Naučná stezka Stará plovárna

14.04.2018 | 11:32
Naučná stezka Stará plovárna

 

Tato naučná stezka se nachází jihovýchodní části území města Jihlavy. Byla vybudována v roce 2013 s cílem seznámit návštěvníky s historií, vegetací a zvířenou této krásné lokality a upozornit na cenné součásti přírody, které se nachází sotva 15 minut od centra města.
Naučnou stezkou Vás bude provázet SOVA – symbol moudrosti a učení. Celý okruh je dlouhý 1,1 km a je zde umístěno 10 informačních cedulí. V plánu je doplnit Naučnou stezku o interaktivní prvky a povídání o včelách.

1) Budky a polobudky
Chcete mít vlastní budku či polobudku? Jak má správně vypadat a fungovat Vám pomůže „Desatero k úspěšnému ptačímu hnízdění ve vaší budce“. A na jaké druhy ptáků se můžete těšit?
Obyvatelé budek: sýkory – koňadra, modřinka patří mezi nejčastější obyvatele našich budek, brhlík lesní – jako jediný náš pták dokáže po stromech šplhat hlavou dolů, lejsek černohlavý – vzácný obyvatel našich budek, vrabec polní – nedávno ještě běžný pták, velice rychle však z naší přírody mizí, rehek zahradní, špaček obecný, puštík obecný – za soumraku se ozývá svým charakteristickým houkáním, v místech, kde ho uslyšíte, je dobré vyvěsit budku, v níž velmi rád zahnízdí.
Obyvatelé polobudek: lejsek šedý – létající akrobat lovící hmyz, rehek domácí – ptáček hnízdící v blízkosti člověka, též označován jako čermáček, konipas bílý – černobílý ptáček s dlouhým ocáskem, skorec vodní – pták velikosti kosa, který se potápí přímo na dno potoků a říček, poštolka obecná – náš nejběžnější dravec živící se hlodavci, kalous ušatý – jedna z našich sov, kterou zdobí péřová „ouška“, která však neslouží ke sluchu, ale pouze pro ozdobu.

2) Historie Staré plovárny
Stará plovárna jinak také Vojenská plovárna nebo plovárna U Dlouhé stěny se nachází na pravém břehu říčky Jihlávky. Na protějším břehu, kde dnes stojí obytné domy, stával od roku 1376 starobylý mlýn U Dlouhé stěny. Tento mlýn ve 20. století sloužil jako tkalcovna, později jako pletárna. Od roku 1924 zde byla továrna na výrobu pian, která ukončila provoz v roce 2006. Proto se pro zdejší objekty vžil název „Klavírka“.
Nad mlýnem byl v roce 1843 postaven stejnojmenný rybník. Již o rok později, díky generálu J. F. Kempenovi, sloužil tento rybník jako plovárna pro vojáky jihlavského 8. pěšího pluku. Po čase přešla plovárna do správy města a byla rozšířena o převlékací kabiny a bazén pro neplavce. Okolní stráně byly upraveny jako park.
Sláva plovárny trvala do 1. světové války, poté byla zastíněna novou plovárnou U Českého mlýna (dnes Mostecká ulice u tenisových kurtů). Následně zdejší zařízení a rybník získalo název STARÁ PLOVÁRNA. Plovárna sloužila svému účelu do 2. světové války, potom se kvalita vody výrazně zhoršila a rybník se stal atraktivním pouze pro rybáře.
Dramatickou událostí poslední doby bylo hrozící protržení hráze při povodni v květnu 1985, na jejíž sílu doplatila i místní ZOO. Od roku 2002 spravuje nádrž Povodí Moravy, státní
podnik, který zmenšil její původní plochu 2,6 ha na méně než polovinu. Dnes Stará plovárna slouží jako protipovodňová nádrž a je vyhledávaným místem rybářů.

