových muzik v Třebíči

Netradiční nedělní odpoledne s tradiční lidovou hudbou Jedna z prvních akcí pro širší veřejnost se uskuteční v Centru...

Za zábavou i poznáním do Třebíče

Třebíč je městem významných památek zapsaných na Seznam UNESCO. Město ale nabízí bohaté vyžití i pro rodiny...

Přijeďte na Vysočinu obdivovat práci sklářů

Rok 2020 bude na Vysočině věnován sklářství. Prastarému řemeslu, které k tomuto kraji neodmyslitelně patří stejně jako čistý...

Proč v roce 2020 právě do Kraje Vysočina

Vážení čtenáři, všiml jsem si, že plánování výletů a dovolených dnes probíhá především...

Odhalení pamětní desky Bedřichu Kružíkovi

Revitalizovaný areál bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině bude v úterý 3. září 2019 odpoledne...

Tajemná zákoutí polenského hradu

Původní hrad v Polné byl založen na přelomu 12. a 13. století. V průběhu staletí prošel rozšířením a mnoha...

Zažijte v Třebíči léto plné zážitků

V Třebíči je pro vás v letošním roce připravena spousta nových atraktivit a zážitků. K projití areálu baziliky sv. Prokopa a...

Hodiny, hodinky a hrací strojky na zámku v Polné

Město Polná překvapuje turisty množstvím kulturních památek. K návštěvě zve židovské město se synagogou...

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na...

Procestujte Vysočinu na kole

Kopce zahalené do zelených větví stromů, barvami hýřící rozkvetlé louky, údolí prozářené paprsky letního...

Za zábavou a poznáním do Třebíče

Kromě významných památek zapsaných na seznam UNESCO Třebíč nabízí dětem také vzdělávání zábavnou formou....

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Chcete zpestřit žákům vyučování nebo realizovat zajímavý školní výlet? Pak navštivte novou antropologickou expozici...

Výstava o třebíčských koželuzích

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči-Borovině připravilo ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč novou tematickou výstavu věnovanou (nejen)...

Vysočina - pozvání hejtmana

Milí čtenáři, na otázku „Proč v roce 2019 právě do našeho kraje?“ odpovím zcela jednoduše. Neexistuje důvod, proč...

Pozvánka do Jihlavy

Vážení a milí, za námi je rok plný významných událostí spojených s „osmičkami“ a před...

Vánoční čas v Humpolci

28. 11. – A vánoční přichází čas Vánoční tvoření v knihovně 5. 12. – Mikuláš na náměstí...

Zažijte kouzelnou adventní atmosféru v Třebíči

Město Třebíč připravuje na dobu adventu řadu kulturních akcí a koncertů. Kromě těchto akcí jsou však přístupné také...

Zažijte kouzelnou adventní atmosféru v Třebíči

Město Třebíč připravuje na dobu adventu řadu kulturních akcí a koncertů. Kromě těchto akcí jsou však přístupné také...

Benefiční koncert operních árií

Sobota 10.11.2018 19:00 Místo konání: Humpolec, Divadelní scéna kina Humpolec Harmony Foundation, Inc . a MěKIS v Humpolci...

Infocentrum Humpolec

Proč právě k nám? Z ptačí perspektivy: Podívejte se na naše město s nadhledem! Čeká na vás vyhlídková...

Na Třebíčsku si to zamilujete

Třebíčsko se nachází v moravské části Českomoravské vrchoviny a je součástí Kraje Vysočina. Tvoří je oblasti...

Navštivte to nejlepší z Třebíče

Město Třebíč se rozkládá v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina na obou březích řeky Jihlavy. Město s...

Hrad Polná – procházka historií pro malé i velké

Historie hradu Polná se píše již od 13. století. Hradby, které tehdy měly bránit jeho obyvatele před lapky i nepřáteli, stojí dodnes....

Třebíčskem křížem krážem

Koncem dubna se naše redakce zúčastnila zajímavého press tripu, který se konal pod záštitou Czech Travel Press a Vysočiny Tourism. Naše...

Naučná stezka Vítězslava Nováka

Na tříkilometrové trase od zámku k myslivně Johanka seznamuje návštěvníky s přírodou, lesním hospodářstvím a...

