všeobecné podmínky

Tento dokument upravuje pravidla soutěží zveřejněných v tištěných periodikách redakce KAM po Česku a na portálu www.kampocesku.cz (dále jen „soutěž“).

Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je společnost:
Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.
sídlo: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
IČ: 04892232
DIČ: CZ04892232
zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
Spisová značka 255144 C
tel.: +420 222 944 816-7
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
(dále jen „vyhlašovatel“).

Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na internetových stránkách www.kampocesku.cz (dále jen „doba konání soutěže“). Doba konání soutěže je různá.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let věku s bydlištěm na území České republiky, s výjimkou osob, které jsou v pracovním poměru k vyhlašovateli, včetně osob blízkých (dále jen „soutěžící“), která v době konání soutěže na internetových stránkách www.kampocesku.cz úplně vyplní soutěžní dotazník a současně vyplní identifikační údaje (jméno, příjmení, věk, kontaktní e-mailovou adresu, kontaktní telefon a adresu k doručení případné výhry) a soutěžní dotazník odešle elektronicky vyhlašovateli.

Pravidla soutěže

Soutěžící, kteří splní všechny podmínky této soutěže a správně odpoví na soutěžní otázku a budou vybráni, stávají se výherci ceny. Systémem výběru počtu výherců v jednotlivých soutěžích se může měnit podle charakteru soutěže.

Jména a příjmení výherců budou oznámena prostřednictvím internetových stránek www.kampocesku.cz nebo v magazínech vyhlašovatele nejpozději 30 kalendářních dnů následujících po posledním dni doby konání soutěže.

Ceny budou odeslány buď vyhlašovatelem soutěže, nebo partnerem soutěže nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení jejich jména a příjmení, dle těchto pravidel, na adresu uvedenou soutěžícím v soutěžním dotazníku. Pokud se zaslaná cena výherci vrátí vyhlašovateli jako nedoručená zpět, propadá cena ve prospěch vyhlašovatele.

Soutěžící odesláním soutěžního dotazníku souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení, věk, kontaktní e-mailová adresa, kontaktní telefon a adresa k doručení případné výhry) do databáze vyhlašovatele, jakožto správce, za účelem vedení evidence soutěžících a ověření jejich způsobilosti k zapojení do soutěže a souhlasí s jejich následným zpracováním za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Závěrečná ustanovení

Vyhlašovatel je oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných změnit pravidla i podmínky soutěže, ceny a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré ceny jsou právně nevymahatelné. Na ceny nevzniká účastí v soutěži právní nárok.

Vyhlašovatel nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než za podmínek uvedených v těchto pravidlech.

Odesláním soutěžního dotazníku soutěžící souhlasí s podmínkami této soutěže a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

Vyhlašovatel neručí za poruchovost stojící mimo jeho kontrolu na internetových stránkách www.kampocesku.cz spočívající v tom, že soutěžní dotazník nebude elektronicky doručen.

Soutěžící dále souhlasí, že jejich jméno a příjmení může být použito pro účely propagace vyhlašovatele a že pořadatel jej může zdarma použít. Soutěžící jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Soubory ke stažení

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku