Naučná stezka Jihlavská pevnost

14.04.2018 | 11:32
Naučná stezka Jihlavská pevnost

Jihlavské městské opevnění je významné nejen svým nebývalým rozsahem pevnostních zařízení a dalších složek pevnosti a obrany města, ale především jejich přínosem pro někdejší vojenský význam města ležícího na hranicích mezi Čechami a Moravo na významné obchodní stezce zvané „Haberská“.
Ve stručnosti lze vývoj jihlavské pevnosti (tedy především hlavního pevnostního okruhu) periodizovat do osmi hlavních období, která jsou zároveň i obrazem rozhodujících mezníků v historii města:
1) První opevnění bylo budováno kolem vznikajícího města již krátce po jeho založení ve 13. století. Ve městě se hromadily podle tehdejšího měřítka obrovské částky v drahých kovech i v ražené minci, byla tu mincovna i sklady zboží rychle se rozvíjejícího obchodu. Nově vzniklé královské horní město bylo tedy významným hospodářským centrem, ale pro svou strategickou polohu na hranicích Čech a Moravy mělo i význam vojenský. O významu jihlavské pevnosti svědčí i skutečnost, že samotný český král dbal na budování, náležitou údržbu a opravy mohutného opevnění.
2) Ve 14. století prošlo opevnění stavebními proměnami, jejichž charakteristickým rysem je zesílení hradební zdi hranolovými či polokruhovými a plnými věžemi. Již v této době je známo pět městských bran. Stejně významná jako funkce vojenská byla v té době i jeho funkce bezpečnostní – Jihlavě tehdy často hrozilo přepadení lapky i útoky nepřátelských rytířů (nejznámější přepadení města nepřátelskými rytíři z roku 1402 je zobrazeno na nástěnném obraze v presbytáři kostela Matky Boží – je to nejstarší obraz města a jeho rozvinutého opevnění v českých zemích).
3) V husitském období podnítily válečné události další zdokonalení pevnosti novými prvky s náznaky pozdější bastionové soustavy. Ta pak prošla zátěžovými zkouškami několikerého obležení. Právě ve válečných dobách se do Jihlavy uchylovali i lidé z okolí a svůj cenný majetek si tu ukládaly i významné instituce (svůj poklad a archiv si tu uložili mniši ze sedleckého kláštera, když utíkali před husity; uchýlili se sem i mniši z kláštera želivského).
4) Porevoluční období 15. stol. bylo díky válkám s Jiřím Poděbradským pro jihlavskou pevnost jedno z nejobtížnějších. Pravděpodobně z této doby pochází větší část dodnes zachovaného kamenného opevnění, které navazovalo na starší základy a bylo postupně zdokonalováno – např. hranolové věže byly postupně nahrazeny kulatými.
5) 16. století je v podstatě přechodné období mezi klasickým opevněním kamenným a zemními opevněními bastionového systému. Byly zesilovány brány, věže i bašty a bylo budováno či rozšiřováno předbraní.
6) Od konce šestnáctého století se pak městské opevnění rozvíjí nejmohutněji. Souvisí to především s rozvojem dobývací techniky, který rychle předstihoval zaostávající prostředky obranné. Ochrana města pomocí kamenných hradeb již zastarala, a tak byla před původním kamenným opevněním vybudována podle tzv. bastionové soustavy mohutná opevnění zemní.
Třicetiletá válka odkryla některé slabiny městské pevnosti. Větší obranná opatření byla prováděna v r. 1639, když městu hrozil švédský útok - byly založeny nové šance a rozšířena i
zdokonalena předsunutá opevnění s palisádami. V roce 1645 se Švédové Jihlavy zmocnili a hned zahájili rozsáhlé opevňovací práce. Opravovali a zdokonalovali staré kamenné opevnění, rozšiřovali a stavěli nová zemní opevnění v podobě pětibokých bastionů. K největší proměně jihlavské pevnosti tak došlo v poměrně krátkém období let 1646-1647. Švédy je proto třeba pokládat za vlastní tvůrce této pevnosti v její nejrozvinutější podobě. Dokonce o svém díle prohlašovali, že „Jihlava již není jen město, ale nepřemožitelná pevnost“. Vývoj dalších událostí však ukázal, že sílu této pevnosti přecenili. Válečné události koncem třicetileté války měly totiž pro Jihlavu katastrofální následky – zredukovaly ji na pouhé město uvnitř hradeb. Protože pro vyčerpané město již bylo obnovování a udržování pevnosti neúnosným břemenem, náklady na její údržbu převzala země. Městská pevnost tak přestala být funkční složkou městského organismu a stala se pouhým opěrným bodem zemské a státní vojenské soustavy.
7) Přestože Jihlava zůstávala pevností, její vojenský význam neustále upadal. Hradby, valy a bastiony nebyly opravovány, rozpadávaly se a zanášely příkop, který se zužoval a ztrácel hloubku. Zcela pozbyla na významu i městská hotovost. Poslední zbytky vojenské funkce hotovosti odpadly v roce 1751, kdy přišla do Jihlavy stálá posádka pravidelného vojska, čímž začala zcela nová kapitola vojenské historie Jihlavy. Ve městě a na předměstích vznikala různá vojenská zařízení. Jihlava se tak z překážky nepřekonatelné i pro nejlepší vojevůdce středověku změnila v město především vojenských skladů. V roce 1755 pak byla pevnost formálně zrušena.
8) Přirozené chátrání pevnostního systému urychlovaly od konce 18. století pronikavější likvidační zásahy. Od r. 1783 začaly být bourány a odklizovány zemní náspy, byly zavezeny příkopy u bran a začalo se s rušením předbraní u hlavních městských bran. Z důvodu usnadnění dopravy pak byly postupně zbourány hlavní části fortifikační soustavy včetně vlastních bran - Špitálské, Brtnické, Brněnské i Křížové. Ve druhé polovině 19. století byly v souvislosti s prodlužováním či vznikem nových ulic hradby na mnoha místech prolomeny. Ve 20. století pak byly zbourány celé úseky hradebního pásu.
O hradby, které jsou hlavním pozůstatkem bývalé městské pevnosti a zároveň svědectvím vojenského a politického významu Jihlavy i vynikajícího stavitelského umění minulých století, se dlouho pečovalo jen z důvodů více méně stavebně-bezpečnostních, aby jejich rozpadávající se části neohrožovaly obyvatele. Patřičná pozornost se hradbám začala věnovat až po prohlášení Jihlavy městskou památkovou rezervací v roce 1950.
Dnes zůstávají zachovány v neúplné podobě zhruba dvě třetiny starých kamenných hradeb, v menší míře původní příkop a jen ve zbytcích vnější val. Z pěti bran zůstala zachována jen jediná - brána Matky Boží, která se stala i jedním ze symbolů Jihlavy. Parkán je parkově upraven, ve Věžní ulici je pak možné vidět poslední zachovaný zbytek hradebního příkopu.

MĚSTSKÉ BRÁNY
Do středověkého města se vcházelo třemi většími branami – Špitálskou na severu od Prahy, jižní Brtnickou od Vídně a Znojma a Bránou Matky Boží na západě od Pelhřimova a Tábora. Dále to byly dvě menší brány – Křížová na severu – odkud směřovala komunikace na Polnou, a na východě Česká brána směrem na Velké Meziříčí a Brno.
1) Brána Matky Boží
Je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran. Vznikla v době výstavby města a hradebního systému na počátku 2. poloviny 13. století.
Po požáru v roce 1551 dostává brána v roce 1564 renesanční nástavbu 4. a 5. patra a dosahuje dnešní výšky 24 metrů. V roce 1853 byla brána renovována a opatřena hodinami. Předbraní bylo zbouráno v roce 1862. V současnosti je brána zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková věž.
2) Hradební parkán a přepadení Jihlavy 1402
Pevnostní systém na JZ straně mezi Bránou Matky Boží a bránou Brtnickou je dnes z celého hradebního okruhu nejzachovalejší. U horní části tohoto úseku hradeb stojí minoritský klášter. Jeho význam pro posílení opevnění na choulostivém místě se osvědčil zejména roku 1402 za proslulého přepadení Jihlavy okolními rytíři, jež je vyobrazeno na fresce uvnitř kostela Nanebevzetí Panny Marie.
3) Brtnická brána
Stávala ve Znojemské ulici a střežila jižní vchod do města. V roce 1579 dostala fasádu se sgrafitovými psaníčky i figurálními výjevy, průjezd s výraznou valenou klenbou s bosovaným průčelím se čtyřmi biblickými citáty a vročením 1579. V roce 1581 pak přibyly na věž hodiny. Za 30leté války byla zazděna. Švédové pak údolí před ní zcela zaplavili, takže odtud bylo město nepřístupné. Brána byla postupně zbořena v letech 1828-45.
4) Česká (Brněnská) brána
Stávala v Brněnské ulici přibližně na místě dnešního domu č. 31. Patřila mezi menší jihlavské brány (šířka brány byla 2,5 sáhu – tj. cca 6,5 metru) a střežila cestu na Velké Meziříčí a Brno. Nebyla vždy funkční, často bývala celá desetiletí zazděna. Od 18. století bývala v souvislosti s nově vybudovanou císařskou silnicí na Brno nazývaná bránou Brněnskou. V roce 1844 byla zbourána.
5) Opevnění východního parkánu a Křížová (Švédská nebo též Císařská) brána
Strmý svah k říčce v údolí byl od České brány až k bráně Křížové holý, aby zajišťoval obráncům dobrý přehled. Hradby byly v této části přizpůsobeny terénu, který tu skýtal přirozenou ochranu, hradební systém proto mohl být jednodušší, bez příkopu a valu, v hradbě nemusela být ani žádná věž, ale pouze několik menších bašt v parkánové zdi.
V Křížové ulici v místě křížení hradebních zdí se silnicí stávala jedna z menších jihlavských bran – brána Křížová, která bývala v neklidných dobách často zazděna. Poblíž Křížové brány byl na počátku 17. století vybudován proslulý bastion „Kočka“. Byla první jihlavskou branou, která byla zbourána, a to v roce 1832.
6) Historické podzemí (součást pevnosti)
Součástí pevnosti byl i systém podzemních chodeb, který dosahoval celkové délky cca 25 km a je hloubený ve třech podlažích v hloubce 2-14 m. Chodby jsou široké 0,8-2,5 m a vysoké 1,2-3,5 m. Ačkoli původním účelem bylo skladování piva a vína, chodby mohly být využívány i k účelům vojenským. Zejména štoly, kterými bylo možno se dostat z vnitřního města na předměstí a na Heulos, mohly být využity za obležení k udržování spojení nebo k výpadům. Těchto možností dovedli nejlépe využít Švédové. Jejich dílem bylo pravděpodobně i propojení sklepů pod jednotlivými domy, vznikla tak plánovitá soustava k praktickému použití i taktickým cílům.
7) Špitálská brána
Stávala mezi domy Komenského 31-33 a 30-32 a byla největší a nejsložitější jihlavskou branou. Je doložena již od roku 1359 a nejradikálněji byla přestavována v 16. a 17. století, kdy její věž byla opatřena hodinami, mříží a poplašným zvonkem. Navíc zde byl mýtní domek a před vlastní branou příkop s padacím mostem. A právě tudy dne 13. 3. 1645 vtáhli
do města Švédové. V době jejich okupace města byla brána znovu přestavována, takže v roce 1647 měla tři věže a rozsáhlé předbraní s padacím mostem a velkým barbakánem, před ním byl nasypán rozměrný bastion, jehož okraje jsou dodnes patrné v nelogickém zalomení spodní části ulice Komenského. V roce 1849 byla brána zbourána.
8) Malebná bašta v Divadelní uličce
Je jedinou zachovanou baštou z původních čtyř bašt v tomto úseku hradeb. Na tomto terénem nechráněném úseku mezi bastiony před Prašnou věží a před Špitálskou branou bylo vybudováno koncem 16. a v 1. polovině 17. století další pásmo opevnění, před nímž byly dva ostré výběžky nového příkopu. Tato část byla aplanována koncem 19. století v souvislosti se stavbou škol a zbytek hradebního příkopu byl zasypán teprve v letech 1951-52.
9) Dochovaný příkop s parkánem
V 2. polovině 19. století byly činěny průlomy hradeb u nových ulic prodlužovaných z vnitřního města na předměstí, např. ulice Husova, Palackého, Benešova, a následně byly bourány celé úseky hradebního pásu. Tak zmizela hlavní hradební zeď mezi Bránou Matky Boží a původní Saskou věží, jež kdysi uzavírala dnešní Benešovu ulici. V tomto úseku však zůstal zachován původní hradební příkop a zbytky vnějšího valu – dnes je zde umístěno dětské hřiště.