3) Obojživelníci a plazi
V údolí říčky Jihlávky u Staré plovárny se vyskytují některé druhy obojživelníků a plazů. Není jich mnoho, protože tato lokalita nenabízí těmto skupinám příliš vhodné podmínky pro jejich výskyt, rozmnožování a zimování. Z pohledu obojživelníků je zde nedostatek vhodných vodních ploch, což bývají nejčastěji tůně nebo menší rybníčky bez ryb nebo jen s malou rybí obsádkou.
V blízkosti vody je možné potkat například skokana krátkonohého, skokana hnědého nebo ropuchu obecnou. Na sluncem vyhřátých kamenech uvidíte ještěrku obecnou. Slepýše křehkého najdete přes den schovaného ve stinném a vlhkém prostředí pod kameny, v pařezech nebo pod listím, protože vylézá až za soumraku. Přítomnost jiných druhů např. užovka obojková nebo rosnička zelená je v této lokalitě velkou vzácností.
Výskyt obojživelníků a plazů můžete podpořit různými opatřeními. Nejúčinnější je vytváření malých vodních ploch – tůní nebo zahradních jezírek.

4) Stromy a keře
Porosty okolo Staré plovárny rostoucí ve výšce 510–550 metrů nad mořem můžeme rozdělit na dvě části. Na levé straně nádrže (kostel sv. Jakuba za zády) se nachází listnatý porost tvořený především javorem mléčem a javorem klenem, jilmem horským a jasanem ztepilým, jako příměs se zde vyskytují bříza bradavičnatá, modřín opadavý a borovice lesní.
Bohaté keřové patro je tvořené růží šípkovou, bezem černým, bezem červeným, lískou obecnou, hlohem jednosemenným, střemchou obecnou, ostružiníkem maliníkem, ostružiníkem křovitým a trnkou obecnou.
Zadní část a část pravého břehu jsou tvořeny produkčním lesem s výskytem smrku ztepilého – téměř bez keřového patra. Při okraji lesa rostou modříny opadavé a v břehovém porostu lze spatřit olši lepkavou a střemchu obecnou. Po těžbě v minulých letech byla ve svahu vysázena douglaska tisolistá. Částečně je zachován i zbytek bývalého sadu s ovocnými dřevinami, který dříve sloužil jako školní zahrada.

5) Savci
Při procházce v okolí Staré plovárny můžete nalézt stopy přítomnosti některých obyvatel lesa (ohryzané větvičky, vyloupané šišky, otisky tlapek nebo kopýtek, trus,….). Z nejmenších savců můžeme vidět např. myšici lesní, která je velmi rychlá a dobře šplhá po stromech a keřích, rejska obecného s hlavou typicky protaženou do úzkého čenichu nebo krtka obecného, který na sebe upozorňuje všudypřítomnými hromádkami zeminy.
V korunách stromů poskakuje z větve na větev veverka obecná a u pařezu či ve křoví se krčí zajíc polní, kde je díky svému hnědému zbarvení velmi dobře maskován. Výjimečně zde hledá útočiště i srna obecná, která je nejaktivnější při soumraku nebo zástupce našich šelem liška obecná. V letních měsících můžete k večeru slyšet podivné dupání a funění ježka západního nebo zahlédnout lasici kolčavu a kunu skalní. Kdo bude mít opravdu štěstí, může u vody spatřit i vydru říční, která se chystá na lov.

6) Houby
Pokud se budete pozorně dívat, můžete v okolí Staré plovárny najít během celého roku různé druhy hub. Na kmenech, větvích nebo pařezech rostou rozmanité druhy dřevokazných hub, které jsou až na výjimky nejedlé – např. troudnatec kopytovitý, pevník chlupatý, březovník obecný, šupinovka slizká. Mezi jedlé dřevokazné houby patří velmi známá václavka smrková,
která roste hojně na podzim v trsech na kmenech a pařezech jehličnanů nebo podobná šupinovka kostrbatá.
Pro většinu lidí je houbaření oblíbenou činností a i ve skromných podmínkách okolí Staré plovárny lze v houbařské sezóně najít plný koš. Rostou zde pýchavka obecná, klouzek sličný, hřib hnědý, křemenáč březový, bedla vysoká. Dále můžeme najít různé druhy holubinek, ryzců a mnoho dalších.
Jedovatých hub není v naší přírodě mnoho, ale protože obsahují prudké jedy, jsou velmi nebezpečné. Zde rostoucím zástupcem je muchomůrka červená, která vždy svou výraznou barvou upoutá vaši pozornost.