Procházka podél říčky Kamenice v Kamenici nad Lipou

Smyslem projektu Procházka podél říčky Kamenice bylo vytvořit stezku s jednotným systémem, který by logicky propojil veškeré aktivity...

Bazilika sv. Prokopa Třebíč

Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od 1. poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera,...

Cesty časem - procházky třebíčskou historií

Interaktivní expozice Cesty časem je umístěna v zrekonstruovaném zámeckém křídle, které je součástí areálu baziliky sv....

Brtnická stezka

Brtnická stezka začíná u hradu Rokštejna, nedaleko soutoku říčky Brtnice s řekou Jihlavou. Pak ji opouští, aby se k ní na konci...

Historické památky Brtnice

V Brtnici najdete např. tyto památky: Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně–historickou...

Muzeum autíček v Přísece

Navštivte nově zrekonstruovaný hrad Příseka Ve čtyřech podlažích najdete tisíce významných historických autíček....

Brtnický zámek

Původní gotický hrad vznikl v 30. letech 15. století. Koncem 16. století za Hynka Brtnického z Valdštejna přestavěl italský architekt...

Hrad Rokštejn

Nad údolím se tyčí hrad Rokštejn se zbytky dvou paláců a mohutná hranolová věž, vysoká 17 m. Poprvé je hrad...

Historické město roku 2017 - Brtnice

Brtnice – město s bohatou historií Historii v Brtnici potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách,...

Letecké muzeum v Koněšíně otevírá

Letecké muzeum v Koněšíně na Třebíčsku je od 21. dubna 2018 po zimní přestávce opět pravidelně přístupné turistům. Na...

Brtnice

Historii v Brtnici potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách, shlížejících z mostních oblouků, v renesančním...

Vycházková trasa Město Telč a historie

Vycházková trasa historickým středem města, přibližná délka 2 kilometry. „Moravské Benátky“, „perla...

Státní zámek Telč

V druhé polovině 14. století vybudovali páni z Hradce v Telči gotický hrad, jednoduchou budovu ve tvaru písmene L, která měla...

Za historií Bystřicka

Trasa po historických, architektonických a technických památkách a zajímavostech regionu. Kratší varianta vede přes zříceniny...

Za permoníky

Cesta přes hluboké údolí Svratky vás zavede do Štěpánova nad Svratkou, který byl rudním revírem a průmyslovým centrem...

Okolo Vírské přehrady

Krásný výlet přírodním parkem Svratecká hornatina okolo přehradní nádrže. Návštěva rozhledny Horní les bude...

Přes tři hrady

Tato trasa vás zavede ke třem tajuplným zříceninám na Bystřicku do turistického centra na řece Svratce - Víru, kde je nejen několik...

Hrad Kámen

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První...

Křemešník

Na úpatí vrchu Křemešník vzdáleného 10 km od Pelhřimova se v minulosti dolovalo stříbro. Z jedné zasypané štoly...

Klášterní komplex Opatství Želiv

Klášterní komplex Opatství Želiv se nachází 18 km od Pelhřimova ve směru na Červenou Řečici v malebné obci Želiv, poblíž...

Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Předměstská židovská čtvrť v Nové Cerkvi se nachází v severní části městečka v okolí Rubešovy ulice. Židé zde...

Hornická naučná stezka

Historie V roce 1998 základní organizace České speleologické společnosti „Cunicunulus“ se sídlem v Jihlavě, na žádost...

Pivovarská naučná stezka

Vážení, čeká Vás procházka pivovarskou naučnou stezkou. Snoubí v sobě historii královského města Jihlavy a příběh jednoho z...

Naučná stezka Jihlavská pevnost

Jihlavské městské opevnění je významné nejen svým nebývalým rozsahem pevnostních zařízení a...

Naučná stezka Stará plovárna

  Tato naučná stezka se nachází jihovýchodní části území města Jihlavy. Byla vybudována v roce 2013 s cílem...

Humpolec na kole

V Humpolci jsme pro všechny cyklisty připravili užitečnou novinku: Do vašeho chytrého telefonu si nainstalujte aplikaci HUMPOLECKO NA KOLE a získáte 6...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.