Virtuální prohlídka: jihlava.maps.arcgis.com


Obrázek č.0Oblíbené informační centrum roku 2022 - Vysočina kraj

Turistické informační centrum Pelhřimov Vítěz ankety v Kraji Vysočina Turistické informační centrum Pelhřimov sídlí...

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii

Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle...

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii

Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle...

Výlet na Zámek Žďár nad Sázavou

Ať už přijíždíte autem nebo na kole, místo pro váš dopravní prostředek se na zámku (bývalém cisterciáckém...

Naučná stezka kolem Zelené hory

Mezi zámeckým areálem a Zelenou horou je naučná stezka, která vede kolem Konventního rybníku. Příjemná procházka...

Rekreační areál Pilák

Pohodlně zaparkujete na rozlehlém parkovišti u moderního rekreačního areálu Pilská nádrž. Teď už jen stačí vytáhnout deku a...

Za zážitky do Velkého Meziříčí

Starobylé město na Vysočině leží v malebném a hlubokém údolí na soutoku řek Oslavy a Balinky, kde tvoří jakési...

Pelhřimov si zamiluješ

Přijeďte do jednoho z nejmalebnějších měst Vysočiny, a vstupte tak do regionu symbolicky „bránou Vysočiny“. Procházejte se,...

Ochutnej Vysočinu

Cestujte a sbírejte zážitky nejen gurmánské. Vydejte se na výlety s chutí Vysočiny a objevujte při tom zajímavá místa....

Čtyři palice

Na Vysočině najdete mnoho přírodních krás, ale mezi nejzajímavější patří skalní útvar Čtyři palice,...

Čertův kámen u Melechova

Při cestě na Melechov, nejvyšší vrchol Světelska a Ledečska, doporučujeme navštívit přírodní památku Čertův kámen....

Šibenice v Třebíči

„Ten skončí na šibenici!“ Možná jste o někom něco podobného někdy už slyšeli. V Třebíči mají dlouhodobé...

Beton v přírodě?

Asi vám to přijde jako nevhodná kombinace. Ale jsou případy, kdy to neplatí. Co byste takhle řekli sochám a plastikám Michala Olšiaka....

Čtyři palice

Co takhle výlet do přírody a na skály. Můžete na ně i lézt nebo je jen obdivovat s jistotou pevné půdy pod nohama. To jsou Čtyři palice...

Nová destinační společnost na Vysočině

Zástupci měst Pelhřimova, Humpolce, Pacova, Kamenice nad Lipou a podnikatelského sektoru spojili síly na poli cestovního ruchu. Výsledkem je vznik...

Za západem slunce na běžkách

Když napadne sníh, má chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy neobyčejné kouzlo. Láká pak všechny běžkaře na...

Kraj Vysočina Vás zve

Vážení čtenáři, cestujeme, abychom poznali a zažili něco nového, dosáhli vrcholů, které na pokoření čekaly, abychom měli...

Za betlémy jedině do Třeště

Betlémářství v Třešti vzniklo počátkem 19. století a je jedním z fenoménů města, který daleko...

Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči ožije přehlídkou lidových muzik

V sobotu 16. a v neděli 17. října se v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči představí lidové muziky z Vysočiny,...

Dům přírody Žďárských vrchů můžete navštívit po celý rok

Jedinečné návštěvnické centrum v obci Krátká vám ukáže, jak se v minulosti utvářela zdejší krajina....

Poznejme Hrotovicko

Hrotovicko je jednou z oblastí Třebíčska, nacházející se v moravské části Českomoravské vrchoviny. Třebíčsko...

Pestrý podzim ve městě jako z pohádky

Pelhřimov potěší všechny smysly! Měli jste v létě pořádně toulavé boty a nestihli jste zavítat do Pelhřimova?...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky v Kraji Vysočina

Turistické informační centrum Pelhřimov Vítěz ankety v Kraji Vysočina Turistické informační centrum v Pelhřimově...

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou 24. - 31. 7. 2021 Magické prostředí zámeckého parku s mohutnými stromy se...

Slavná historie hradu v Polné

Kunštátský sál polenského hradu odkazuje ke slavné minulosti města Polné. Polenský hrad a panství se...

Poznejte Třebíč! Město kultury a památek

V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny...

Nejlepší dovolená na Třebíčsku

Objevte kouzlo Třebíčska a zamilujte se do našich památek UNESCO, zámků, rozhleden a čisté přírody. www.destinace-trebicsko.cz  ...

Přírodní bohatství městského parku Hrádek

V srdci města Třebíče najdeme kromě historické zástavby i zelenou oázu, park Hrádek. Ten se může pyšnit naučnou stezkou s názvem...

Výlet po Velkém Meziříčí

Projít se městem znamená putovat dávnou historií, ale i současností. Cílem výletu se kromě zámku, zámeckého parku a...

Na kole okolo Velkého Meziříčí

Pojďte šlápnout do pedálů a poznat krásné okolí Velkého Meziříčí. Jsme na Vysočině, takže trasa nemůže být už...

Nejlepší dovolená na Třebíčsku

Objevte kouzlo Třebíčska a zamilujte se do našich památek UNESCO, zámků, rozhleden. www.destinace-trebicsko.cz Projekt „DMO Třebíčsko...

Město Telč - tipy na výlety

Současná Telč nabízí vedle historických památek a galerií i hudební festivaly různých žánrů, výstavy, kulturní...

Na konec světa

Z parkoviště u žďárského zámku se vydáme po žluté značce směrem na Starý dvůr. Rozcestník U Jordánku nám...

S dětmi k moři Vysočiny

Z volnočasového areálu Pilák se vydáme po cyklostezce EV4 přes obec Polnička k největšímu rybníku na Vysočině – Velkému...

Rokštejn chtěli utopit

Hradní zřícenina Rokštejn měla štěstí. Je to k nevíře, ač se jedná o hradní zříceninu na skále, měla...

Areál historické železárny, Milovy

Je libo se trochu projít probouzející se přírodou a zároveň poznat trochu z technické historie? Zkuste třeba areál...

Památník Štoky

Dvě zpozdilé armády mířící ke Slavkovu se potkaly u Štoků na Jihlavsku. Zapomenutá bitva zůstala ve stínu té mnohem...

Proč v roce 2021 do kraje Vysočina

Proč v roce 2021 právě do našeho kraje? Vážení čtenáři, uvědomuji si, že plánovat budoucí dovolenou není tak...

Chotěbořsko – fantazie pod Železnými horami

Vydejte se s námi na výlet za dobrodružstvím i zážitky do severní oblasti Vysočiny, do podhůří Železných hor. Staletí...

Pozvánka do muzea v Humpolci

Nestihli jste o prázdninách navštívit neandertálce v Muzeu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci? Nevadí! Ještě si...

Žákova hora

Na Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou, se nachází téměř panenská příroda v podobě národní přírodní...

Zažijte Třebíč! Město kultury a památek UNESCO

Seznamte se s příběhem třebíčského Wintona, Antonína Kaliny, zachránce tisícovky židovských dětí z koncentračního...

Muzeum na hradě Polná

Polenský hrad představuje i letos pestrou nabídku prohlídkových tras a sezonních výstav. Základy hradu pocházejí...

Velké Meziříčí má bohatou historii

Starobylé městečko leží na soutoku řek Oslavy a Balinky na Vysočině. První zmínka sahá až do roku 1281. Centrum města, areál zámku...

Chudobínská krasavice

Jedná se o borovici, přesněji borovici lesní, jejíž stáří se odhaduje na 350 let a obvod kmene na úctyhodných 177 cm. Ze...

Historie za sklem

Výstavy jsou v těchto termínech zrušeny. Náhradní termíny budou brzy zveřejněny na webových stránkách sklonavysocine.cz...

Na kole projeďte Vysočinu

Vysočina nabízí nepřeberné množství nejrůznějších cyklostezek, které nepochybně uspokojí i ty...