7) Hmyz
Pestrost stanovišť nádrže Stará plovárna a jejího bezprostředního okolí vytváří rozdílné podmínky pro život hmyzu, jakožto nejbohatší a nejrozmanitější skupiny živočichů v naší přírodě.
Na hladině upoutají vaši pozornost dravé ploštice bruslařky. Ve vodě žijí různé druhy dravých brouků potápníků, nejčastěji uvidíme potápníka rýhovaného a při troše štěstí až 3 cm velkého potápníka vroubeného. Společenstvo doplňují různé vodní ploštice – znakoplavky, klešťanky. Podél břehů lze spatřit několik druhů vážek a šidélek. Nad hladinou často poletují jepice, střechatky a pakomáři.
V jehličnatých porostech lze potkat zejména běžné druhy lesních brouků, např. tesaříka smrkového, chrobáka lesního, klikoroha borového nebo střevlíka fialového. Smíšené porosty hostí pestřejší faunu např. zlatohlávka zlatého, střevlíka zlatolesklého, zelené nosatce – listopasy nebo červenou mandelinku topolovou; z motýlů píďalku zelenopláštníka březového, babočku bílé C nebo babočku osikovou.
Plejádu hmyzu nalezneme především na přelomu jara a léta na kvetoucích keřích a rostlinách. Jde především o různé druhy motýlů: okáči, ohniváčci, modrásci, bělásci. Když budete mít štěstí, potkáte chráněného poměrně velkého motýla batolce duhového při sání vody na břehu nádrže, z travin vyplašíte pestrého černobíločerveného přástevníka hluchavkového. Z brouků můžete vidět např. kovové kovaříky, páteříčky, tesaříky a v létě nepřehlédnete cca 3 cm velkého tesaříka pižmového. Nápadní jsou zástupci blanokřídlých – např. chránění čmeláci rodu Bombus a různé druhy vos a pilatek nebo zástupci dvoukřídlých např. pestřenky.

8) Rostliny
V okolí vodní nádrže a v lesních porostech můžeme během roku pozorovat velké množství rostlin. Bohatá druhová skladba je dána pestrostí stanovišť – suché slunné skalky, louka, vlhká místa blízko vody, stinná lesní stanoviště a další…
V jarním období si můžete v okolí Staré plovárny všimnout časných kvítků křivatce žlutého, sasanky hajní a později všudypřítomné zlaté barvy pampelišky obecné neboli smetanky lékařské, která je, jak název napovídá, léčivkou. Později můžete spatřit například modré květy rozrazilu rezekvítku a zběhovce plazivého, žluté květy mochny husí a pryskyřníku prudkého, bílé nebo narůžovělé květy řeřišnice luční. Hojně se vyskytuje kuklík městský, jehož semena mají typické háčky.
V létě spoustu dětí i dospělých potěší svými plody porosty jahodníku obecného. Dále zde můžete najít různé léčivé rostliny – vlaštovičník větší, třezalku tečkovanou, hluchavku bílou, jitrocel kopinatý a spoustu dalších. Okraj lesa rozsvítí v létě růžová květenství vrbovky úzkolisté a ve vlhkém stínu lesa se skrývá kapraď samec. Na březích nádrže roste pomněnka bahenní, blatouch bahenní a sítina rozkladitá.
V sadu můžete najít z trav například jílek vytrvalý, bojínek luční nebo srhu laločnatou, třtinu křovištní zase najdete jako podrost ve světlých částech lesa.
V blízkosti tohoto stanoviště se nachází veřejné ohniště s posezením.

9) Ptáci
Na vodní ploše se setkáte s kachnou divokou, na březích pobíhá konipas bílý. Pod hrází na kamenech posedávají konipas horský nebo vzácnější skorec vodní, který se pro potravu potápí. Nad říčkou na větvičce můžete zastihnout krásného ledňáčka říčního.
Keře a stromy jsou osídleny velmi pestrou skladbou ptačích druhů. Po kmenech stromů i hlavou dolů šplhá brhlík lesní, od paty kmene směrem nahoru se trhavě posouvá šoupálek dlouhoprstý. Zaslechnout můžete pracujícího strakapouda velkého. Ve větvích stromů a keřů se při hledání potravy pohybují všechny druhy našich sýkor (koňadra, modřinka, uhelníček, parukářka, babka a lužní). Na jaře nás svým zpěvem potěší pěnkava obecná, červenka obecná, pěnice černohlavá a další. Svým vzhledem nenápadný, ale silným zpěvem typický střízlík obecný, stejně tak tažná pěvuška modrá jsou obyvatelé keřového patra. Vysoko ve větvích, především jehličnatých stromů, se třepotají naši nejmenší ptáčkové – králíčci (obecný a ohnivý). Po zemi pobíhá kos černý či drozd zpěvný.
Z běžnějších druhů ptáků také v této oblasti pozorujeme – např. zvonka zeleného, zvonohlíka zahradního, špačka obecného, strnada obecného.
Z dravců se objevuje poštolka obecná a krahujec obecný. Vzhlédneme-li k obloze, můžeme spatřit káně lesní či včelojeda lesního. Ze sov nás potěší přítomnost puštíka obecného.

10) Doupné stromy
Dutiny mohou vznikat buď působením větru, deště, sněhu a mrazu nebo činností některých druhů ptáků. Většina živočichů žijících v dutinách doupných stromů je pro les velice užitečná. Proto, abychom je v lese udrželi, musíme zachovat i jejich domovy – doupné stromy.
Stromku, stromečku, kdo v tobě přebývá?
Já, brhlík lesní, jsem nazýván „ptačí zedník“.
Já, plšík lískový, prospím zimním spánkem v dutině celou zimu.
Já, netopýr rezavý, využívám dutiny jako tzv. mateřské a zimující kolonie.
Já, strakapoud velký, vytesávám menší dutiny, ve kterých první rok hnízdím a vychovávám mláďata, druhý rok si tesám dutinu novou a do mé původní se nastěhují menší živočichové a ptáci, kteří si vlastní dutinu vytesat neumí (sýkory, brhlíci, netopýři, plšíci),
Já, datel černý, vytesávám velké dutiny, ve kterých první rok hnízdím, druhý rok si tesám dutinu novou a do mé původní se nastěhují větší živočichové a ptáci, kteří si vlastní dutinu vytesat neumí (kuny, veverky, sovy).
Já, krutihlav obecný, pokud se cítím ohrožený, bráním se tak, že natáhnu krk, kroutím hlavou a syčím jako had.
Já, kuna lesní, veverka obecná a mnozí další.

 

Virtuální prohlídka: jihlava.maps.arcgis.com
Oblíbené informační centrum roku 2022 - Vysočina kraj

Turistické informační centrum Pelhřimov Vítěz ankety v Kraji Vysočina Turistické informační centrum Pelhřimov sídlí...

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii

Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle...

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii

Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen kávu dle...

Výlet na Zámek Žďár nad Sázavou

Ať už přijíždíte autem nebo na kole, místo pro váš dopravní prostředek se na zámku (bývalém cisterciáckém...

Naučná stezka kolem Zelené hory

Mezi zámeckým areálem a Zelenou horou je naučná stezka, která vede kolem Konventního rybníku. Příjemná procházka...

Rekreační areál Pilák

Pohodlně zaparkujete na rozlehlém parkovišti u moderního rekreačního areálu Pilská nádrž. Teď už jen stačí vytáhnout deku a...