Přehlídka lidových muzik v Třebíči

Netradiční nedělní odpoledne s tradiční lidovou hudbou Jedna z prvních akcí pro širší veřejnost se uskuteční v Centru...

Za zábavou i poznáním do Třebíče

Třebíč je městem významných památek zapsaných na Seznam UNESCO. Město ale nabízí bohaté vyžití i pro rodiny...

Přijeďte na Vysočinu obdivovat práci sklářů

Rok 2020 bude na Vysočině věnován sklářství. Prastarému řemeslu, které k tomuto kraji neodmyslitelně patří stejně jako čistý...

Proč v roce 2020 právě do Kraje Vysočina

Vážení čtenáři, všiml jsem si, že plánování výletů a dovolených dnes probíhá především...

Odhalení pamětní desky Bedřichu Kružíkovi

Revitalizovaný areál bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině bude v úterý 3. září 2019 odpoledne...

Tajemná zákoutí polenského hradu

Původní hrad v Polné byl založen na přelomu 12. a 13. století. V průběhu staletí prošel rozšířením a mnoha...

Zažijte v Třebíči léto plné zážitků

V Třebíči je pro vás v letošním roce připravena spousta nových atraktivit a zážitků. K projití areálu baziliky sv. Prokopa a...

Hodiny, hodinky a hrací strojky na zámku v Polné

Město Polná překvapuje turisty množstvím kulturních památek. K návštěvě zve židovské město se synagogou...

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na...

Procestujte Vysočinu na kole

Kopce zahalené do zelených větví stromů, barvami hýřící rozkvetlé louky, údolí prozářené paprsky letního...

Za zábavou a poznáním do Třebíče

Kromě významných památek zapsaných na seznam UNESCO Třebíč nabízí dětem také vzdělávání zábavnou formou....

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Chcete zpestřit žákům vyučování nebo realizovat zajímavý školní výlet? Pak navštivte novou antropologickou expozici...

Výstava o třebíčských koželuzích

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči-Borovině připravilo ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč novou tematickou výstavu věnovanou (nejen)...

Vysočina - pozvání hejtmana

Milí čtenáři, na otázku „Proč v roce 2019 právě do našeho kraje?“ odpovím zcela jednoduše. Neexistuje důvod, proč...

Pozvánka do Jihlavy

Vážení a milí, za námi je rok plný významných událostí spojených s „osmičkami“ a před...

Vánoční čas v Humpolci

28. 11. – A vánoční přichází čas Vánoční tvoření v knihovně 5. 12. – Mikuláš na náměstí...

Zažijte kouzelnou adventní atmosféru v Třebíči

Město Třebíč připravuje na dobu adventu řadu kulturních akcí a koncertů. Kromě těchto akcí jsou však přístupné také...

Zažijte kouzelnou adventní atmosféru v Třebíči

Město Třebíč připravuje na dobu adventu řadu kulturních akcí a koncertů. Kromě těchto akcí jsou však přístupné také...

Benefiční koncert operních árií

Sobota 10.11.2018 19:00 Místo konání: Humpolec, Divadelní scéna kina Humpolec Harmony Foundation, Inc . a MěKIS v Humpolci...

Infocentrum Humpolec

Proč právě k nám? Z ptačí perspektivy: Podívejte se na naše město s nadhledem! Čeká na vás vyhlídková...

Na Třebíčsku si to zamilujete

Třebíčsko se nachází v moravské části Českomoravské vrchoviny a je součástí Kraje Vysočina. Tvoří je oblasti...

Navštivte to nejlepší z Třebíče

Město Třebíč se rozkládá v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina na obou březích řeky Jihlavy. Město s...

Hrad Polná – procházka historií pro malé i velké

Historie hradu Polná se píše již od 13. století. Hradby, které tehdy měly bránit jeho obyvatele před lapky i nepřáteli, stojí dodnes....

Třebíčskem křížem krážem

Koncem dubna se naše redakce zúčastnila zajímavého press tripu, který se konal pod záštitou Czech Travel Press a Vysočiny Tourism. Naše...

Naučná stezka Vítězslava Nováka

Na tříkilometrové trase od zámku k myslivně Johanka seznamuje návštěvníky s přírodou, lesním hospodářstvím a...