Za zážitky do Velkého Meziříčí

Starobylé město na Vysočině leží v malebném a hlubokém údolí na soutoku řek Oslavy a Balinky, kde tvoří jakési...

Pelhřimov si zamiluješ

Přijeďte do jednoho z nejmalebnějších měst Vysočiny, a vstupte tak do regionu symbolicky „bránou Vysočiny“. Procházejte se,...

Ochutnej Vysočinu

Cestujte a sbírejte zážitky nejen gurmánské. Vydejte se na výlety s chutí Vysočiny a objevujte při tom zajímavá místa....

Čtyři palice

Na Vysočině najdete mnoho přírodních krás, ale mezi nejzajímavější patří skalní útvar Čtyři palice,...

Čertův kámen u Melechova

Při cestě na Melechov, nejvyšší vrchol Světelska a Ledečska, doporučujeme navštívit přírodní památku Čertův kámen....

Šibenice v Třebíči

„Ten skončí na šibenici!“ Možná jste o někom něco podobného někdy už slyšeli. V Třebíči mají dlouhodobé...

Beton v přírodě?

Asi vám to přijde jako nevhodná kombinace. Ale jsou případy, kdy to neplatí. Co byste takhle řekli sochám a plastikám Michala Olšiaka....

Čtyři palice

Co takhle výlet do přírody a na skály. Můžete na ně i lézt nebo je jen obdivovat s jistotou pevné půdy pod nohama. To jsou Čtyři palice...

Nová destinační společnost na Vysočině

Zástupci měst Pelhřimova, Humpolce, Pacova, Kamenice nad Lipou a podnikatelského sektoru spojili síly na poli cestovního ruchu. Výsledkem je vznik...

Za západem slunce na běžkách

Když napadne sníh, má chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy neobyčejné kouzlo. Láká pak všechny běžkaře na...

Kraj Vysočina Vás zve

Vážení čtenáři, cestujeme, abychom poznali a zažili něco nového, dosáhli vrcholů, které na pokoření čekaly, abychom měli...

Za betlémy jedině do Třeště

Betlémářství v Třešti vzniklo počátkem 19. století a je jedním z fenoménů města, který daleko...

Centrum tradiční lidové kultury v Třebíči ožije přehlídkou lidových muzik

V sobotu 16. a v neděli 17. října se v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči představí lidové muziky z Vysočiny,...

Dům přírody Žďárských vrchů můžete navštívit po celý rok

Jedinečné návštěvnické centrum v obci Krátká vám ukáže, jak se v minulosti utvářela zdejší krajina....

Poznejme Hrotovicko

Hrotovicko je jednou z oblastí Třebíčska, nacházející se v moravské části Českomoravské vrchoviny. Třebíčsko...

Pestrý podzim ve městě jako z pohádky

Pelhřimov potěší všechny smysly! Měli jste v létě pořádně toulavé boty a nestihli jste zavítat do Pelhřimova?...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky v Kraji Vysočina

Turistické informační centrum Pelhřimov Vítěz ankety v Kraji Vysočina Turistické informační centrum v Pelhřimově...

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou 24. - 31. 7. 2021 Magické prostředí zámeckého parku s mohutnými stromy se...

Slavná historie hradu v Polné

Kunštátský sál polenského hradu odkazuje ke slavné minulosti města Polné. Polenský hrad a panství se...

Poznejte Třebíč! Město kultury a památek

V Třebíči na vás čekají živé víkendové programy Třebíč pro turisty připravila na letní prázdniny...

Nejlepší dovolená na Třebíčsku

Objevte kouzlo Třebíčska a zamilujte se do našich památek UNESCO, zámků, rozhleden a čisté přírody. www.destinace-trebicsko.cz  ...

Přírodní bohatství městského parku Hrádek

V srdci města Třebíče najdeme kromě historické zástavby i zelenou oázu, park Hrádek. Ten se může pyšnit naučnou stezkou s názvem...

Výlet po Velkém Meziříčí

Projít se městem znamená putovat dávnou historií, ale i současností. Cílem výletu se kromě zámku, zámeckého parku a...

Na kole okolo Velkého Meziříčí

Pojďte šlápnout do pedálů a poznat krásné okolí Velkého Meziříčí. Jsme na Vysočině, takže trasa nemůže být už...

Nejlepší dovolená na Třebíčsku

Objevte kouzlo Třebíčska a zamilujte se do našich památek UNESCO, zámků, rozhleden. www.destinace-trebicsko.cz Projekt „DMO Třebíčsko...

Město Telč - tipy na výlety

Současná Telč nabízí vedle historických památek a galerií i hudební festivaly různých žánrů, výstavy, kulturní...

Na konec světa

Z parkoviště u žďárského zámku se vydáme po žluté značce směrem na Starý dvůr. Rozcestník U Jordánku nám...

S dětmi k moři Vysočiny

Z volnočasového areálu Pilák se vydáme po cyklostezce EV4 přes obec Polnička k největšímu rybníku na Vysočině – Velkému...

Rokštejn chtěli utopit

Hradní zřícenina Rokštejn měla štěstí. Je to k nevíře, ač se jedná o hradní zříceninu na skále, měla...

Areál historické železárny, Milovy

Je libo se trochu projít probouzející se přírodou a zároveň poznat trochu z technické historie? Zkuste třeba areál...

Památník Štoky

Dvě zpozdilé armády mířící ke Slavkovu se potkaly u Štoků na Jihlavsku. Zapomenutá bitva zůstala ve stínu té mnohem...

Proč v roce 2021 do kraje Vysočina

Proč v roce 2021 právě do našeho kraje? Vážení čtenáři, uvědomuji si, že plánovat budoucí dovolenou není tak...

Chotěbořsko – fantazie pod Železnými horami

Vydejte se s námi na výlet za dobrodružstvím i zážitky do severní oblasti Vysočiny, do podhůří Železných hor. Staletí...

Pozvánka do muzea v Humpolci

Nestihli jste o prázdninách navštívit neandertálce v Muzeu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci? Nevadí! Ještě si...

Žákova hora

Na Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou, se nachází téměř panenská příroda v podobě národní přírodní...

Zažijte Třebíč! Město kultury a památek UNESCO

Seznamte se s příběhem třebíčského Wintona, Antonína Kaliny, zachránce tisícovky židovských dětí z koncentračního...

Muzeum na hradě Polná

Polenský hrad představuje i letos pestrou nabídku prohlídkových tras a sezonních výstav. Základy hradu pocházejí...

Velké Meziříčí má bohatou historii

Starobylé městečko leží na soutoku řek Oslavy a Balinky na Vysočině. První zmínka sahá až do roku 1281. Centrum města, areál zámku...

Chudobínská krasavice

Jedná se o borovici, přesněji borovici lesní, jejíž stáří se odhaduje na 350 let a obvod kmene na úctyhodných 177 cm. Ze...

Historie za sklem

Výstavy jsou v těchto termínech zrušeny. Náhradní termíny budou brzy zveřejněny na webových stránkách sklonavysocine.cz...

Na kole projeďte Vysočinu

Vysočina nabízí nepřeberné množství nejrůznějších cyklostezek, které nepochybně uspokojí i ty...

Přehlídka lidových muzik v Třebíči

Netradiční nedělní odpoledne s tradiční lidovou hudbou Jedna z prvních akcí pro širší veřejnost se uskuteční v Centru...

Za zábavou i poznáním do Třebíče

Třebíč je městem významných památek zapsaných na Seznam UNESCO. Město ale nabízí bohaté vyžití i pro rodiny...

Přijeďte na Vysočinu obdivovat práci sklářů

Rok 2020 bude na Vysočině věnován sklářství. Prastarému řemeslu, které k tomuto kraji neodmyslitelně patří stejně jako čistý...