Procházka podél říčky Kamenice v Kamenici nad Lipou

Smyslem projektu Procházka podél říčky Kamenice bylo vytvořit stezku s jednotným systémem, který by logicky propojil veškeré aktivity...

Bazilika sv. Prokopa Třebíč

Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od 1. poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera,...

Cesty časem - procházky třebíčskou historií

Interaktivní expozice Cesty časem je umístěna v zrekonstruovaném zámeckém křídle, které je součástí areálu baziliky sv....

Brtnická stezka

Brtnická stezka začíná u hradu Rokštejna, nedaleko soutoku říčky Brtnice s řekou Jihlavou. Pak ji opouští, aby se k ní na konci...

Historické památky Brtnice

V Brtnici najdete např. tyto památky: Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně–historickou...

Muzeum autíček v Přísece

Navštivte nově zrekonstruovaný hrad Příseka Ve čtyřech podlažích najdete tisíce významných historických autíček....

Brtnický zámek

Původní gotický hrad vznikl v 30. letech 15. století. Koncem 16. století za Hynka Brtnického z Valdštejna přestavěl italský architekt...

Hrad Rokštejn

Nad údolím se tyčí hrad Rokštejn se zbytky dvou paláců a mohutná hranolová věž, vysoká 17 m. Poprvé je hrad...

Historické město roku 2017 - Brtnice

Brtnice – město s bohatou historií Historii v Brtnici potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách,...

Letecké muzeum v Koněšíně otevírá

Letecké muzeum v Koněšíně na Třebíčsku je od 21. dubna 2018 po zimní přestávce opět pravidelně přístupné turistům. Na...

Brtnice

Historii v Brtnici potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách, shlížejících z mostních oblouků, v renesančním...

Vycházková trasa Město Telč a historie

Vycházková trasa historickým středem města, přibližná délka 2 kilometry. „Moravské Benátky“, „perla...

Státní zámek Telč

V druhé polovině 14. století vybudovali páni z Hradce v Telči gotický hrad, jednoduchou budovu ve tvaru písmene L, která měla...

Za historií Bystřicka

Trasa po historických, architektonických a technických památkách a zajímavostech regionu. Kratší varianta vede přes zříceniny...

Za permoníky

Cesta přes hluboké údolí Svratky vás zavede do Štěpánova nad Svratkou, který byl rudním revírem a průmyslovým centrem...

Okolo Vírské přehrady

Krásný výlet přírodním parkem Svratecká hornatina okolo přehradní nádrže. Návštěva rozhledny Horní les bude...

Přes tři hrady

Tato trasa vás zavede ke třem tajuplným zříceninám na Bystřicku do turistického centra na řece Svratce - Víru, kde je nejen několik...

Hrad Kámen

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První...

Křemešník

Na úpatí vrchu Křemešník vzdáleného 10 km od Pelhřimova se v minulosti dolovalo stříbro. Z jedné zasypané štoly...

Klášterní komplex Opatství Želiv

Klášterní komplex Opatství Želiv se nachází 18 km od Pelhřimova ve směru na Červenou Řečici v malebné obci Želiv, poblíž...

Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Předměstská židovská čtvrť v Nové Cerkvi se nachází v severní části městečka v okolí Rubešovy ulice. Židé zde...

Hornická naučná stezka

Historie V roce 1998 základní organizace České speleologické společnosti „Cunicunulus“ se sídlem v Jihlavě, na žádost...

Pivovarská naučná stezka

Vážení, čeká Vás procházka pivovarskou naučnou stezkou. Snoubí v sobě historii královského města Jihlavy a příběh jednoho z...

Naučná stezka Hudební osobnosti Jihlavy

Hudební tradice Jihlavy sahá do 16. století, které je v Jihlavě nazýváno „velkým“. Město se v té době stalo...

Naučná stezka Stará plovárna

  Tato naučná stezka se nachází jihovýchodní části území města Jihlavy. Byla vybudována v roce 2013 s cílem...

Humpolec na kole

V Humpolci jsme pro všechny cyklisty připravili užitečnou novinku: Do vašeho chytrého telefonu si nainstalujte aplikaci HUMPOLECKO NA KOLE a získáte 6...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.