Proč v roce 2020 právě do Kraje Vysočina

Vážení čtenáři, všiml jsem si, že plánování výletů a dovolených dnes probíhá především...

Odhalení pamětní desky Bedřichu Kružíkovi

Revitalizovaný areál bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině bude v úterý 3. září 2019 odpoledne...

Tajemná zákoutí polenského hradu

Původní hrad v Polné byl založen na přelomu 12. a 13. století. V průběhu staletí prošel rozšířením a mnoha...

Zažijte v Třebíči léto plné zážitků

V Třebíči je pro vás v letošním roce připravena spousta nových atraktivit a zážitků. K projití areálu baziliky sv. Prokopa a...

Hodiny, hodinky a hrací strojky na zámku v Polné

Město Polná překvapuje turisty množstvím kulturních památek. K návštěvě zve židovské město se synagogou...

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na...

Procestujte Vysočinu na kole

Kopce zahalené do zelených větví stromů, barvami hýřící rozkvetlé louky, údolí prozářené paprsky letního...

Za zábavou a poznáním do Třebíče

Kromě významných památek zapsaných na seznam UNESCO Třebíč nabízí dětem také vzdělávání zábavnou formou....

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Chcete zpestřit žákům vyučování nebo realizovat zajímavý školní výlet? Pak navštivte novou antropologickou expozici...

Výstava o třebíčských koželuzích

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči-Borovině připravilo ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč novou tematickou výstavu věnovanou (nejen)...

Vysočina - pozvání hejtmana

Milí čtenáři, na otázku „Proč v roce 2019 právě do našeho kraje?“ odpovím zcela jednoduše. Neexistuje důvod, proč...

Pozvánka do Jihlavy

Vážení a milí, za námi je rok plný významných událostí spojených s „osmičkami“ a před...

Vánoční čas v Humpolci

28. 11. – A vánoční přichází čas Vánoční tvoření v knihovně 5. 12. – Mikuláš na náměstí...

Zažijte kouzelnou adventní atmosféru v Třebíči

Město Třebíč připravuje na dobu adventu řadu kulturních akcí a koncertů. Kromě těchto akcí jsou však přístupné také...

Zažijte kouzelnou adventní atmosféru v Třebíči

Město Třebíč připravuje na dobu adventu řadu kulturních akcí a koncertů. Kromě těchto akcí jsou však přístupné také...

Benefiční koncert operních árií

Sobota 10.11.2018 19:00 Místo konání: Humpolec, Divadelní scéna kina Humpolec Harmony Foundation, Inc . a MěKIS v Humpolci...

Infocentrum Humpolec

Proč právě k nám? Z ptačí perspektivy: Podívejte se na naše město s nadhledem! Čeká na vás vyhlídková...

Na Třebíčsku si to zamilujete

Třebíčsko se nachází v moravské části Českomoravské vrchoviny a je součástí Kraje Vysočina. Tvoří je oblasti...

Navštivte to nejlepší z Třebíče

Město Třebíč se rozkládá v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina na obou březích řeky Jihlavy. Město s...

Hrad Polná – procházka historií pro malé i velké

Historie hradu Polná se píše již od 13. století. Hradby, které tehdy měly bránit jeho obyvatele před lapky i nepřáteli, stojí dodnes....

Třebíčskem křížem krážem

Koncem dubna se naše redakce zúčastnila zajímavého press tripu, který se konal pod záštitou Czech Travel Press a Vysočiny Tourism. Naše...

Naučná stezka Vítězslava Nováka

Na tříkilometrové trase od zámku k myslivně Johanka seznamuje návštěvníky s přírodou, lesním hospodářstvím a...

Procházka podél říčky Kamenice v Kamenici nad Lipou

Smyslem projektu Procházka podél říčky Kamenice bylo vytvořit stezku s jednotným systémem, který by logicky propojil veškeré aktivity...

Bazilika sv. Prokopa Třebíč

Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od 1. poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera,...

Cesty časem - procházky třebíčskou historií

Interaktivní expozice Cesty časem je umístěna v zrekonstruovaném zámeckém křídle, které je součástí areálu baziliky sv....

Brtnická stezka

Brtnická stezka začíná u hradu Rokštejna, nedaleko soutoku říčky Brtnice s řekou Jihlavou. Pak ji opouští, aby se k ní na konci...

Historické památky Brtnice

V Brtnici najdete např. tyto památky: Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně–historickou...

Muzeum autíček v Přísece

Navštivte nově zrekonstruovaný hrad Příseka Ve čtyřech podlažích najdete tisíce významných historických autíček....

Brtnický zámek

Původní gotický hrad vznikl v 30. letech 15. století. Koncem 16. století za Hynka Brtnického z Valdštejna přestavěl italský architekt...

Hrad Rokštejn

Nad údolím se tyčí hrad Rokštejn se zbytky dvou paláců a mohutná hranolová věž, vysoká 17 m. Poprvé je hrad...

Historické město roku 2017 - Brtnice

Brtnice – město s bohatou historií Historii v Brtnici potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách,...

Letecké muzeum v Koněšíně otevírá

Letecké muzeum v Koněšíně na Třebíčsku je od 21. dubna 2018 po zimní přestávce opět pravidelně přístupné turistům. Na...

Brtnice

Historii v Brtnici potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách, shlížejících z mostních oblouků, v renesančním...

Vycházková trasa Město Telč a historie

Vycházková trasa historickým středem města, přibližná délka 2 kilometry. „Moravské Benátky“, „perla...

Státní zámek Telč

V druhé polovině 14. století vybudovali páni z Hradce v Telči gotický hrad, jednoduchou budovu ve tvaru písmene L, která měla...

Za historií Bystřicka

Trasa po historických, architektonických a technických památkách a zajímavostech regionu. Kratší varianta vede přes zříceniny...

Za permoníky

Cesta přes hluboké údolí Svratky vás zavede do Štěpánova nad Svratkou, který byl rudním revírem a průmyslovým centrem...

Okolo Vírské přehrady

Krásný výlet přírodním parkem Svratecká hornatina okolo přehradní nádrže. Návštěva rozhledny Horní les bude...

Přes tři hrady

Tato trasa vás zavede ke třem tajuplným zříceninám na Bystřicku do turistického centra na řece Svratce - Víru, kde je nejen několik...

Hrad Kámen

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První...

Křemešník

Na úpatí vrchu Křemešník vzdáleného 10 km od Pelhřimova se v minulosti dolovalo stříbro. Z jedné zasypané štoly...

Klášterní komplex Opatství Želiv

Klášterní komplex Opatství Želiv se nachází 18 km od Pelhřimova ve směru na Červenou Řečici v malebné obci Želiv, poblíž...

Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Předměstská židovská čtvrť v Nové Cerkvi se nachází v severní části městečka v okolí Rubešovy ulice. Židé zde...

Hornická naučná stezka

Historie V roce 1998 základní organizace České speleologické společnosti „Cunicunulus“ se sídlem v Jihlavě, na žádost...

Pivovarská naučná stezka

Vážení, čeká Vás procházka pivovarskou naučnou stezkou. Snoubí v sobě historii královského města Jihlavy a příběh jednoho z...

Naučná stezka Hudební osobnosti Jihlavy

Hudební tradice Jihlavy sahá do 16. století, které je v Jihlavě nazýváno „velkým“. Město se v té době stalo...

Naučná stezka Jihlavská pevnost

Jihlavské městské opevnění je významné nejen svým nebývalým rozsahem pevnostních zařízení a...

Humpolec na kole

V Humpolci jsme pro všechny cyklisty připravili užitečnou novinku: Do vašeho chytrého telefonu si nainstalujte aplikaci HUMPOLECKO NA KOLE a získáte 6...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.